European Smart Grids Projects, General Outlook and Place of Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej,Warszawa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):171–185
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper addresses European energy policy related to smart grid technology and its effects on the structure of the energy sector. The paradigm for the hierarchical structure of the power grid is evolving towards “smart” solutions with bi-directional power flow at each voltage level. This however brings about specific technical, economic, and social challenges. These problems must be identified and effectively solved, necessitating research based on experiences from real systems already operating in line with the new structure. That aim is realized by research and development, demonstration and deployment, and roll-out projects. The European Union assists in these projects with the objective of implementing smart grids across the continent. Starting from the basic assumptions, this article presents a statistical review of European smart grid projects, presenting the most important and interesting facts. Particular attention is paid to the activity of companies. Presently, the activity of Polish organizations appears to be inadequate for meeting national potential and ambitions. The paper also explains the scope of work in the new EU operational program Horizon 2020, which deals specifically with smart grid technology and should be used to improve the current situation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Europejskie projekty rozwoju inteligentnych sieci energetycznych. Obraz ogólny i miejsce Polski
inteligentne sieci energetyczne, energetyka w Europie, projekty UE
Współczesne problemy cywilizacji rzutują na kształt europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej, a to przekłada się na zmiany w strukturze sektora energetycznego. Dotychczas panujący paradygmat hierarchicznej struktury sieci elektroenergetycznej ewoluuje w kierunku rozwiązań inteligentnych (smart) z możliwością dwukierunkowego przepływu energii na każdym poziomie napięcia. Pojawiają się w związku z tym nowe problemy techniczne (także ekonomiczne, społeczne i organizacyjne), które należy zidentyfikować i skutecznie rozwiązać. Istnieje więc potrzeba prowadzenia badań opartych na doświadczeniach pochodzących z rzeczywistych układów, działających w nowej strukturze. Temu celowi służą realizowane projekty, zarówno o charakterze koncepcyjnym, naukowo-badawczym, pilotażowym, jak i typowo wdrożeniowym. Unia Europejska wspiera prowadzenie wspomnianych projektów, których celem jest wdrożenie inteligentnych sieci energetycznych na naszym kontynencie. Artykuł, wychodząc od podstawowych zalożeń, prezentuje statystyczne spojrzenie na europejskie projekty inteligentnych sieci energetycznych, przedstawiając najważniejsze i najciekawsze fakty. Szczególną uwagę zwrócono na aktywność w tym obszarze polskich podmiotów, która wydaje się nieadekwatna do krajowych możliwości i narodowych ambicji. W artykule wymieniono również zakres tematyczny prac w ramach nowego programu operacyjnego UE „HORIZON 2020”, które mogą dotyczyć projektów sieci inteligentnych. Zarówno ten program jak i sygnalizowane rekomendacje powinny zostać wykorzystane do poprawy obecnej sytuacji.
 
REFERENCES (16)
1.
BABIŚ, A. 2013. Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych. Automatyka–Elektryka–Zakłócenia nr 2.
 
2.
Bio... 2008. Bio Intelligence Service, Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency, Final Report, Sept. 2008.
 
3.
EC... 2010. European Commission Task Force for Smart Grids, 2010.
 
4.
GANGALE, F. et al. 2013. Consumer engagement: An insight from smart grid projects in Europe. Energy Policy 60, s. 621–628.
 
5.
GTM... 2013. Global Smart Grid Technologies and Growth Markets 2013–2020 Report, GTM Research, July 2013.
 
6.
JRC 2011. Smart Grid projects in Europe: lessons learned and current developments, European Commision, Joint Research Centre Institute for Energy 2011.
 
7.
JRC 2014. JRC Science and Policy Reports. Smart Grid Projects Outlook 2014. Luxembourg, Publication Office of the EU, 2014.
 
8.
JRC DOE, 2012. Assesing Smart Grid Benefits and Impacts: EU and US Initiatives. Joint Report EC JRC – US DOE, 2012.
 
9.
KE... 2011. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Inteligentne sieci energetyczne: od innowacji do wdrożenia, SEK (2011) 463 wersja ostateczna.
 
10.
LIS, R. i MALKO, J. 2013. Przyszłość przedsiębiorstwa energetycznego. Spostrzeżenia prowokujące do myślenia. Rynek Energii 4.
 
11.
MALKO, J. 2014. O bardziej doskonałej Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 1, s. 5–18.
 
12.
MALKO, J. i LIS, R. 2014. Kluczowe problemy współczesnego sektora energii elektrycznej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 1, s. 19–26.
 
13.
Pazda, A. 2013. Inteligentne opomiarowanie. Warto opierać się na faktach. Energia Elektryczna nr 2 s. 10–12.
 
14.
SmartRegions... 2012. European SmartMetering Landscape Report 2012, SmartRegions Deliverable 2.1, Austrian Energy Agency, Vienna 2012.
 
15.
US 2009. U.S. Department of Energy, “Smart grid system report”, DOE Report, 2009.
 
16.
ZANDEN, G.J. 2011. The Smart Grid in Europe: the Impact of Consumer Engagement on the Value of European Smart Grid, IIIEE Theses 2011:33, Lund University.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675