Laboratory research on selection of optimal operating conditions of CO2 separation plant – progress of work
A. Wilk 1  
,   L. Więcław-Solny 1,   D. Śpiewak 1,   T. Spietz 1
 
More details
Hide details
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):339–349
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents results of researches carried out on the selection of optimal operating conditions of CO2 separation plant for carbon dioxide removal from gases with increased content of CO2. Researches were focused on both: the selection of the best sorbent as well as the selection of the optimal absorption process parameters, which reduces energy consumption of carbon dioxide removal. In this study were carried out tests on the selection of optimal paying special attention to absorption kinetics, absorption capacity and parameters obtained during operation in a real absorber-desorber system. For the absorption kinetics and absorption capacity there were tested activators water solutions and the solution containing sterically hindered amines with the addition of activators on the basis of best solution selected at an earlier stage of research. This solution was compared with other previously tested solutions for CO2 removal efficiency and energy consumption per kg of CO2 captured in the process researches. Researches were also carried out for the selection of the optimal absorption column packing, not only ensuring the best possible absorption of CO2, but also the lowest possible pressure drop in the packed bed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania laboratoryjne nad doborem optymalnych warunków pracy instalacji separacji CO2 – postęp prac
CCS, absorpcja aminowa, AMP
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych nad doborem optymalnych warunków pracy instalacji separacji CO2 dla wychwytu ditlenku węgla z gazów o zwiększonej jego zawartości. Skupiono się zarówno na wytypowaniu jak najlepszego sorbentu jak i doborze optymalnych warunków prowadzenia procesu absorpcji, co ogranicza energochłonność wychwytu CO2. W ramach prowadzonych badań wykonano testy, mające na celu wybór optymalnego sorbentu pod kątem kinetyki absorpcji, pojemności absorpcyjnej i uzyskiwanych parametrów podczas pracy w rzeczywistym układzie absorber–desorber. Pod kątem kinetyki absorpcji i pojemności absorpcyjnej zostały przebadane czyste roztwory aktywatorów oraz roztwory aminy z zawadą steryczną z dodatkiem aktywatorów na bazie wytypowanego we wcześniejszym etapie badań najlepszego roztworu. Roztwór ten porównano również z innymi badanymi wcześniej roztworami pod kątem sprawności wychwytu CO2 oraz zużycia energii na kg wychwyconego CO2 w badaniach procesowych. Przeprowadzono dodatkowo badania nad doborem wypełnienia kolumny absorpcyjnej zapewniającego nie tylko jak najlepszą absorpcję CO2, ale również najniższe opory przepływu gazu przez złoże.
 
REFERENCES (11)
1.
CHMIELNIAK, T. i ŁUKOWICZ, H. 2012. Wysoko sprawne „zero-emisyjne” bloki węglowe zintegrowane z wychwytem CO2 ze spalin. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3, s. 91–106.
 
2.
CHMIELNIAK, T. 2010. Węglowe technologie energetyczne 2020+. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2, s. 77–89.
 
3.
DRAGE, T.C., i inni. 2007. Preparation of carbon dioxide adsorbents from the chemical activation of urea–formaldehyde and melamine–formaldehyde resins. Fuel. t. 86, s. 22–31.
 
4.
REDDY, S., JOHNSON, D. i GILMARTIN, J. 2008. Fluor’s Econamine FG Plus Technology For CO2 Capture at Coal-fired Power Plants. Baltimor 2008. Power Plant Air Pollutant Control “Mega” Symposium.
 
5.
GOUEDARD, C. i in. 2012. Amine degradation in CO2 capture. I. A review. International Journal of Greenhouse Gas Control t. 10, s. 244–270.
 
6.
PASKA, J. i SURMA, T. 2013. Polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4, s. 7–19.
 
7.
Piperazine – Why It’s Used and How It Works. Optimize Gas Treating, Inc. 2008. 4, Houston 2008, The Contactor, t. 2.
 
8.
SCHULTES, M. 2003. Raschig Super Ring: A New Fourth Generation Packing Offers New Advantages. Chemical Engineering Research and Design t. 81, z. 1, s. 48–57.
 
9.
WANG, M. i inni. 2011. Post-combustion CO2 capture with chemical absorption: A state-of-the-art review. Chemical Engineering Research and Design t. 89, s. 1609–1624.
 
10.
WIĘCŁAW-SOLNY, L. i in. 2012. Dotrzymać kroku polityce energetyczno-klimatycznej UE – postęp badań procesów usuwania CO2 z gazów spalinowych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 111–123.
 
11.
WIĘCŁAW-SOLNY, L. i in. 2013. Postęp prac w badaniach technologicznych wychwytu CO2 aminowego usuwania CO2 ze spalin. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4, s. 229–241.
 
ISSN:1429-6675