Mitigation of unfavorable effects of hard coal mining restructuring
G. Czarny 1  
 
More details
Hide details
1
Wektor Sp. z o.o., Chorzów
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):637–645
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Programs of unfavorable effects of hard coal mining restructuring have been complied in the paper basing on an official documents The social protection package have been described that offers supplementary payment performance, intermediate payment, payment for stimulation and adaptation activity, miners payment as well as loans for new job formation and for commencement of economic activity. It is stated that due to a difficult social situation in the Upper Silesia the mitigation of unfavorable effects of restructuring is a very essential problem. it is necessary to take a full advantage of the financial possibilities our belonging to the European Union, after gathering own input. The programs realization will depend on the government policy, activity of local authorities and an appropriate decisions of hard coal management.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Łagodzenie skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamie
restrukturyzacja górnictwa, pakiety osłonowe, świadczenia górnicze
Na podstawie oficjalnych dokumentów zestawiono programy związane z łagodzeniem skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Omówiono propozycje pakietu osłonowego uwzględniającego świadczenia wyrównawcze, pomostowe, aktywizująco - adaptacyjne, górnicze, a także pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy i rozpoczęcia działalności gospodarczej. Stwierdzono, że ze względu na trudną sytuację społeczną na Górnym Śląsku łagodzenie skutków jest niezwykle istotnym problemem. Należy wykorzystać możliwości finansowe Unii po zabezpieczeniu wkładu własnego. Realizacja programów zależeć będzie od polityki rządu, aktywności samorządów i odpowiedniej działalności decydentów górniczych.
 
REFERENCES (10)
1.
BIJASKA J., KARBOWNIK A., — Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990–1999. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 
2.
BLASCHKE W. — Reforma Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2003–2006 — ocena autorska niektórych problemów górnictwa węgla kamiennego w świetle przedłożonego rządowego projektu programu.
 
3.
Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Chojnackiego: Górnictwo Węgla Kamiennego: Analiza stanu propozycje działań restrukturyzacyjnych. Katowice 2001.
 
4.
Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa. Katowice 2002.
 
5.
STACHOWICZ J., 2001 — Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 
6.
Praca zbiorowa pod redakcją K. Wodarskiego: Struktura organizacyjna i modelowanie systemu informacyjnego spółki węglowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.
 
7.
Stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w odniesieniu do polityki państwa wobec problemów krajowej gospodarki paliwowo-energetycznej. Katowice 2000.
 
8.
Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Zarząd Województwa. Katowice maj 2003.
 
9.
Zintegrowanym programem łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego (projekt).
 
10.
INFORMACJA DLA RADY MINISTRÓW o realizacji restrukturyzacji górnictwa z uwzględnieniem barier zagrażających wykonaniu poszczególnych zadań oraz kroków zmierzających do ich przezwyciężenia. Warszawa, czerwiec 2003.
 
ISSN:1429-6675