Systems of building influence on the environment comparison – Geoenergetics Laboratory of Drilling, Oil and Gas Faculty AGH-UST contribution to evaluation methodology
A. Sapińska-Śliwa 1  
,   J. Hendel 2  
,   P. Durdziński 3  
,   Ł. Uruski 4  
,   T. Śliwa 1  
,   A. Gonet 5  
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii, Kraków
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Gazowniczej, Kraków
3
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne, School of Engineering, Institute of Materials,Construction Materials Laboratory, Lausanne, SZWAJCARIA
4
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku, Kraków
5
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(1):99–118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to rising prices of mineral resources and energy, sustainable development in construction industry became an important scientific problem. Recently, sustainable building engineering problem is the base of research for many scientific and development centers. There is a lot of methods of labeling buildings’ influence on the environment and comparing building objects. Several of them were presented in this article and the best-known Building Establishment Environmental Assessments Method (BREEAM) and Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) were compared. The set of standards that were elaborate in order to standardize the methods of a comprehensive assessment of the environmental impact of the building were also submitted. In addition, the article presented model of environmental assessment of building, that was developed in Laboratory of Geoenergetics at Faculty of Drilling, Oil and Gas AGH-UST, based on currently existing systems, in particular E-audit and BREEAMprograms. This model was expanded to cover issues that are not used in currently applied programs, and which concern the proposals arising from the operation of underground heat storages. The research project, that was designed to determine the advisability of heat storage in the ground was summarize. New solutions connected with geological and energetic fields of science were proposed. According to the authors, these ideas should be applied for complex evaluation of the building, especially in polish climate conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie metod oceny oddziaływania budynków na środowisko – wkład Laboratorium Geoenergetyki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w rozwój metodologii porównawczej
zrównoważone budownictwo, BREEAM, LEED, magazynowanie ciepła w górotworze, racjonalizacja zużycia energii
Zagadnienie zrównoważonego budownictwa, z powodu nieustającego wzrostu cen surowców mineralnych oraz energii, stało się poważnym wyzwaniem naukowym, zajmując coraz więcej miejsca w pracach badawczych jednostek naukowych na całym świecie. Istnieje duża liczba metod określania oddziaływania budynku na środowisko oraz wzajemnego porównywania obiektów budowlanych. W pracy przedstawiono kilka najbardziej znanych metod (programów) oceny oddziaływania budynku na środowisko. Opisano również zbiór norm, które powstały w celu normalizacji metod kompleksowej oceny oddziaływania budynku na środowisko. Porównano dwa najpopularniejsze programy: British Establishment Environmental Assessments Method (BREEAM) i Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). W artykule zaprezentowany został model oceny środowiskowej budynków, który został opracowany w Laboratorium Geoenergetyki Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, na podstawie aktualnie istniejących metodyk, przede wszystkim programów E-Audyt i BREEAM. Model ten poszerzono o zagadnienia, które nie występowały w aktualnie stosowanych programach, a które dotyczą propozycji wynikających ze specyfiki pracy podziemnych magazynów ciepła. Podsumowano również realizację projektu badawczego, który miał za zadanie określić efektywność magazynowania ciepła w górotworze z zastosowaniem otworowych wymienników ciepła różnej konstrukcji. Zaproponowano nowe rozwiązania z branży geologiczno-energetycznej, które zdaniem autorów, powinny zostać ujęte w metodach kompleksowej oceny budynku, szczególnie w polskich warunkach klimatycznych.
 
REFERENCES (32)
1.
ASSOCIATION HQE – Association Haute Qualite Environnementale, www.assohqe.org (29.12.2011).
 
2.
ATHENA SUSTAINABLE MATERIALS INSTITUTE – www.athenasmi.org (27.12.2011).
 
3.
BREEAM – British Establishment Environmental Assessments Method www.breeam.org (15.12.2011).
 
4.
CASBEE – Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency, www.ibec.or.jp (13.12.2011).
 
5.
CEN – European Committee for Standardization, www.cen.eu (30.08.2012).
 
6.
DOŁĘGA, W. 2012. Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Polityka Energetyczna t. 15, z.1, s. 77–86.
 
7.
ECOEFFECT – www.ecoeffect.se (13.12.2011).
 
8.
ISO – International Organization for Standardization, www.iso.org (20.08.2012).
 
9.
ITB – Instytut Techniki Budowlanej, www.zb.itb.pl, www.itb.pl (29.08.2011).
 
10.
JULIEN, A. 2009. Assessing the assessor. BREEAMVS LEED, SUSTAIN’ vol. 09 issue 06 p. 31–33.
 
11.
KWIATKOWSKI i in. 2010 – KWIATKOWSKI, J., PIASECKI, M. i PANEK, A. 2010. Simplified methods of building environmental assessment in Poland. CESB 10 – Central Europe towards Sustainable Building, Prague, Czech Republic, 30 June–2 July 2010 r.
 
12.
MIROWSKI, T. 2012. Metody poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 2, s. 41–56.
 
13.
PANEK, A. 2005. Holistyczna metoda oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko naturalne uwzględniająca zasady rozwoju zrównoważonego. Raport koñcowy. Nr projektu 8T07G 004 21, Warszawa.
 
14.
PIASECKI, M. 2008. Wybrane kryteria oceny zgodnooeci budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju. Praca doktorska, Warszawa.
 
15.
PIASECKI, M. 2009. Kryteria oceny wyrobów i obiektów budowlanych pod kątem zgodności z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Seminarium szkoleniowe: Wyroby budowlane na rynku europejskim – wymagania i kierunki zmian, Warszawa, 08 grudnia 2009 r.
 
16.
PKN – Polski Komitet Normalizacyjny, www.pkn.pl (20.08.2012).
 
17.
RIVERA, A. 2009. International Applications of Building Certification Methods: A Comparison of BREEAM and LEED, PLEA2009 – 26th Conference on Passive and Low Energy Architecture, Quebec City, Canada, 22–24 June 2009.
 
18.
ROBACZEWSKI,M. 2011. Biurowiec z ekocertyfikatem. Forbes (edycja polska) 03/2011. s. 156–158.
 
19.
RODERICK i in. 2009 – RODERICK, Y., MCEWAN, D., WHEATLEY, C. i ALONSO, C. 2009. A comparative study of building energy performance assessment between LEED, BREEAM and Green Star schemes. [W:] Eleventh International IBPSA Conference Glasgow, Scotland July 27–30, 2009.
 
20.
STARRS, M. i BURROWS, V.K. 2010. BREEAM versus LEED, Inbuilt 2010.
 
21.
SZCZERBOWSKI, R. i CHOMICZ, W. 2012. Generacja rozproszona oraz sieci Smar Grid w budownictwie przemysłowym niskoenergetycznym. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, s. 97–110.
 
22.
ŚLIWA, T. 1998. Wybrane systemy geotermalne w aspekcie warunków geologicznych. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 15.
 
23.
ŚLIWA, T. 2000. Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej. Konferencja naukowa „Rola odnawialnych źródeł energii w strategii zrównoważonego rozwoju kraju”, red. nauk. Julian Sokołowski i in., Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geologii, Geosynoptyki i Zrównoważonego Rozwoju, Polska Geotermalna Asocjacja, Łódź.
 
24.
ŚLIWA, T. 2005. Otworowe wymienniki ciepła, prace geoinżynieryjne w pozyskiwaniu i magazynowaniu ciepła. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 3.
 
25.
ŚLIWA, T. 2007. Pasywne chłodzenie i ogrzewanie w geoenergetyce. GLOBEnergia nr 4.
 
26.
ŚLIWA, T. 2012. Badania podziemnego magazynowania ciepła za pomocą kolektorów słonecznych i wymienników otworowych. Wydawnictwo AGH, Kraków.
 
27.
ŚLIWA, T. i GONET, A. 2004. Techniczne możliwości pozyskiwania niskotemperaturowego i odpadowego ciepła za pośrednictwem pomp ciepła. Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego, red. zesz.: Kazimierz Twardowski i in., Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 10, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno, PWSZ.
 
28.
ŚLIWA, T. i GONET, A. 2005. Theoretical model of borehole heat exchanger. Journal of Energy Resources Technology vol. 127, no. 2.
 
29.
ŚLIWA, T. i GONET, A. 2011. Otworowe wymienniki ciepla jako źródło ciepła lub chłodu na przykładzie Laboratorium Geoenergetyki WWNiG AGH.Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 28, z. 1–2.
 
30.
ŚLIWA i in. 2007 – ŚLIWA, T., GONET, A. i ZŁOTKOWSKI, A. 2007. Górotwór jako rezerwuar ciepła. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 6.
 
31.
USGBC – U.S. Green Building Council, www.usgbc.org (20.12.2011).
 
32.
ZIELIŃSKA, A. 2011. Ekologią trapią się korporacje. Puls Biznesu – wydanie on-line, dział nieruchomości www.nieruchomosci.pb.pl (10.11.2011).
 
ISSN:1429-6675