The development of the aviation fuel market in Poland and changes in civil passenger traffic
Justyna Muweis 1  
,   Bartosz Łamasz 1  
 
More details
Hide details
1
Department of Management, AGH University of Science and Technology, Kraków
Publication date: 2019-03-29
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(1):153–168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The development of air transport affects elements of the aviation fuel market. In recent years an increase in both the number of passengers and the number of passenger operations has been observed. This phenomenon also concerns passengers and the number of operations served by Polish airports which translates into more and more fuel consumption in Poland. The authors of the study tried to approximate the characteristics of aviation fuels used in various types of aircrafts. The most important of them, from the perspective of the Polish aviation sector, include Jet. This type of fuel plays a key role in civil aviation. In the article, the enterprises operating in the analyzed sector were also reviewed. The empirical part of the article is devoted, in turn, to the analysis of changes in air passenger transport in Poland and changes in Jet fuel prices on the Polish fuel markets. The conducted research shows that the dynamics of changes in the number of passengers, as well as the number of passenger operations at Polish airports were characterized by an upward trend, and the increase in the number of passengers was driven not only by a larger number of available flights, but also by such factors as: increasing the capacity of aircraft and increasing the fill rate for seats. The authors have also attempted to examine the strength of dependence between the number of passengers deciding to use Polish airports and Jet fuel prices, which in recent years have undergone significant fluctuations. For this purpose, the value of Pearson’s linear correlation coefficient was used and the analyzed period covered the years 2011–2017. The data on passenger traffic used in the study came mainly from periodic reports prepared by the Civil Aviation Office (ULC).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój rynku paliw lotniczych w Polsce a zmiany w cywilnym ruchu pasażerskim
rynek paliw lotniczych, ceny paliw lotniczych, cywilny transport pasażerski
Rozwój transportu lotniczego oddziałuje na poszczególne elementy rynku paliw lotniczych. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zarówno liczby pasażerów, jak i liczby operacji pasażerskich. Zjawisko to dotyczy także pasażerów i liczby operacji obsługiwanych przez polskie porty lotnicze, co przekłada się na coraz większe zużycie paliw w Polsce. Autorzy opracowania podjęli próbę przybliżenia charakterystyki paliw lotniczych wykorzystywanych w różnego rodzaju statkach powietrznych. Do najważniejszych z nich, z perspektywy polskiego sektora lotniczego, należy zaliczyć przede wszystkim paliwo Jet. Wspomniane paliwo odgrywa kluczową rolę w lotnictwie cywilnym. W artykule dokonano ponadto przeglądu podmiotów działających w badanym sektorze. Część empiryczną pracy poświęcono z kolei analizie zmian w lotniczym transporcie pasażerskim w Polsce oraz zmianom cen paliwa typu Jet na polskim rynku paliw. Z przeprowadzonych badan wynika, że dynamika zmian liczby pasażerów, a także liczby operacji pasażerskich na polskich lotniskach charakteryzowały się wzrostowym trendem, a sam przyrost liczby pasażerów napędzany był nie tylko przez większą liczbę dostępnych lotów, ale także takimi czynnikami, jak: zwiększenie pojemności samolotów i wzrost współczynnika wypełnienia miejsc. Autorzy podjęli również próbę zbadania siły zależności pomiędzy liczbą pasażerów decydujących się skorzystać z polskich portów lotniczych a cenami paliwa Jet, które w ostatnich latach ulegały dość znacznym wahaniom. W tym celu wykorzystano wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona, a analizowany okres objął lata 2011–2017. Wykorzystane w opracowaniu dane dotyczące ruchu pasażerskiego, pochodziły przede wszystkim z okresowych raportów, przygotowywanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).
 
REFERENCES (11)
1.
Bernaciak, P. 2017. Demand for aviation fuels (Popyt na paliwa lotnicze). [Online] http://logistyka.wnp.pl/popyt-... [Accessed: 2018-05-24] (in Polish).
 
2.
GUS 2018. Passenger transport by air (Przewozy pasażerów transportem lotniczym). [Online] https://stat.gov.pl/metainform... [Accessed: 2018-05-27] (in Polish).
 
3.
IATA 2015. IATA Guidance Material for Sustainable Aviation Fuel Management, 2nd Edition. [Online] http://www.iata.org/whatwedo/e... [Accessed: 2018-05-20].
 
4.
Pągowski, Z. 2009. Air fuels and oils (Lotnicze paliwa i oleje). Prace Instytutu Lotnictwa Nr 199, p. 119. [Online] http://ilot.edu.pl/wp-content/... [Accessed: 2018-05-20] (in Polish).
 
5.
PKN Orlen 2018. Price of JET A1Fuel Archive (Cena paliwa JET A-1 Archiwum). [Online] https://www.orlen.pl/PL/DlaBiz... [Access: 2018-03-22] (in Polish).
 
6.
Annual reports of The Polish Oil Industry and Trade Organisation – Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) [Online] http://www.popihn.pl/raporty2.... [Accessed: 2019-02-26] (in Polish and English).
 
7.
Rynek Lotniczy 2018. ACI World: Dynamic development of the aviation market in the world (ACI World: Dynamiczny rozwój rynku lotniczego na świecie). [Online] http://www.rynek-lotniczy.pl/w... [Accessed: 2018-05-22].
 
8.
Sipiński, D. 2014. Report: The plane is full, what about the profit? (Raport: Samolot pełen, co z zyskiem?) [Online] http://www.pasazer.com/news/12... [Access: 2018-05-22] (in Polish).
 
9.
ULC 2013. Analysis of Passenger Transport in Polish Airports in 2013 (Analiza Przewozów Pasażerskich w Polskich Portach Lotniczych w 2013 roku). [Online] http://ulc.gov.pl/_download/st... [Access: 2018-05-25] (in Polish).
 
10.
ULC 2018. Analysis of the aviation market (Analiza rynku lotniczego). [Online] http://ulc.gov.pl/pl/regulacja... [Accessed: 2018-05-25] (in Polish).
 
11.
Walków, M. 2018. PKN Orlen strengthens its position at the Czech airport. It provides fuel for aircraft (PKN Orlen umacnia pozycję na czeskim lotnisku. Dostarcza paliwo do samolotów). [Online] https://businessinsider.com.pl... [Accessed: 2018-02-20] (in Polish).
 
ISSN:1429-6675