Analysis of the possibility of obtaining energy from biomass in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):239–247
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Publications of the Central Statistical Office categorize biomass into solid biomass, bio-fuel, and biogas. The present article summarizes the acquisition of solid biomass in Poland in the years 2002–2011. During this period, there was a 70% increase in the share of biomass in energy production, particularly since 2008. The article also presents the use of landfill gas and biogas from wastewater treatment plants in Poland for the years 2002–2011. In 2011, the share of the total biogas has more than quadrupled compared to the base year of 2002. The third group considered consists of bio-fuels. In 2011, the consumption of bioethanol was only 14.5% higher than in 2002, while the share of biodiesel in the energy balance during the same period increased fourfold. The increased use of biomass for energy purposes is primarily due to its low price. Though presently commonplace, environmentally harmful coal is increasingly being replaced by straw, which is approximately four times cheaper to use. In landfills where biogas is formed, in accordance with the recommendations of the European Union this energy source should be recognized and used energetically. It is estimated that – based on the quantity and calorific value, method of management, available technology, as well as the market prices of heat and electricity – the time of return on investment for the installation of degassing systems is from 2 to 10 years. Increased use of bio-fuels is anticipated due to the fact that they have already seen a growing presence as a fuel additive sold on the Polish market (up 7.1% from 2013). At some fueling stations, it is already possible to buy pure biodiesel, the price of which is lower than that of conventional diesel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości pozyskania energii z biomasy w Polsce
biomasa stała, biopaliwa, biogaz
W opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się podział biomasy na biomasę stałą, biopaliwa i biogaz. W przedstawionym referacie pokazano pozyskanie biomasy stałej w Polsce w latach 2002–2011. Wokresie tym nastąpił około 70-procentowy wzrost udziału biomasy w produkcji energii, szczególnie intensywny od roku 2008. Przedstawiono tu również pozyskanie gazu składowiskowego i biogazu z oczyszczalni ścieków w Polsce w latach 2002–2011. W 2011 r. udział całkowitego biogazu wzrósł ponad czterokrotnie w odniesieniu do roku bazowego 2002. Trzecią rozpatrywaną grupę stanowią biopaliwa. W 2011 r. pozyskanie bioetanolu było tylko o 14,5% wyższe niż w 2002 r., podczas gdy udział biodiesla w bilansie nośników energii w tym samym czasie wzrósł czterokrotnie. Większe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych wynika przede wszystkim z jej niskiej ceny. Na składowiskach odpadów powstaje z kolei biogaz, który zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej powinien być ujmowany i najlepiej wykorzystywany energetycznie. Szacuje się, że w zależności od jego ilości i wartości opałowej, sposobu zagospodarowania i zastosowanej technologii a także cen rynkowych pozyskanego ciepła i energii elektrycznej, czas zwrotu poniesionych nakładów na instalację odgazowania wynosi od 2 do 10 lat. Przedstawiony w referacie wzrost wykorzystania biopaliw wynika natomiast z faktu, że stanowią one coraz wiêkszy dodatek do paliw sprzedawanych na polskim rynku (7,1% od 2013 r.). Na niektórych stacjach jest już możliwość zakupu czystego biodiesla, którego cena jest niższa w porównaniu z ceną oleju napędowego.
 
REFERENCES (11)
1.
GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2011.
 
2.
Dyrektywa 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
 
3.
Dz. U. Nr 169, poz. 1199. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 
4.
Dz. U. Nr 34, poz. 182. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
 
5.
GUS: Energia ze żródeł odnawialnych w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2012.
 
6.
DUDEK, J. i KLIMEK, P. 2008. Doświadczenia związane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze składowisk odpadów komunalnych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 11, z. 2, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 
7.
Energy use of solid biomass in Poland – problems and solutions. Acta Biochimica Polonica; ISSN 0001-527X.-2011 vol. 58 Suppl. 4, s. 53 – IV Congress of Polish biotechnology and IV EUROBIOTECH: “Four colours of biotechnology”: Central European congress of life sciences: Krakow, Poland, October 12th–15th 2011.
 
8.
PIASKOWSKA-SILARSKA, M. 2013. Analiza możliwości wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, Kraków:Wyd. IGSMiE PAN.
 
ISSN:1429-6675