ORIGINAL PAPER
Waste-free biofuel production technologies as a way to the European Green Deal
 
More details
Hide details
1
Department of Economics and Entrepreneurship, Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine
 
2
Department of Agrarian Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine
 
 
Submission date: 2023-08-29
 
 
Final revision date: 2023-10-18
 
 
Acceptance date: 2023-11-15
 
 
Publication date: 2024-03-27
 
 
Corresponding author
Inna Viktorivna Honcharuk   

Department of Economics and Entrepreneurship, Vinnytsia National Agrarian University, Soniachna, 3, 21008, Vinnytsia, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2024;27(1):81-94
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article analyzes the perspective of implementing target indicators in the green transition of the agro-industrial complex of Ukraine. It is established that soil degradation has acquired a global dimension, and it has become a serious problem of a socio-economic nature due to the military actions in Ukraine. Analysis of the state of agricultural land was performed based on the following indicators: humus content in the soil, volume of application of organic and mineral fertilizers, pesticides, land area under organic production, etc. The purpose of the study is to assess the impact of implementing waste-free biofuel production technologies at the enterprises of the agro-industrial complex to achieve eco-goals of the European Green Deal. The article outlines target guidelines for achieving eco-goals of the European Green Deal. Further steps necessary to overcome current problems in compliance with the norms of the EU legislation on environmental protection at agricultural enterprises for the sale of agricultural products to European markets are proposed. It has been scientifically proven that the agro-industrial complex of Ukraine has an untapped potential for reducing greenhouse gas emissions through ecological modernization and implementing waste-free production technologies. It is suggested to use biogas plants as a promising means of solving the problems of waste disposal, improving the ecological situation, reducing energy dependence, and increasing soil fertility. The effectiveness of applying organic fertilizer, namely digestate, a by-product of methane fermentation, as biofertilizers at agricultural enterprises has been proven. Recommendations are provided regarding soil regeneration measures in Ukraine in the future.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezodpadowe technologie produkcji biopaliw jako sposób na Europejski Zielony Ład
kompleks rolno-przemysłowy, degradacja gleby, poferment, recykling bioenergii, biogaz
W artykule przeanalizowano perspektywę wdrożenia wskaźników docelowych w zielonej transformacji kompleksu rolno-przemysłowego Ukrainy. Ustalono, że degradacja gleby nabrała wymiaru globalnego i stała się poważnym problemem o charakterze społeczno-gospodarczym ze względu na działania wojskowe na Ukrainie. Analiza stanu gruntów rolnych została przeprowadzona w oparciu o następujące wskaźniki: zawartość próchnicy w glebie, ilość stosowanych nawozów organicznych i mineralnych, pestycydów, powierzchnia gruntów pod produkcją ekologiczną itp. Celem badania jest ocena wpływu wdrożenia bezodpadowych technologii produkcji biopaliw w przedsiębiorstwach kompleksu rolno-przemysłowego na osiągnięcie celów ekologicznych Europejskiego Zielonego Ładu. W artykule przedstawiono docelowe wytyczne dotyczące osiągnięcia celów ekologicznych Europejskiego Zielonego Ładu. Zaproponowano dalsze kroki niezbędne do przezwyciężenia obecnych problemów w zakresie zgodności z normami prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach rolnych w celu sprzedaży produktów rolnych na rynki europejskie. Naukowo udowodniono, że kompleks rolno-przemysłowy Ukrainy ma niewykorzystany potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez ekologiczną modernizację i wdrażanie bezodpadowych technologii produkcji. Sugeruje się wykorzystanie biogazowni jako obiecującego sposobu rozwiązywania problemów utylizacji odpadów, poprawy sytuacji ekologicznej, zmniejszenia zależności energetycznej i zwiększenia żyzności gleby. Została udowodniona skuteczność stosowania nawozów organicznych, a mianowicie pofermentu, produktu ubocznego fermentacji metanowej, jako bionawozów w gospodarstwach rolnych. Przedstawiono zalecenia dotyczące środków regeneracji gleby na Ukrainie w przyszłości.
 
REFERENCES (26)
1.
Angouria-Tsorochidou, E. and Thomsen, M. 2021a. Modelling the quality of organic fertilizers from anaerobic digestion – Comparison of two collection systems. Journal of Cleaner Production 304(1), DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.127081.
 
2.
Angouria-Tsorochidou et al. 2022b – Angouria-Tsorochidou, E., Seghetta, M., Trémier, A. and Thomsen, M. 2022. Life cycle assessment of digestate post-treatment and utilization. Science of the Total Environment 815, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.152764.
 
3.
Ariunbaatar et al. 2014 – Ariunbaatar, J., Panico, A., Esposito, G., Pirozzi, F. and Lens, P. 2014. Pretreatment methods to enhance anaerobic digestion of organic solid waste. Applied Energy 123, pp. 143–156, DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.02.035.
 
4.
BTU-CENTER 2022. [Online] https://btu-center.com/news/ii... [Accessed: 2023-08-29].
 
5.
Bulgakov et al. 2019 – Bulgakov, V., Kaletnik, H., Goncharuk, I., Ivanovs, S. and Usenko, M. 2019. Results of experimental investigations of a flexible active harrow with loosening teeth. Agronomy Research 17, 5, рр. 1839–1845, DOI: 10.15159/AR.19.185.
 
6.
Czekała et al. 2022 – Czekała, W., Jasiński, T., Grzelak, M., Witaszek, K. and Dach, J. 2022. Biogas Plant Operation: Digestate as the Valuable Product. Energies 15, DOI: 10.3390/en15218275.
 
7.
European Green Deal 2022. [Online] https://ec.europa.eu/commissio... [Accessed: 2023-08-29].
 
8.
Honcharuk et al. 2023 – Honcharuk, I., Tokarchuk, D., Gontaruk, Ya. and Hreshchuk, H. 2023. Вioenergy recycling of household solid waste as a direction for ensuring sustainable development of rural areas. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 26(1), pp. 23–42, DOI: 10.33223/epj/161467.
 
9.
Häfner et al. 2022 – Häfner, F., Hartung, J. and Möller, K. 2022. Digestate Composition Affecting N Fertiliser Value and C Mineralisation. Waste Biomass Valor 13, pp. 3445–3462, DOI: 10.1007/s12649-022-01723-y.
 
10.
Kaletnik et al. 2020 – Kaletnik, G., Honcharuk, I. and Okhota, Yu. 2020. The Waste-free production development for the energy autonomy formation of ukrainian agricultural enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism 11(3), pp. 513–522, DOI: 10.14505//jemt.v11.3(43).02.
 
11.
Kupchuk et al. 2022 – Kupchuk, I., Burlaka, S., Galushchak, A., Yemchyk, T., Galushchak, D. and Prysiazhniuk, Y. 2022. Research of autonomous generator indicators with the dynamically changing component of a two-fuel mixture. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 25(2), рр. 147–162, DOI: 10.33223/epj/150746.
 
12.
Kyiv School of Economics 2022. [Online] https://kse.ua/ [Accessed: 2023-08-29].
 
13.
Lamolinara et al. 2021 – Lamolinara, B., Pérez-Martínez, A., Guardado-Yordi, E., Guillén Fiallos, C., Diéguez-Santana, K. and Ruiz-Mercado, G.J. 2021. Anaerobic digestate management, environmental impacts, and techno-economic challenges. Waste Management 140, pp. 14–30, DOI: 10.1016/j.wasman.2021.12.035.
 
14.
Lohosha et al. 2023 – Lohosha, R., Palamarchuk, V. and Krychkovskyi, V. 2023. Economic efficiency of using digestate from biogas plants in Ukraine when growing agricultural crops as a way of achieving the goals of the European Green Deal. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 26(2), pp. 161–182, DOI: 10.33223/epj/163434.
 
15.
Lustdorf company 2023. [Online] https://www.loostdorf.com/pres... [Accessed: 2023-08-29].
 
16.
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine 2021. [Online] http://naas.gov.ua/ [Accessed: 2023-08-29].
 
17.
National Scientific Center “Institute of Soil Science and Agrochemistry named after O. N. Sokolovsky”, 2022. [Online] https://issar.com.ua/ [Accessed: 2023-08-29].
 
18.
Pryshliak et al. 2022 – Pryshliak, N., Bondarenko, V., Sokoliuk, S. and Brovaret, O. 2022. The formation of a bioenergy cluster for the production of biofuels from agricultural crops and waste: the experience of Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 25(4), рр. 149–164, DOI: 10.33223/epj/156210.
 
19.
State Environmental Inspection of Ukraine 2022. [Online] https://dei.gov.ua/post/2573 [Accessed: 2023-08-29].
 
20.
State Service of Ukraine for Emergency Situations 2022. [Online] https://dsns.gov.ua/ [Accessed: 2023-08-29].
 
21.
State Statistics Service of Ukraine 2023. [Online] https://www.ukrstat.gov.ua/ [Accessed: 2023-08-29].
 
22.
The Food and Agriculture Organization 2021. [Online] https://www.fao.org/about/en/ [Accessed: 2023-08-29].
 
23.
Tokarchuk et al. 2021 – Tokarchuk, D., Pryshliak, N., Shynkovych, A. and Mazur, K. 2021. Strategic Potential of Agricultural Waste as a Feedstock for Biofuels Production in Ukraine. Rural Sustainability Research 46(341), рр. 1–12, DOI: 10.2478/plua-2021-0012.
 
24.
Tsytsiura, Y. 2023. Evaluation of oilseed radish (Raphanus sativus l. var. oleiformis Pers.) oil as a potential component of biofuels. Engenharia Agrícola, Jaboticabal 43(spec. issue), DOI: 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v43nepe20220137/2023.
 
25.
Ukraine recovery plan 2022. [Online] Retrieved from https://recovery.gov.ua/ [Accessed: 2023-08-29].
 
26.
Varchenko et al. 2020 – Varchenko, O.M., Krysanov, D., Shubravska, O., Khakhula, L., Gavryk, O., Byba, V. and Honcharuk, I. 2020. Supply chain strategy in modernization of state support instruments for small farms in Ukraine. International Journal of Supply Chain Management 9(1), рр. 536–543, DOI: 10.59160/ijscm.v9i1.4326.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top