Are we threatened by fuel poverty? Energy purchase costs and income per capita of the EU citizen
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(3):23–50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Within the historical context of attempting to provide cheap energy to countries of the European Coal and Steel Community, this article presents the negative effects for households of the current EU policy to combat “global warming”. The definition of income poverty is outlined based on a relative threshold of 60% of the households’ disposable income median with the social exclusion indicator adopted by Eurostat. Poland’s place in the poverty hierarchy is presented and compared to other EU countries. The analysis focuses attention on the drastic differences in poverty thresholds (in euro and in purchasing power standard PPS) between old and new EU members. The data shows the scale of increasing poverty and income inequalities in Poland (documented by the ratio of the V. and I. households’ income quintile and the Gini index). It provides a comparison of households in Poland and the EU with attention paid to the share of energy and fuels in household spending. The article also reviews the history of rising energy prices given in euros. It draws attention to the exceptionally high level of energy prices in Poland in PPS. Here, the central concept is the danger of fuel poverty, and forecasts of growth in the share of energy and fuels in the budgets of household expenditures are presented in light of further increases in energy prices due to the implementation of the energy-climate package. The article provides criticism of the use of relative income poverty and energy poverty thresholds. Based on this analysis, the article proposes the use of absolute indicators based on a minimum basket of goods necessary for household survival and the minimum amount of energy needed to ensure an acceptable standard of household heating and normal operation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czy grozi nam ubóstwo? Analiza potencjalnych skutków unijnej polityki walki z globalnym ociepleniem dla gospodarstw domowych w Polsce
ubóstwo, ubóstwo dochodowe, ubóstwo energetyczne, dochód rozporządzalny, jednostki standardu siły nabywczej, pakiet energetyczno-klimatyczny, ceny nośników energii
W nawiązaniu do historycznych idei zapewnienia krajom Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali taniej energii, przedstawiono negatywne skutki, jakie dla gospodarstw domowych niesie obecna polityka UE walki z „globalnym ociepleniem”. Omówiono definicje ubóstwa dochodowego, bazującą na wzglednym progu wynoszącym 60% mediany dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych i wskaźnik zagrożenia wykluczeniem społecznym przyjete przez Eurostat. Podano miejsce Polski w hierarchii ubóstwa na tle innych krajów UE. Zwrócono uwage na drastyczne różnice progów ubóstwa (wyznaczonych zarówno w euro jak i w jednostkach standardu siły nabywczej PPS) pomiedzy starymi i nowymi członkami UE. Przedstawiono skale rosnącego ubóstwa w Polsce i zwiekszającego sie rozwarstwienia dochodów (udokumentowane poziomem ilorazu V. i I. kwintyla dochodów gospodarstw domowych i wskaźnikiem Giniego) na tle danych UE, pomimo dodatniego wzrostu PKB. Porównano gospodarstwa domowe w Polsce i UE zwracając uwage na udział energii i paliw w ich wydatkach. Przedstawiono historie rosnących cen nośników energii w euro oraz zwrócono uwage na wyjątkowo wysoki poziom cen energii w Polsce mierzony w jednostkach PPS. Omówiono pojecie ubóstwa energetycznego oraz przedstawiono prognozy wzrostu udziału zakupów energii i paliw w budżetach gospodarstw w świetle dalszych wzrostów ich cen w związku z wdrażaniem pakietu energetyczno-klimatycznego. Skrytykowano posługiwanie sie względnymi progami ubóstwa dochodowego i energetycznego, proponując w zamian bezwzgledne wskaźniki oparte na minimalnym koszyku dóbr niezbednych do przeżycia i minimalnej ilooci energii niezbednej do zapewnienia akceptowalnego standardu ogrzania mieszkania i funkcjonowania gospodarstwa domowego.
 
REFERENCES (23)
1.
BAKALARCZYK R., 2011 – Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzecz. Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 
2.
BEDNORZ J., 2011 – Wpływ polityki paliwowo-energetycznej na sytuację bytową społeczeństwa w Polsce. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, Kraków, s. 7–21.
 
3.
BOARDMAN B., 1991 – Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. Belhaven Press, London.
 
4.
BoARDMAN B., 2010 – Fixing Fuel Poverty. Challenges and Solutions. Earthscan, London Sterling, VA.
 
5.
BUDZIANOWSKI W., 2012 – Indicators for the monitoring of low-carbon energy policy of Poland. Rynek Energii Nr 3 (100), czerwiec 2012, p. 121–126.
 
6.
Eurostat Books 2010 – Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union, ISSN 1830-7906.
 
7.
FIGASZEWSKA I., 2009 – Ubóstwo energetyczne – co to jest? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, Nr 5, s. 2–20, http://www.wnp.pl/artykuly/ubo....
 
8.
GRUDZIŃSKI Z., 2011 – Ceny energii elektrycznej w kontekście wdrożenia obligatoryjnego handlu na giełdzie energii. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 93–106.
 
9.
GUS 2011 – Efektywność wykorzystania energii w latach 1999–2009. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 
10.
GUS 2012 – Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków życia. Informacja Sygnalna z dn. 31.05.2012.
 
11.
JANKOWSKI B., 2008 – Pakiet energetyczno klimatyczny porażką czy zwycięstwem Polski i Unii? Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o., Warszawa, 25 listopada 2008.
 
12.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2011 – Wysokie ceny na rynku pozwoleń na emisję CO2zagrożeniem dla rozwoju kraju i przyczyn¹ zmniejszenia zasobów węgla brunatnego. Przegląd Górniczy nr 10, s. 97–104.
 
13.
Komisja Europejska 2011 – Społeczny wymiar strategii „Europa 2020”, sprawozdanie Komitetu ochrony socjalnej (2011), Streszczenie. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.
 
14.
KURKOWIAK B. 2012 – Eurostat, Major dispersion in consumer prices across Europe. Comparative price levels in 37 European countries for 2011. Economy and finance, Statistics in focus 26/2012.
 
15.
KUROWSKI P., 2008 – Wydatki gospodarstw domowych na energię elektryczną. Próba ustalenia grup odbiorców wrażliwych na podwyżki cen energii (wyniki na podstawie badań GUS z 2006 r). Biuletyn URE Nr 5/2008.
 
16.
Narodowy Bank Polski – Instytut Ekonomiczny, 2012 – Krótkookresowe skutki makroekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego w gospodarce Polski. Wnioski dla polityki pieniężnej. Rozdz. 9. Sytuacja gospodarstw domowych, p. 77–83. Warszawa, Marzec.
 
17.
MACIEJEWSKI Z., 2011 – Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 249–259.
 
18.
POPOW i in., 2011 – POPOW M., KOWZAN P., ZIELIŃSKA M., PRUSINOWSKA M., CHRUŚCIEL M., 2011 – Oblicza biedy we współczesnej Polsce. Gdańsk: Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. http://depot.ceon.pl/handle/12....
 
19.
SIEMEK i in., 2011 – SIEMEK J., KALISKI M., RYCHLICKI S., JANUSZ P., SIKORA S., SZURLEJ A., 2011 – Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce. Rynek Energii, październik 2011.
 
20.
SWORA M., 2009 – Co dalej z ubóstwem energetycznym? Wirtualny Nowy Przemysł, portal wnp.pl http://www.wnp.pl/artykuly/co-....
 
21.
SZUKIEŁOJĆ -BIEŃKUŃSKA A., 2009 – Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – podstawowe fakty i dane. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska – profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej. Projekt. Departament Pracy i Warunków życia, GUS.
 
22.
ŚWIECH M., 2011 – Polskie rodziny dotknięte ubóstwem energetycznym. 24.01.2011. http://porady.domiporta.pl/por... ubostwem_energetycznym.html.
 
23.
WOŹNIAK J., JURDZIAK L., 2012 – Wpływ kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO2 na wzrost ryzyka poniesienia straty przy eksploatacji studialnego złoża węgla brunatnego. Polityka Energetyczna t. 15, z. 1, s. 45–58.
 
ISSN:1429-6675