Power infrastructure expansion planning in present administrative and law conditions
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(3):51–63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Within the historical context of attempting to provide cheap energy to countries of the European Coal and Steel Community, this article presents the negative effects for households of the current EU policy to combat “global warming”. The definition of income poverty is outlined based on a relative threshold of 60% of the households’ disposable income median with the social exclusion indicator adopted by Eurostat. Poland’s place in the poverty hierarchy is presented and compared to other EU countries. The analysis focuses attention on the drastic differences in poverty thresholds (in euro and in purchasing power standard PPS) between old and new EU members. The data shows the scale of increasing poverty and income inequalities in Poland (documented by the ratio of the V. and I. households’ income quintile and the Gini index). It provides a comparison of households in Poland and the EU with attention paid to the share of energy and fuels in household
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w obecnych uwarunkowaniach administracyjno-prawnych
planowanie, rozwój, infrastruktura elektroenergetyczna, prawo
W nawiązaniu do historycznych idei zapewnienia krajom Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali taniej energii, przedstawiono negatywne skutki, jakie dla gospodarstw domowych niesie obecna polityka UE walki z „globalnym ociepleniem”. Omówiono definicje ubóstwa dochodowego, bazującą na wzglednym progu wynoszącym 60% mediany dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych i wskaźnik zagrożenia wykluczeniem społecznym przyjete przez Eurostat. Podano miejsce Polski w hierarchii ubóstwa na tle innych krajów UE. Zwrócono uwage na drastyczne różnice progów ubóstwa (wyznaczonych zarówno w euro jak i w jednostkach standardu siły nabywczej PPS) pomiedzy starymi i nowymi członkami UE. Przedstawiono skale rosnącego ubóstwa w Polsce i zwiekszającego sie rozwarstwienia dochodów (udokumentowane poziomem ilorazu V. i I. kwintyla dochodów gospodarstw domowych i wskaźnikiem Giniego) na tle danych UE, pomimo dodatniego wzrostu PKB. Porównano gospodarstwa domowe w Polsce i UE zwracając uwage na udział energii i paliw w ich wydatkach. Przedstawiono historie rosnących cen nośników energii w euro oraz zwrócono uwage na wyjątkowo wysoki poziom cen energii w Polsce mierzony w jednostkach PPS. Omówiono pojecie ubóstwa energetycznego oraz przedstawiono prognozy wzrostu udziału zakupów energii i paliw w budżetach gospodarstw w świetle dalszych wzrostów ich cen w związku z wdrażaniem pakietu energetyczno-klimatycznego. Skrytykowano posługiwanie sie względnymi progami ubóstwa dochodowego i energetycznego, proponując w zamian bezwzgledne wskaźniki oparte na minimalnym koszyku dóbr niezbednych do przeżycia i minimalnej ilooci energii niezbednej do zapewnienia akceptowalnego standardu ogrzania mieszkania i funkcjonowania gospodarstwa domowego.
 
REFERENCES (10)
1.
UPE,1997 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 
2.
RMG, 2007 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007).
 
3.
RMG, 2011 – Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energii elektryczną (Dz.U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126).
 
4.
DOŁĘGA W., 2009a – Analiza i ocena możliwości i skuteczności dotychczasowych regulacji prawnychw aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju w odniesieniu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, str. 91–103.
 
5.
DOŁĘGA W., 2009b – Rola operatora systemu przesyłowego w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Elektroenergetyka: współczesność i rozwój nr 1, str. 43–55.
 
6.
DOŁĘGA W., 2010a – Analiza i ocena możliwości i skuteczności dotychczasowych regulacji prawnych o różnych poziomach dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Rynek Energii nr 1, luty 2010, str. 63–71.
 
7.
DOŁĘGA W., 2010b – Rola uregulowań prawnych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznegokraju. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, str. 105–117.
 
8.
DOŁĘGA W., 2012 – Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Rynek Energii nr 1, luty 2012, str. 67–73.
 
9.
KAMIŃSKI J., 2010 – Modelowanie systemów energetycznych: ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, str. 219–226.
 
10.
MACIEJEWSKI Z., 2011 – Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, str. 244–259.
 
ISSN:1429-6675