ORIGINAL PAPER
Assessment of the impact of the implementation of air protection programs, anti-smog resolutions and the “Clean Air” program on CO2 emission
Janusz Zyśk 1  
,   Tadeusz OIkuski 1  
,   Krzysztof Kogut 1  
,   Adam Szurlej 2  
,   Maciej Surówka 1  
 
More details
Hide details
1
Faculty of Energy and Fuels, University of Science and Technology in Krakow, Poland
2
Faculty of Drilling, Oil and Gas, University of Science and Technology in Krakow, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Janusz Zyśk   

Faculty of Energy and Fuels, University of Science and Technology in Krakow,, al. Mickiewicza 30, 30-059, KRAKÓW, Poland
Submission date: 2019-05-13
Final revision date: 2019-06-03
Acceptance date: 2019-06-04
Publication date: 2019-06-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(2):133–154
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The main objective of the article is to assess the changes in carbon dioxide emissions in residential sector caused by the implementation of the plans contained in the Air Protection Programs, anti-smog resolutions adopted in 9 voivodeships and the nationwide “Clean Air” program. The reduction of emissions of pollutants which directly affecting air quality and human health, i.e. particulate matter and benz(a)pyrene, which residential sector is the main source, can also affect the amount of emitted of carbon dioxide. To determine the changes in carbon dioxide emissions in the residential sector, emissions of CO2 in base year of 2017 from various energy carriers were determined, plans for reducing of low-stack emission were reviewed and the future structure of energy carriers used in households was estimated. The processes of increasing the efficiency of energy use through both the replacement of boilers and thermomodernization were also taken into account. The obtained results show that the highest CO2 emission reduction of 6% is achieved in case of “Clean Air” program. In frame of this program in 3.5 million of single-family houses a heating system replacement and thermomodernization is planned. Implementation of plans included on Air Protection Programs and anti-smog resolutions can lead to a relatively small (approx. 1%) reduction of CO2 compared to base year 2017. The detailed results of future fuel consumption and CO2 emission for individual voivodeships and for the whole of Poland was presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oszacowanie wpływu realizacji programów ochrony powietrza, uchwał antysmogowych oraz programu „Czyste Powietrze” na emisję CO2
CO2, smog, gospodarstwa domowe, Programy Ochrony Powietrza, uchwały, antysmogowe
Głównym celem tego artykułu jest oszacowanie zmian emisji dwutlenku węgla w sektorze gospodarstw domowych spowodowanych realizacją planów zawartych w Programach Ochrony Powietrza (POP), uchwałach antysmogowych przyjętych w 9 województwach oraz ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze”. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które bezpośrednio wpływają na lokalną jakość powietrza i zdrowie ludzi, tj. pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu, których sektor gospodarstw domowych jest głównym źródłem, mogą również wpływać na ilość emitowanego do atmosfery CO2. Aby oszacować zmiany emisji dwutlenku węgla w sektorze gospodarstw domowych, obliczono emisję CO2 z różnych nośników energii w roku bazowym 2017, przeanalizowano plany ograniczenia niskiej emisji i oszacowano przyszłą strukturę nośników energii stosowanych w gospodarstwach domowych. W obliczeniach uwzględniono także procesy zwiększenia efektywności wykorzystania energii poprzez wymianę kotłów i termomodernizację. Otrzymane rezultaty wskazują, że najwyższą, ponad 6% redukcję emisji dwutlenku węgla, uzyskano w przypadku realizacji ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. W programie tym założono, że 3,5 miliona domów będzie objętych wymianą systemu grzewczego i termomodernizacją. Realizacja Programów Ochrony Powietrza oraz uchwał antysmogowych powoduje zmniejszenie emisji CO2 o około 1% w stosunku do roku 2017. Przedstawiono wyniki przyszłego zużycia nośników energii oraz emisji dwutlenku węgla dla poszczególnych województw i dla całej Polski.
 
REFERENCES (29)
1.
Act, 2001. Environmental law. The Act of April 27, 2001 (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) (in Polish).
 
2.
Adamkiewicz, Ł. 2018. External health costs of emission of air pollutants from the municipal-utility sector. Report prepared for the Ministry of Enterprise and Technology (Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego. Raport przygotowany dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) (in Polish).
 
3.
Bell, M.L. 2012. Assessment of the health impacts of particulate matter characteristics.
 
4.
Brunekreef, B. and Holgate, S. 2002. Air pollution and health. The Lancet 360 (9341), 1233–1242.
 
5.
Cieślik et al. 2018 – Cieślik, T., Janusz, P., Szurlej, A., Kogut, K. and Zyśk, J. 2018. Impact of implementation of intentions included in air protection programs on consumption of natural gas in households (Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe). Rynek Energii 6, 42–46 (in Polish).
 
6.
Directive EU, 2008. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe (CAFE).
 
7.
Directive EU, 2016. Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC.
 
8.
Directive EU, 2018. Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency.
 
9.
EEA, 2018. Air quality in Europe – 2018 report; EEA Report No 12/2018. Copenhagen. European Environment Agency (EEA).
 
10.
EU, 2018. A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy.
 
11.
EUROSTAT, 2019. Early estimates of CO2 emissions from energy use. Eurostat Press Office.
 
12.
GIOS, 2018. Assessment of air quality in zones in Poland for 2017. National report from the annual air quality assessment in the zones performed by the WIOŚ according to the rules specified in art. 89 of the Act – Environmental Protection Law (Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2017 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska). Warszawa. Main Inspectorate of Environmental Protection (GIOS) (in Polish).
 
13.
GUS, 2017a. Energy consumption in households in 2015 (Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r.). Warszawa. Central Statistical Office (GUS) (in Polish).
 
14.
GUS, 2017b. Consumption of fuels and energy carriers in 2015 (Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku). Warszawa. Central Statistical Office (GUS) (in Polish).
 
15.
GUS, 2018a. Population. Size and structure and vital statistics in Poland by territorial division in 2017. As of December, 31 (Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r. Stan w dniu 31 XII). Warszawa. Central Statistical Office (GUS) (in Polish).
 
16.
GUS, 2018b. Consumption of fuels and energy carriers in 2017 (Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku). [Online]. Available from: https://stat.gov.pl/obszary-te.... Central Statistical Office (GUS) (in Polish).
 
17.
KOBIZE, 2018. Emission factors of CO2, SO2, NOx, CO and TSP for electricity on the basis of information contained in the National Base on Emissions greenhouse gases and other substances for 2017 (Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok). Warszawa. National Centre for Emission Management (KOBiZE) (in Polish).
 
18.
KOBIZE, 2019a. The national balance of emissions of SO2, NOX, CO, NH3, NM VOC, particulates, heavy metals and POP for 2015–2017 5 in SNAP classification. Synthetic report (Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015–2017 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny). Warszawa. National Centre for Emission Management (KOBiZE) (in Polish).
 
19.
KOBIZE, 2019b. Heat values (WO) and CO2 emission factors (WE) in 2016 for reporting under the Emission Allowance Trading System for 2019 (Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019). Warszawa. National Centre for Emission Management (KOBiZE) (in Polish).
 
20.
KOBIZE, 2019c. Poland’s National Inventory Report 2019. Greenhouse Gas Inventory for 1988–2017. Warszawa. National Centre for Emission Management (KOBiZE).
 
21.
Minister of Environment, 2012a. Regulation by the Minister of Environment of 24 August 2012 on the levels of certain substances in the air (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) (in Polish).
 
22.
Minister of Environment, 2012b. Regulation by the Minister of the Environment of 11 September 2012 on air protection programs and short-term action plans (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych) (in Polish).
 
23.
UMWM 2017. (Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze). Kraków. Marshal’s Office of the Małopolska Region (in Polish).
 
24.
Regulation EU, 2018a. Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council.
 
25.
Regulation EU, 2018b. Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013.
 
26.
Sałach, K. and Lewandowski, P. 2018. Energy poverty in Poland 2012–2016. Changes in time and characteristics of the phenomenon (Ubóstwo energetyczne w Polsce 2012–2016. Zmiany w czasie i charakterystyka zjawiska). Institute for Structural Research (IBS) (in Polish).
 
27.
Schönfelder et al. 2011 – Schönfelder, K., Placek, A., Załupka, M., Nowosielska, M., Lochno, A., Mąkowski, R., Kubica, K., Rackiewicz, I. and Jaśkiewicz, J. 2011. Analysis of the possibilities of reducing low-stack emissions with particular emphasis on the municipal-utility sector (Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego). Atmoterm (in Polish).
 
28.
URE, 2018. Heat production sector in numbers – 2017 (Eneregetyka cieplna w liczbach – 2017). Warszawa. Energy Regulatory Office (URE) (in Polish).
 
29.
WHO, 2018. World Health Organization. Global Health Observatory (GHO) data. Mortality from household air pollution. [Online]. Available from: https://www.who.int/gho/phe/in... [Accessed: 2018-12-05].
 
ISSN:1429-6675