ORIGINAL PAPER
Assessment of the risk of major accidents occurring as a result of drilling and production operations in the sea areas based on the provisions of Directive 2013/30/EU
 
More details
Hide details
1
Comand and Naval Operation, Polish Naval Academy, Poland
 
 
Submission date: 2019-07-16
 
 
Final revision date: 2019-11-13
 
 
Acceptance date: 2019-11-25
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Corresponding author
Alicja Mrozowska   

Comand and Naval Operation, Polish Naval Academy, Śmidowicza, 81-127, Gdynia, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(4):141-160
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The offshore Oil & Gas Industry is very important to the European Union economy. Therefore it must be properly monitored and protected, and legal regulations must be in place. Directive 2013/30/EU implemented on July 18, 2018 obliged EU Member States as well as operators and owners of oil and gas related activities in sea areas to implement solutions reducing the risk of major accidents, minor accidents and dangerous situations. The purpose of the article is to identify all the possible hazards that may occur during oil and gas operations in marine areas and attempt to assess the risk along with providing effective responses in the event of its occurrence by preparing appropriate plans for responding to the situation. For the completion of the main purpose of the work the provisions of Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on safety of offshore oil and gas operations were presented and analyzed using the Hazard Identification method, the analysis of available reports prepared by the European Commission, classification bodies and own experience obtained while working in the offshore industry during searching, drilling and oil and gas production located under the seabed at the Polish Economic Executive Zone. The study presents numerous analyses and comments, which were presented in the form of graphs and tables, based on international reports and own experience gained while working in an offshore company.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii powstałych w wyniku prowadzonych prac wiertniczych i wydobywczych na obszarach morskich w oparciu o postanowienia Dyrektywy 2013/30/UE
Dyrektywa 2013/30/UE, analiza ryzyka, bezpieczeństwo wydobycia ropy i gazu, zewnętrzne i wewnętrzne plany reagowania na zagrożenia
Przemysł zajmujący się wydobywaniem oraz produkcją ropy i gazu na obszarach morskich jest ważny ze względów ekonomicznych dla Unii Europejskiej, dlatego działalność offshore musi być skutecznie uregulowana, monitorowania i zabezpieczana. Wprowadzona w życie Dyrektywa 2013/30/UE 18 lipca 2018 roku zobowiązała kraje członkowskie UE, jak i operatorów oraz właścicieli prowadzących działalność związaną z ropą i gazem na obszarach morskich do wdrożenia rozwiązań zmniejszających ryzyko wystąpienia poważnych awarii, wypadków i sytuacji niebezpiecznych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie wszelkich możliwych zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzonej działalności związanej z ropą i gazem na obszarach morskich oraz próba oceny ryzyka jego wystąpienia wraz z podaniem sposobów skutecznego reagowania w przypadku jego wystąpienia poprzez przygotowanie właściwych planów reagowania na zaistniałe sytuacje. Dla realizacji założonego celu pracy posłużono się przede wszystkim przedstawieniem i analizą postanowień Dyrektyw 2013/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich, metodą identyfikacji zagrożeń (HAZID), analizie dostępnych raportów opracowanych przez Komisję Europejską, towarzystwa klasyfikacyjnego oraz własnym doświadczeniu uzyskanym podczas pracy w polskim przedsiębiorstwie zajmującym się poszukiwaniem, wydobywaniem i produkcją ropy i gazu spod dna morskiego w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej RP. Opracowanie przedstawia liczne analizy i wnioski umieszczone w tabelach i na rysunkach, opracowane na podstawie międzynarodowych raportów oraz własnym doświadczeniu.
 
REFERENCES (13)
1.
Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the council of 12 of June 2013 on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC. L.178/66 official Journal of the EU 28.6.2013.
 
2.
Det Norske Veritas for the health and safety executive offshore technology report 2001/063 London UK.
 
3.
Geological and Mining Law Act of 09 June 2011. Journal of Laws of 2017, item No 2126 the provisions of the Directive 2013/30/EU entered Poland (in Polish).
 
4.
Małaczyński, M. 2010. Threats resulting from the exploitation of oil fields in the Baltic Sea shelf (Zagrożenia wynikające z eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej na Szelfie Morza Bałtyckiego) Published by „OIKOS” j.s.a, Gdańsk, November 2010 (in Polish).
 
5.
Maritime safety Act 18 August 2011 (Dz.U. z 2016 r. item, No. 281) (in Polish).
 
6.
Mrozowska, A.2018. Review of the provisions of the European Parliament and of the Council Directive 2013/30/UE on safety of offshore oil and gas operations. Polityka Energetyczna – Energy Police Journal Vol. 21, Iss. 4.
 
7.
Mrozowska, A. and Mrozowski, P. 2019. How to improve safety on the offshore installations. TransNav Journal No. 2, Gdynia.
 
8.
Oils spills drills on the baltic sea area oil (Ćwiczą na bałtyku zwalczanie rozlewów olejowych). [Online] http://nowepomorze.pl/pomorze-... [Accessed: 2019-10-25].
 
9.
Offshore oil facing countdown to comply with new EU safety rules. [Online] https://www.euractiv.com/secti... [Accessed: 2019-10-25].
 
10.
Risk Management – Guidelines – ISO 31000:2018 published by ISO/TC 02/2018.
 
11.
Rutkowski, G. 2011. Safety problems in the offshore industry. Part 1. Oil spills and other types of threats registered in the off-shore sector (Problemy bezpieczeństwa w przemyśle offshore. Część 1. Rozlewy olejowe oraz inne rodzaje zagrożeń rejestrowane w sektorze off-shore). Maritme Academy Science Papers, No 26, Gdynia (in Polish).
 
12.
Types of maritime accidents [Online] https://www.thelambertfirm.com... [Accessed: 2019-07-10].
 
13.
Vamanu, et al. 2016 – Vamanu, B. Necci, A. Tarantola, S. and Krausmann, E. 2016. Offshore risk assessment. An overview of methods and tools European Commision, Ispra.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top