Review of the provisions of the European Parliament and of the Council Directive 2013/30/UE on safety of offshore oil and gas operations
A. Mrozowska 1  
 
More details
Hide details
1
Faculty of Command and Naval Operations in the Polish Naval Academy in Gdynia. Deputy Designated Personal Ashore at the LOTOS Petrobaltic JSC (Polish Offshore Company)
Publication date: 2018-12-31
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(4):103–124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The events that took place on April 10,2010 on the Gulf of Mexico began an international debate on minimizing and materializing the risk of dangerous occurrences and accidents during the exploitation of offshore energy resources. In the aftermath of this event to ensure safe operation in European maritime areas, the European Union decided to introduce regulations throughout the entire EU. On June 12, 2013, Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC was issued. The main aim of the Directive is to reduce the occurrence of major accidents relating to offshore oil and gas operations and limits their consequences. The article is a review of provision of Directive 2013/30/UE with particular regard to requirements at the national level. What is more, the paper indicates solutions which must be introduced by July 19, 2018 in offshore companies. The incorporated solutions must include the protection of the marine environment against pollutions (especially oil spills), establish minimum conditions for safe offshore exploration and the production of oil and gas and improve the response mechanism in the eventof an accident. The paper also presents accidents which take place in oil and gas fields which are a background of necessary improvements of safety during offshore operations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wprowadzenie w życie postanowień Dyrektywy PE i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich
Dyrektywa 2013/30/UE, bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, prawo geologiczne i górnicze
Wydarzenia, które miały miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku na Zatoce Meksykańskiej rozpoczęły międzynarodową debatę w zakresie minimalizacji, jak i materializacji ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i wypadków podczas eksploatacji podmorskich złóż surowców energetycznych. Po tym wydarzeniu, dla zapewnienia prowadzenia bezpiecznej działalności na obszarach morskich, Unia Europejska postanowiła wprowadzić regulacje na terenie całej Wspólnoty. W dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/30/UE w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. W artykule przedstawiono implementację jej postanowień na obszarach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem polskich obszarów morskich. Przedstawiono główne postanowienia tego dokumentu, krajowe regulacje prawne wprowadzające na grunt polski postanowienia Dyrektywy oraz rozwiązania w zakresie wdrożenia wymogów do 19 lipca 2018 roku w przedsiębiorstwach zajmujących się prowadzeniem działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.
 
REFERENCES (15)
1.
Cydejko et al. 2011 – Cydejko, J., Puchalski, G. and Rutkowski, 2011. Units and offshore technology in a scope (Statki i technologie of-shore w zarysie). Gdynia: Publish by Trademar (in Polish).
 
2.
Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the council of 12 of June 2013 on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC. L.178/66 official Journal of the EU 28.6.2013.
 
3.
Geological and Mining Law Act of 09 June 2011. Journal of Laws of 2017, item No. 2126 the provisions of the Directive 2013/30/EU entered Poland.
 
4.
International Safety Management Code ISM Code and guidelines on implementation of the ISM Code 2014 Edition, London, IMO London 2014.
 
5.
Jagniszczak, I. and Łusznikow E. 2010. Safety of navigation (Bezpieczeństwo nawigacji). Wyd. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk (in Polish).
 
6.
Kobyliński, L. 2001. Basics and philosophy of safety in shipping (Podstawy i filozofia w żegludze). Technical University of Gdańsk, pp. 1–22 (in Polish).
 
7.
Mrozowska, A. 2011. Organization of working during exploration energetic resources, which are located under the seabed (Organizacja wydobycia surowców energetycznych usytuowanych pod dnem morskim). Polish Naval Academy Scientific Paper no. LII nr 4(187), pp. 237–256 (in Polish).
 
8.
Ordinance of the Minister of Economy of 25 April 2014 on specific requirements for mining plant operations extracting minerals drilling holes. Journal of Laws of 2014, item 812).
 
9.
Regulation of the Minister of Energy of 16 March 2017 on mining rescue (Journal of Laws of 2017, item 1052).
 
10.
Regulation of the Minister of the Environment of January 29, 2013 on natural hazards in mining plants.
 
11.
The announcement of Speaker of the Lower House of the Polish Parliament of October 16, 2017 regarding the publication of a uniform text of the Act Geological and Mining Law Act of 09 June 2011.
 
12.
[Online] http://www.emsa.europa.eu/oil-... [Accessed: 2018-07-01].
 
13.
[Online] https://www.lloydslistintellig... [Accessed: 2018-05-16].
 
14.
[Online] https://www.statistic.com/stat... [Accessed: 2018-05-16].
 
15.
[Online] https://www.marineinsight.com [Accessed: 2018-06-22].
 
ISSN:1429-6675