Cash flow statement in economic analysis for thermomodemisation investments with applying of renewable energy sources
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(1):141–151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There is presented economic analysis of the improving heating efficiency of the school building in this article. Cash flow statement has been applied. Concerned sollution contains protection from the cold and modernization of the traditional boiler room to ecological with heat pump and solar collectors. On the base of the original design two cases of the investment have been analysed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
termomodernizacja, pompa ciepła, rachunek przepływów pieniężnych
W artykule przedstawiono analizę inwestycji termomodernizacyjnej budynku szkolnego. Do tego celu zastosowano rachunek przepływów pieniężnych. Inwestycja obejmuje ocieplenie budynku oraz modernizację tradycyjnej kotłowni na ekologiczną z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi. Na podstawie danych z audytu energetycznego przeanalizowano dwa warianty modernizacji kotłowni - węglowej i gazowej.
 
REFERENCES (15)
1.
GÓRZYŃSKI J., 1998 — Analiza opłacalności przedsięwzięć modernizacyjnych – Obliczanie przepływów pieniężnych dla zadanych przychodów i wydatków. Gospodarka Paliwami i Energią nr 12, s. 23–27.
 
2.
GÓRZYŃSKI J., 2002 — Audyting energetyczny. Wyd. NAPE, Warszawa.
 
3.
JAJUGA K., JAJUGA T., 2002 Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
KUCZYŃSKI W., BOHDAL H., 2002 — Analiza celowości zastosowania pompy ciepła w budynku jednorodzinnym. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja nr 12, s. 10–15.
 
5.
LICZNERSKI E., 2003 — Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w termomodernizacji budynków i instalacji grzewczych. I Regionalna Konferencja i Wystawa „Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin, 26 listopada 2003, Wyd. Hogben, Szczecin.
 
6.
NORWISZ J. — Ekonomiczne aspekty realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. http://energia.eco.pl.
 
7.
NORWISZ J. (red.), 2004 — Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska: poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych. Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Gliwice.
 
8.
PAWLĘGA A., 2000 — Ocena efektywności ekonomiczno-finansowej inwestycji oszczędzającej energię elektryczną za pomocą rachunku przepływów pieniężnych, Gospodarka Paliwami i Energią 1, Warszawa, s. 18–20.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U.2002.12.114 z późniejszymi zmianami).
 
10.
SKOREK J., KRUPPA R., 2000 — Analiza ekonomiczna zastosowania pompy ciepła w typowym budynku jednorodzinnym. Gospodarka Paliwami i Energią nr 4, s. 9–17.
 
11.
SOLIŃSKA M., SOLIŃSKI I., 2000—Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 
12.
Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz.U. 1998, nr 162, p. 1121 z późniejszymi zmianami).
 
13.
WIOENIEWSKI T., 2003 — Rachunek efektywności inwestycji w alternatywne źródła energii. XVI Ogólnopolskim Sympozjum „Alternatywne źródła energii – dobrodziejstwa i zagrożenia”, Wisełka, wrzesień 2003.
 
14.
ZIMNY J., FISZER T., 2001 — Audyt energetyczny Szkoły gimnazjum (w budowie) w Gródku nad Dunajcem. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Kraków.
 
15.
ZIMNY J., FISZER T., 2003—Nowoczesne systemy grzewcze z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – na przykładzie Gimnazjum Centralnego w Gródku nad Dunajcem. IX Ogólnopolskie Forum Odnawialnych źródeł Energii. Konferencja naukowo-techniczna, Zakopane–Kościelisko 21–23 maja 2003, Wyd. AGH, Kraków.
 
ISSN:1429-6675