Heating systems with the heat pump as an element of realization of the assumptions of natural environment protection programmes
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami, Kraków
2
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., Warszawa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):517–525
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Natural environment protection programmes and assumed targets and actions should comprise problems compatible with whole tasks performed by local administration units. One of the essential element of ecological policy realization is efficient utilization of energy from renewable sources. The increase of renewable energy sources contribution in energetic-fuel balance causes the improvement of effectiveness of utilization and saving of national energetic resources as well as the improvement of the natural environment (reduction of pollutants' emission to atmosphere and waters and reduction of wastes). Environmental protection programmes, at municipality level, often include the problem of renewable energy sources utilization in realization of tasks inn the field of atmosphere and natural resources protection. The tasks for realization comprise: revision of occurrence, possibility of renewable energy sources utilization (solar energy, underground water resources, mine water resources, ground heat, biogas) and the increase of renewable energy resources in total energy consumption. The heat pumps in the heating systems are applied more frequent for buildings' heating and hot water preparation. The main heat sources for heat pump installations are as follows: ground; underground, surface and technological waters and external and internal atmospheric air. Heating systems with heat pumps and the rules of utilization of energy accumulated in ground - water environment are the subject of Environmental Protection Law regulations as well as Geological and Mining Law and Water Law. On the basis of performed analysis it can be supposed that the rational utilization of renewable energy resources of the ground - water environment causes the reduction of environmental hazard and such proceeding will be an excellent element of realization of ecological policy assumptions in the field on atmosphere and resources protection in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Systemy grzewcze z pompą ciepła jako element realizacji założeń programów ochrony środowiska
pompy ciepła, program ochrony środowiska, środowisko gruntowo-wodne
Program ochrony środowiska wraz z przyjętymi w nim celami oraz działaniami powinien obejmować zagadnienia spójne z całością realizowanych zadań przez jednostki administracji terenowej. Jednym z istotnych elementów realizacji polityki ekologicznej jest możliwe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym przyczynia się niewątpliwie do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów energetycznych kraju oraz poprawy stanu środowiska przyrodniczego (redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcja ilości wytwarzanych odpadów). Programy ochrony środowiska na szczeblu powiatowym i gminnym często ujmują problematykę wykorzystania źródeł energii odnawialnej dla realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego oraz z zakresu ochrony zasobów naturalnych. Zadania stawiane do realizacji przez poszczególne jednostki to: weryfikacja występowania, możliwości zasobowych oraz możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej (energia słoneczna, zasoby wód podziemnych, zasoby wód kopalnianych, ciepło gruntu, biogaz) oraz zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Wykorzystanie pomp ciepła w systemach grzewczych znajduje coraz częściej zastosowanie do ogrzewania budynków oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Podstawowe źródła ciepła dla instalacji z pompą ciepła to: środowisko gruntowe, wody podziemne, powierzchniowe i technologiczne oraz powietrze atmosferyczne zewnętrzne i wewnętrzne. Systemy grzewcze z pompą ciepła wraz z zasadami wykorzystania energii zgromadzonej w środowisku gruntowo-wodnym podlegają wybranym zapisom ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze i Prawo wodne. Na podstawie przeprowadzonej analizy można sądzić, że przy racjonalnym wykorzystaniu energetycznych zasobów odnawialnych środowiska gruntowo-wodnego, zagrożenie dla środowiska przyrodniczego jest niewielkie, a taki sposób postępowania będzie stanowić doskonały element realizacji założeń polityki ekologicznej jednostek w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony bazy surowcowej Polski.
 
REFERENCES (12)
1.
II polityka ekologiczna państwa — dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 roku oraz przez Sejm RP w sierpniu 2001 roku, Warszawa.
 
2.
KARCZMARCZYK A., 2003a — Pompy ciepła w aspekcie likwidacji niskiej emisji — najczystsza energia. Ekoprofit nr 1, s. 74—75.
 
3.
KARCZMARCZYK A., 2003b — Pompa ciepła a projektowanie nowych instalacji grzewczych. Polski Instalator nr 6/2003, s. 12—15.
 
4.
KLOJZY-KARCZMARCZYK B., KARCZMARCZYK A., 2003 — Wykorzystanie wód podziemnych w aspekcie dolnego źródła dla pomp ciepła. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XI, cz.2. Gdańsk-Jastrzębia Góra, s. 21—24.
 
5.
KLOJZY-KARCZMARCZYK B., KARCZMARCZYK A., 2005 — Wskaźniki nasycenia wód względem wybranych faz mineralnych przy zmianie temperatury z zastosowaniem pomp ciepła. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XII. Toruń (w druku).
 
6.
MACIOSZCZYK A., DOBRZYŃSKI D., 2002 — Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 
7.
Materiały Techniczne Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
 
8.
Polityka ekologiczna państwa na lata 2003—2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007—2010 — dokument przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2002 roku, Warszawa.
 
9.
Prawo geologiczne i górnicze — ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 94.27.96 z dnia 1 marca 1994 roku) z późniejszymi zmianami.
 
10.
Prawo ochrony środowiska — ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 roku) z późniejszymi zmianami.
 
11.
Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. 2001.115.1229 z dnia 11 października 2001 roku) z póżniejszymi zmianami.
 
12.
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej — realizacja obowiązku wynikającego z rezolucji Sejmu RP z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Dokument przyjêęy uchwałą Sejmu RP w 2001 roku, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675