Combustion of coal in a furnace cyclone
,
 
,
 
,
 
,
 
Z. Bis 1
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Katedra Inżynierii Energii, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):381-392
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of a study of the combustion of pulverized coal in a cyclone furnace where the combustion of coal volatiles and char are run separately, due to the division of the furnace into separate sections. The study of fuel combustion was carried out under various process conditions and various gas flow and gas distribution levels in the furnace. The examination found that it was possible to achieve both the combustion and gasification in the cyclone furnace. The mode of fuel oxidation (either combustion or gasification) dependedmainly on the location of the air nozzles at the outer surface of the cyclone furnace. As result of the experiments it was also determined that by the gradation of the air flow it was possible to control the temperature in the furnace and reduce the emission of NOx. Additionally, one of the key factors affecting fuel combustion and/or gasification in the cyclone furnace was the minimum amount of air that was necessary to maintain the eddy and swirl of fuel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania spalania pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym
przedpalenisko cyklonowe, spalanie, zgazowanie węgla
W pracy przedstawiono koncepcję oraz propozycję budowy przedpaleniska cyklonowego. Projekt przedpaleniska cyklonowego zakłada rozdzielenie procesu spalania części lotnych i produktów zgazowania węgla od spalania pozostałości koksowej. W tym celu konstrukcja przedpaleniska podzielona została na strefy, w których następuje oddzielnie proces odgazowania węgla i spalania pozostałości koksowej. Badania procesu spalania/zgazowania węgla przeprowadzono dla różnych warunków procesowych. W pracy dokonano analizy wpływu zarówno strumienia powietrza podawanego do przedpaleniska jak i różnych miejsc jego podawania. Analizie poddano także wpływ strumienia paliwa na procesy zachodzące w przedpalenisku cyklonowym. W trakcie przeprowadzonych badań ustalono, że możliwe jest prowadzenie zarówno procesu spalania jak i zgazowania w przedpalenisku cyklonowym, a wynika to głównie z miejsca wprowadzania i strumienia powietrza. Stwierdzono, że poprzez stopniowanie powietrza możliwa jest kontrola temperatury oraz obniżenie emisji NO. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że jednym z kluczowych czynników mających wpływ na procesy spalania i zgazowania paliwa w przedpalenisku cyklonowym jest minimalna ilość powietrza niezbędna ze względu na proces wirowania paliwa.
 
REFERENCES (6)
1.
MUSKAŁA i in. 2008 – MUSKAŁA, W., KRZYWAŃSKI, J., CZAKIERT, T., SEKRET, R. i NOWAK, W. 2008. Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2, CO2 . Energetyka nr 10, s. 713–718.
 
2.
NOWAK i PRONOBIS 2010 – NOWAK, W. i PRONOBIS, M. 2010. Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
3.
NOWAK i CZAKIERT 2012 – NOWAK, W. i CZAKIERT, T. 2012. Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
4.
ZARZYCKI i in. 2013a – ZARZYCKI, R., KRATOFIL, M., PAWŁOWSKI, D., ŚCISŁOWSKA, M., KOBYŁECKI, R. i BIS, Z. 2013a. Układ podawania paliwa do przedpaleniska cyklonowego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 313–324.
 
5.
ZARZYCKI i in. 2013b – ZARZYCKI, R., KRATOFIL, M., PAWŁOWSKI, D., ŚCISŁOWSKA, M., KOBYŁECKI, R. i BIS, Z. 2013b. Analiza spalania pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 325–337.
 
6.
ZARZYCKI i in. 2013c – ZARZYCKI, R., KRATOFIL, M., PAWŁOWSKI, D., ŚCISŁOWSKA M., KOBYŁECKI, R. i BIS, Z. 2013c. Analiza wyników obliczeń numerycznych przepływu pyłu węglowego oraz gazu w palenisku cyklonowym. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 301–312.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top