Conditions strenthening the role of coal in fuel-energy balance
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 1):7–13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
To maintain and widen the group of receivers of hard coal, the coal mining should be more flexible, initiative and show the willingness to co-operate with the coal consumers. The main issues are: widening and changing the profile of the coal mines (replacing the mining profile with the product profile), improving the methods of storage and transport of the coal fuels to the receivers, improving the effectiveness in using the hard coal, minimisation of pollution of the environment and creating the new areas of using the hard coal and electric energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki wzmocnienia roli węgla w bilansie paliwowo-energetycznym
polityka węglowa, perspektywy dla węgla, paliwa węglowe
W celu utrzymania i rozszerzenia grupy odbiorców węgla górnictwo węgla powinno być bardziej elastyczne, wykazywać inicjatywę oraz chęć do współpracy z użytkownikami węgla. Głównymi problemami są: rozszerzenie i zmiana profilu kopalń węgla (zastąpienie ukierunkowania na wydobycie na ukierunkowanie na produkt), poprawa metod składowania i transportu paliw węglowych do odbiorców, poprawa efektywności użytkowania węgla kamiennego, minimalizacja zanieczyszczania środowiska oraz stworzenie nowych obszarów użytkowania węgla kamiennego i energii elektrycznej.
ISSN:1429-6675