Is it possible to win back a part of col resources confined to the safety pillar of a pit shaft
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 1):15–26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of the analysis of the impact of exploitation carried out in three mines of Jastrzębie Mining Joint Stock Company close to pillars and exploitation encroaching upon safety pillars of 4 pit shafts on deformation of and damage to pit shaft pipes have been described in this paper. In case of some mines a period has been analyzed even since 1965. Making use of measurements and observations gained in natural conditions and numeric simulation in a method of finite elements with the use of COSMOS/M program a thesis has been proved that in the conditions of stone coal mines with the increase of the depth of exploitation there is a possibility of partial disturbance of defined boundaries of pillars of pit shafts without damaging and deforming these pit shafts. The course of walls prolonged in this way allows win back additional extraction without additional expenses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czy istnieje możliwość odzyskania części zasobów węgla uwięzionych w filarach ochronnych szybów
filar ochronny szybu, teoretyczny model górotworu
W artykule opisano wyniki analizy wpływu eksploatacji prowadzonej w trzech kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w pobliżu filarów i eksploatacji w filarach ochronnych czterech szybów na deformację i zniszczenie orurowania szybów. W przypadku niektórych kopalń okres analizy sięga nawet 1965 roku. Na podstawie pomiarów i obserwacji dokonywanych w warunkach naturalnych oraz symulacji nume- rycznych przy zastosowaniu metody elementów skończonych oraz programu COSMOS/M potwierdzono tezę, że w warunkach kopalń węgla kamiennego wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji wzrasta możliwość częściowego naruszenia granic filarów szybów bez zniszczenia i deformacji tych szybów. W wyniku uzyskanego w ten sposób przedłużenia wybiegu ścian możliwe jest uzyskanie dodatkowej eksploatacji bez dodatkowych kosztów.
ISSN:1429-6675