ORIGINAL PAPER
Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises
Nadiia Shmygol 1  
,   Оlena Cherniavska 2  
,   Tеtіana Pulina 3  
,   Ruslan Zavgorodniy 4  
 
More details
Hide details
1
National University "Zaporizhzya Polytеhniс", Ukraine
2
National Aviation University, Ukraine
3
Management, National University "Zaporizhzya Polytеhniс", Ukraine
4
Сlassical private university, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Nadiia Shmygol   

National University "Zaporizhzya Polytеhniс", Ukraine
Submission date: 2020-07-28
Final revision date: 2020-08-28
Acceptance date: 2020-08-28
Publication date: 2020-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):135–146
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article present the results of use of the proposed economic and mathematical apparatus to develop scenarios that provide for the partial or complete elimination of contradictions associated with the pricing policy between oil and gas production and the production of refined products. In the output we noted changes in the material consumption of products of the oil and gas sector of Ukraine. We corrected a certain contradiction between the extractive and processing enterprises of the oil and gas sector. This is related to the uneven distribution of value added between them, which allows extractive enterprises to make a profit, while processing enterprises are at a break-even point. This situation, as we have seen, also distorts the results of the real assessment of resource efficiency in this sector of the economy. Thus, the research is aimed at developing scenarios that provide for a gradual decrease in the price of extractive products and its simultaneous growth in processing so that the corresponding impact on the economy was minimal. The first scenario envisaged a reduction in the price by –10% for the products of oil and gas companies with a simultaneous increase in the price of refining so that the average share of value added in the country as a whole was not decreased, taking appropriate adjustments of resource efficiency indicators into account. The second scenario was based on the need for deeper price adjustments in the oil and gas sector. Thus, the reduction of the price of products at the extractive enterprises at the level of –20% and its increase it in processing while maintaining the national average share of value added was envisioned. The third scenario provided for the equalization of material consumption in production and processing due to the price factor.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena ekonomiczna realizacji strategii efektywnej gospodarki zasobami w sektorze ropy i gazu w oparciu o rozkład marż handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami wydobywczymi i przetwórczymi
sektor ropy i gazu, wydobycie ropy i gazu, wskaźniki zasobów materiałowych, strategia efektywnej gospodarki zasobami
W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania opracowanych zależności ekonomicznych do budowy scenariuszy, które pozwalają na częściowe lub całkowite wyeliminowanie sprzeczności związanych z polityką cenową między wydobyciem ropy i gazu a produkcją produktów rafinowanych. Uzyskano zmiany materiałochłonności produktów sektora ropy i gazu Ukrainy, skorygowano pewną nierównowagę między przedsiębiorstwami wydobywczymi i przetwórczymi tego sektora. Wiąże się to z nierównomiernym rozkładem wartości dodanej między nimi, co pozwala przedsiębiorstwom wydobywczym na osiąganie zysków, podczas gdy przedsiębiorstwa przetwórcze znajdują się na progu rentowności. Pokazano, że taka sytuacja zniekształca również wyniki rzeczywistej oceny efektywności wykorzystania zasobów w tym sektorze gospodarki. W związku z tym badania mają na celu opracowanie scenariuszy zakładających stopniowy spadek cen produktów wydobywczych i jednoczesny wzrost cen produktów przetworzonych, przy minimalizacji wpływu tych zmian na gospodarkę. Pierwszy scenariusz zakłada obniżenie ceny o 10% na produkty firm wydobywczych ropy i gazu przy jednoczesnym wzroście ceny produktów ich rafinacji, tak, aby średni udział wartości dodanej w kraju nie zmniejszył się, biorąc pod uwagę odpowiednie dostosowanie wskaźników efektywnego gospodarowania zasobami. Drugi scenariusz opiera się na potrzebie głębszych korekt cen w sektorze ropy i gazu. Przewidziano w nim obniżenie ceny produktów w przedsiębiorstwach wydobywczych o 20% i zwiększenie cen produktów przetworzonych, przy zachowaniu średniego krajowego udziału wartości dodanej. Trzeci scenariusz zakłada wyrównywanie zużycia materiałów w produkcji i przetwórstwie ze względu na cenę.
 
REFERENCES (8)
1.
Karev, A. 2015. Top Trends in the Oil and Gas Sector. Journal of Petroleum Technology 65, pp. 102–106, DOI: 10.2118/0913-0102-JPT.
 
2.
Kostetska et al. 2020 – Kostetska, K., Khumarova, N., Umanska, Y., Shmygol, N. and Koval, V. 2020. Institutional Qualities of Inclusive Environmental Management in Sustainable Economic Development. Management Systems in Production Engineering. DOI: 10.1051/e3sconf/202016613005.
 
3.
Milovidov, K.N. 2019. Global investment in upstream oil and gas sector. Probl. Econ. Manag. Oil Gas Compl. 46–54, DOI: 10.33285/1999-6942-2019-2(170)-46-54.
 
4.
Nechully et al. 2018 – Nechully, S., Pokhriyal, S.K. and Thomas, S.E. 2018. Inter. J. Mech. Eng. Tech. 9, pp. 236–252.
 
5.
Pottosina, S.A. and Juravlev, V.A. 2003. Economic and mathematical models and methods (экономико--математические модели и методы). Textbook, allowance, 94 pp. (in Russian).
 
6.
Shmygol et al. 2020 – Shmygol, N., Łuczka, W., Trokhymet, O. and Zavgorodniy, R. 2020. Model of diagnostics of resource efficiency in oil and gas sector of economy of Ukraine E3S Web of Conferences 166, 13005, DOI: 10.1051/e3sconf/202016613005.
 
7.
Wolf, I.P. 2012. Peculiarities of implementation of resource saving measures and methods of determining their effectiveness at machine-building enterprises in the context of resource economics. Bulletin of SSU. Economics Series 4, pp. 107–117.
 
8.
Vitlinsky, V.V. 2003. Modeling of economy (Моделювання економіки). Textbook, 407 pp. (in Ukrainian).
 
ISSN:1429-6675