Effects of biomass ash fertilisation on flint maize yield and nutrient uptake
E. Meller 1  
,   E. Bilenda 1  
 
More details
Hide details
1
Zakład Gleboznawstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):339–345
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Poland, as a member state of the European Union, is obliged to make use of renewable energy sources. Due to the fact that biomass has increasingly beenusedas a source offuel, there is a growing interest in the ash residues from its combustion. Studies were conducted on light soil near Stargard Szczeciński in 2012. The subject of the examination was ash generated from the combustion of wood chips, energy willow, maize, and straw in the electrical power and heating plant in Czechnica. This analysis assessed flint maize (Zea mays L) yield, chemical composition, and macroelement uptake. The experiment included 5 blocks con¬stituting successive replications and 5 objects in each block, with 4 objects corresponding to particular ash doses (A - 15,0 Mg-ha-1, B - 30,0 Mg-ha-1,C-60Mg-ha-1, D - 120 Mg-ha-1) and the remaining object a control K-NPK mineral fertilisation. Biomass ash application as a substitute for conventional NPK mineral fertilisation proved to be more effective with respect to yield improvement. In comparison with the control object (K), the yield in the objects fertilised with ash was slightly higher. Harvested maize grain was rich in phosphorus, magnesium, and potassium, but poor in calcium and sodium. The uptake of macroelements (K, P) was found to be the greatest in the C objects fertilsed with 60 Mg-ha-1. Returning biomass ash to the soil, especially from where the crop was harvested for energy purposes, is consistent with sustainable development and provides a further benefit of its utilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia popiołami z biomasy na plon i pobranie składników przez kukurydzę zwyczajną
popioły z biomasy, Plon, skład chemiczny, kukurydza zwyczajna
Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ze względu na to, że w energetyce coraz częściej jako paliwo stosowana jest biomasa, wzrasta zainteresowanie popiołami, które powstają po jej spaleniu. Doświadczenie przeprowadzono w 2012 roku koło Stargardu Szczecińskiego na glebie lekkiej. Przedmiotem badań były popioły powstające w wyniku spalania mieszaniny zrębków drzewnych, wierzby energetycznej, kukurydzy i słomy w Elektrociepłowni Czechnica. W pracy oceniono plon, skład chemiczny oraz pobranie makroskładników przez kukurydzę zwyczajną (Zea mays L.). Doświadczenie obejmowało cztery bloki, stanowiące kolejne powtórzenia, w każdym z nich uwzględniono po pięć obiektów; cztery obiekty odpowiadały poszczególnym dawkom popiołów (A - 15,0 Mg-ha-1, B - 30,0 Mg-ha-1,C-60Mg-ha-1, D - 120 Mg-ha-1), pozostały obiekt to kontrola K - nawożenie mineralne NPK. Zastosowany popiół z biomasy, jako substytut nawożenia mineralnego NPK, pod względem plonotwórczym jest skuteczniejszy od tradycyjnego nawożenia mineralnego. W stosunku do obiektu kontrolnego (K) plon w obiektach nawożonych popiołami był nieco wyższy. Zebrane z doświadczenia ziarno kukurydzy było bogate w fosfor, magnez oraz potas, a ubogie w wapń i sód. Pobranie makroskładników (K, P) było największe w obiektach C nawożonych dawką popiołów 60 Mg-ha-1. Powrót popiołów z biomasy do gleby, a zwłaszcza do tej, z której został zebrany plon przeznaczony na cele energetyczne jest zgodny ze zrównoważonym rozwojem i stanowi dobry sposób ich zagospodarowania.
 
REFERENCES (11)
1.
BURYCZYK H., 2012 - Przydatność jednorocznych roślin, uprawianych do produkcji biomasy na potrzeby energetyki zawodowej. Problemy Inżynierii Rolniczej (I-III): z. 1 (75), s. 59-68.
 
2.
CELIŃSKA A., 2009 - Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej. Polityka Energetyczna, t. 12, z. 2/1, IGSMiE PAN, Kraków, s. 59 72.
 
3.
GĄSIOROWSKA B., MAKAREWICZ A., NOWOSIELSKA A., 2011 - Zawartość wybranych makro-składników w ziarnie odmian kukurydzy wysiewanych w trzech terminach. Fragm. Agron. 28(3), s. 7-15.
 
4.
JASIULEWICZ M., 2007 - Rozwój lokalny w oparciu o biomasę z rolnictwa. Stowarzyszenie ekono¬mistów rolnictwa i agrobiznesu, Roczniki Naukowe t. IX, z. 1, s. 193-197.
 
5.
JASIULEWICZ M., 2008 - Wykorzystanie upraw energetycznych w strategii konkurencyjności re¬gionów. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Roczniki Naukowe t. X, z. 2, s. 98-102.
 
6.
JAWORSKI Ł., 2011 - Uwarunkowania rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej do roku 2020 i w latach kolejnych. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1, IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
KASZKOWIAK E., KASZKOWIAK J., 2011 - Wykorzystanie ziarna kukurydzy na cele energetyczne. Inż. Ap. Chem. 2011, 50, 3, s. 35 36.
 
8.
KOWALCZYK-JUŚKO A., 2009 - Popiół z różnych roślin energetycznych. Proceeding of ECOpole, Vol. 3, No. 1, s. 159-164.
 
9.
WACŁAWOWICZ R., 2011 - Rolnicze wykorzystanie popiołów ze spalania biomasy. Seminarium Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania biomasy, Warszawa, s. 181-206.
 
10.
WIELOGÓRSKA G., TURSKA E., CZARNOCKI S., 2008 - Ocena technologii stosowanych w gospodarstwach uprawiających kukurydzę na kiszonkę w rejonie środkowowschodniej Polski. Pamiętniki Puławskie, s. 203 213.
 
11.
WISZ I., MATWIEJEW A., 2005 Biomasa badana w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. Energetyka - wrzesień, s. 631-641.
 
ISSN:1429-6675