Environmental and legal aspects of the development of hydroenergy in south-eastern Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(1):237–251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a discussion of environmental and legal aspects affecting the development of hydro power generation. The study presented in this article covers the area managed by the Regional Water Management Authority (RZGW) located in Krakow, since it has a key importance for the national hydro power generation. The starting point for further research was a brief analysis of the development of renewable energy in Poland and discussion of the regulation of a minimum share of electricity based on renewable sources. Then the environmental aspects associated with further development of hydro power generation in the Upper Vistula region were discussed, followed by the most important rules taken into account in the process of evaluation of hydro energy projects. The paper ends with conclusions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwarunkowania środowiskowo-prawne rozwoju energetyki wodnej w południowo-wschodniej Polsce
energetyka wodna, uwarunkowania środowiskowo-prawne
W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań oerodowiskowo-prawnych wpływaj ących na rozwój energetyki wodnej. Zakresem badań objęto obszar administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, ponieważ jest on jednym z ważniejszych dla krajowej energetyki wodnej. Punktem wyjoecia do dalszych badań była analiza dotychczasowego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz regulacji w zakresie minimalnego udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Następnie przeanalizowano zagrożenia oerodowiskowe związane z rozwojem energetyki wodnej w regionie wodnym GórnejWisły oraz przedstawiono główne zasady dotyczące opiniowania przedsięwzięć w zakresie małej energetyki wodnej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
REFERENCES (36)
1.
BŁACHUTA J., WIŚNIEWOLSKI W., ZGRABCZYŃSKI J., 2010 – Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Oddział we Wrocławiu, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Czerwiec 2010.
 
2.
CHMIELNIAK T., 2010 – Węglowe technologie energetyczne 2020+. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327, 22.12.2000).
 
4.
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 283 z 27.10.2001).
 
5.
Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 309/1, 27.11.2001).
 
6.
Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20/7, 26.1.2010).
 
7.
Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140/16, 5.6.2009).
 
8.
Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206/7, 22.7.1992).
 
9.
GNATOWSKA R., 2010 – Charakterystyka polskiego systemu certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, IGSMiE PAN, Kraków.
 
10.
GUMUŁA S., PIASKOWSKA-SILARSKA M., 2010 – Odpady komunalne jako odnawialny surowiec energetyczny – problemy i uwarunkowania związane z jego wykorzystaniem. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
GRELA J., 2010 – Możliwości wykorzystania energetyki wodnej w Małopolsce, Karniowice 2010. http://malopolskie.ksow.pl/fil....
 
12.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001: http:www.premier.gov.pl/rzad/decyzj....
 
13.
MIKULSKI Z., 1998 – Gospodarka wodna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 
14.
Ministerstwo Środowiska 2009: http://www.mos.gov.pl/artykul/....
 
15.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (M.P. z 2010 r. Nr 7, poz. 64).
 
16.
Polecenie nr 14/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji budowli elektrowni wodnych.
 
17.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., ŁYP J., SZELĄG P., 2010 – Zastosowanie modeli ARMA do przewidywania mocy i energii pozyskiwanej z wiatru. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, IGSMiE PAN, Kraków.
 
18.
Porozumienie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 27 października 2009 r.
 
19.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Nr 156, poz. 969).
 
21.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego (Dz.U. Nr 126, poz. 1318).
 
22.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. Nr 126, poz. 878, ze zm.).
 
23.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz.U. Nr 106, poz. 882).
 
24.
Statystyka Energetyki, ARE, Warszawa 2009.
 
25.
Traktat dotyczący przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864).
 
26.
TYSZEWSKI S. (kier.), HERBACH P., INDYK W., JARZĄBEK A., PUSŁOWSKA-TYCZEWSKA D., RUTKOWSKI M., 2008 – Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni. Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”. Warszawa.
 
27.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.).
 
28.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, ze zm.).
 
29.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (T.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).
 
30.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.).
 
31.
Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 130, poz. 1087).
 
32.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).
 
33.
W trosce o wodę 2009: Konsultacje społeczne w planowaniu w gospodarce wodnej RZGW w Krakowie 2006–2009. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kraków 2009.
 
34.
Zarządzenie nr 8/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów opiniowania przedsięwzięć w zakresie małej energetyki wodnej.
 
35.
Zarządzenie nr 7/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania warunków korzystania z wód.
 
36.
Zarządzenie nr 88 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie (Dz.Urz. MŚiGIOŚ z 2007 r. Nr 2, poz. 23).
 
ISSN:1429-6675