Hydroelectricity as the basic renewable source of electricity
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):463–481
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the basic information concerning primary and renewable energy generation and consumption in the world and in Poland. It also shows the role of hydropower industry as the renewable energy source generating above 17% of total global electricity. The paper also deals with the role of hydropower industry in power generating sector in selected countries of the world. Furthermore, it characterises the present situation and the perspectives of hydropower industry in Poland, taking into account the development barriers. Moreover, the paper shows the influence of hydropower industry on the environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Energetyka wodna jako podstawowe odnawialne źródło energii elektrycznej
odnawialne źródła energii, energia wody, energetyka wodna, małe elektrownie wodne
Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące produkcji i zużycia zasobów energii pierwotnej i odnawialnej na świecie i w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na energetykę wodną, jako jedną z odnawialnych źródeł energii, która wytwarza ponad 17% ogółu energii elektrycznej świata. Podkreślono rolę energetyki wodnej w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w wybranych krajach świata. Scharakteryzowano stan i perspektywy krajowej energetyki wodnej, zwracając uwagę na bariery dalszego jej rozwoju. Omówiono również wpływ energetyki wodnej na środowisko przyrodnicze,
ISSN:1429-6675