Factors shaping world’s oil prices in 2012
M. Kaliski 1  
,   Z. Jedynak 2,   M. Białek 3
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
2
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
3
Ministerstwo Gospodarki, Departament Ropy i Gazu
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(2):5–15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of the factors influencing the potential and the level of human development leads to the conclusion that energy resources have a significant impact on the development of civilization. Among liquid fuels crude oil is crucial for the world’s economy as a raw material for the chemical industry, and above all as one of the most important energy resources. It should be noted the petroleum liquid is a strategic material of limited availability, whose resources do not permit the full satisfaction of all reported needs. On the one hand this is due to open and constantly increasing fuel needs of man; on the other hand, is the result of a limited quantity of material, which can be delivered in a given place and time. In recent years, it should be emphasized that the current global balance of supply and demand for oil ismaintaining equilibriumAlso, imperfect competition in the oil sectormakes that only a threat of disruptions in the supply of this material is the impetus for the growth of prices on commodity exchanges. The purpose of this article is to identify the phenomena which take place in the socio-economic environment in the world. The actions taken will make it possible to determine their influence on the level and dynamics of petroleum price changes in 2012. Analysis of the studied phenomena will be carried out on the basis of available national and international statistical reports.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej na świecie w roku 2012
paliwa, energia, cena, gospodarka, OPEC
Analiza czynników kształtujących potencjał i poziom rozwoju człowieka prowadzi do wniosku, że istotny wpływ na rozwój danej cywilizacji mają surowce energetyczne. Wśród paliw ciekłych ropa naftowa ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych. Należy podkreślić, że ropa to produkt strategiczny o ograniczonej dostępności, którego zasoby nie pozwalają na pełne zaspokojenie wszystkich zgłaszanych na nią potrzeb. Z jednej strony wynika to z nieograniczonych i stale wzrastających potrzeb paliwowych człowieka, z drugiej – jest efektem ograniczonej ilości surowca, który może być dostarczony w danym miejscu i czasie. W ostatnich latach światowy bilans popytu i podaży ropy kształtuje się na wyrównanym poziomie. Natomiast niedoskonałość konkurencji w sektorze naftowym sprawia, że jedynie groźba pojawienia się zakłóceń w dostawach tego surowca jest impulsem do wzrostu jego cen na giełdach towarowych. Celem artykułu jest identyfikacja procesów i zjawisk zachodzących w światowym otoczeniu społeczno-gospodarczym, podejmowane zaś działania umożliwiają określenie ich wpływu na poziom i dynamikę zmian ceny ropy naftowej w 2012 r. Analiza badanych zjawisk będzie przeprowadzona na podstawie dostępnych krajowych i międzynarodowych opracowań statystycznych.
 
REFERENCES (11)
1.
Automotives… 2012 – Automotives Statistics. China Association of Automobile Manufacturers, January, http://www. caam.org.cn.
 
2.
BP Statistical… 2012 – BP Statistical Review of World Energy. British Petroleum, July, http://www.bp. com.pl.
 
3.
DMOCHOWSKA H., red. 2012 – Rocznik statystyki międzynarodowej. GUS, Warszawa.
 
4.
Energy… 2011 – Energy Outlook 2030. British Petroleum, January, http://www.bp.com.pl.
 
5.
GRUDZIŃSKI Z., SZURLEJ A., 2011 – Węgiel, ropa, gaz ziemny – analiza cen w latach 2006–2011. Przegląd Górniczy nr 7–8, s. 306–313.
 
6.
KALISKI i in. 2012 – KALISKI M., JEDYNAK Z., BIAŁEK M., 2012 – Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2011. Zeszyty Naukowe Wiertnictwo, Nafta, Gaz. Wydawnictwo Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, z. 1, Kraków, s. 173–183.
 
7.
MALKO J., 2012 – Globalne wyzwania energetyki – energia dla wszystkich (SE 4 All). Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 7–21.
 
8.
Monthly oil… 2013 – Monthly Oil Market Report. Organization of the Petroleum Exporting Countries, 1–12/2012, 1/2013, http://www.opec.org.
 
9.
Official Energy…2013 – Official Energy Statistics. US Energy Information Administration, January, http://www.eia.doe.gov.
 
10.
Oil Market… 2013 – Oil Market Report. International Energy Agency, 16 January, http://www.iea.org.
 
11.
Short-Term…2013 – Short-Term Energy Outlook. US Energy Information Administration, January, http://www.eia.doe.gov.
 
ISSN:1429-6675