Fluidized beds - an example of rational solution of wastes problems
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):365–76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fluidized beds belong, in recent years, to the main development trends of power generation objects. High oxidation of the fuel's particle, presence of calcium compounds and comparatively low combustion temperatures decide about small emissions to the atmosphere and high efficiency of the process. Specific character of fluidized beds allows combustion of not only traditional fuels but also energy carrying materials and wastes. In number of countries slimes, flotation rejects and barren rock generated in the process of coal winning and coal beneficiation are uses as basic or supplementary fuels; timber rejects and biomass; communal wastes, etc Coal combustion products generated in the process of combustion in fluidized bed, are considerably different from fly ashes and bottom ashes obtained from dust furnaces and multi-layer ones. In fluidized beds more ashes are generated due to addition of limestone and its reaction with sulphur oxides and usually combustion of low calorific value fuels. Depending on composition and physical, chemical properties part of fluidized beds ashes is re-circulated to beds to improve the effectiveness of utilisation of the fuel and limestone. In case of combustion of coals and their wastes fluidized bed combustion are applied, among others, for production of building materials, execution of civil engineering objects and in underground mining Fluidized bed combustion ashes generated in combustion of other wastes and non managed ones by petrifaction or vitrification are suitable for safe disposing in the natural environment. In the country having at a disposal of large volumes of energy carrying wastes, development of modernisation of power generation of small and medium installed power should, to a greater degree, be based on fluidized beds adjusted to manage the local wastes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Paleniska fluidalne przykładem racjonalnego rozwiązywania problemów odpadów
paleniska fluidalne, spalanie odpadów, popioły lotne, popioły żużlowe
Paleniska fluidalne w ostatnich latach należą do głównego kierunku rozwoju obiektów energetycznych. Duże natlenienie cząstek paliwa, obecność związków wapnia i stosunkowo niskie temperatury spalania decydują o małej emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wysokiej sprawności procesu. Specyfika palenisk fluidalnych umożliwia spalanie nie tylko paliw tradycyjnych ale również materiałów i odpadów energonośnych. W szeregu krajów jako paliwo podstawowe lub uzupełniające stosowane są muły, odpady poflotacyjne i skała płonna wydzielane w procesie wydobywania i wzbogacania węgla; odpady drewna i biomasa; odpady komunalne itd. Powstające w procesie fluidalnego spalania stałe produkty spalania paliw, znacznie się różnią od popiołów lotnych i żużli powstających w paleniskach pyłowych i warstwowych. W paleniskach fluidalnych tworzy się więcej popiołów z tytułu dodatku wapieni i ich reakcji z tlenkami siarki oraz zazwyczaj spalania paliw niskokalorycznych. W zależności od składu i właściwości fizykochemicznych część popiołów fluidalnych jest zawracana do paleniska dla poprawy efektywności wykorzystania paliwa i wapieni. W przypadku spalania węgli i ich odpadów, popioły fluidalne są zagospodarowywane m.in. do produkcji materiałów budowlanych, w robotach inżynieryjnych i w górnictwie podziemnym. Popioły fluidalne ze spalania innych odpadów i nie zagospodarowane poprzez zeskalanie lub witryfikację nadają się do bezpiecznego deponowania w środowisku. W kraju dysponującym dużymi ilościami odpadów energonośnych, rozbudowa i modernizacja energetyki małej i średniej mocy, powinna w większym stopniu być oparta o kotły z paleniskami fluidalnymi przystosowanymi do zagospodarowania miejscowych odpadów.
 
REFERENCES (4)
1.
CMI 1997 — Fluidized bed boiler Beringen — Unit 2. Seraing Belgique.
 
2.
HYCNAR J. 2006 — Czynniki wpływające na właściwości fizykochemiczne i użytkowych stałych produktów spalania paliw w paleniskach fluidalnych. Monografia, Wyd. Górnicze, Katowice.
 
3.
Lomellina waste-to-energy plant.
 
4.
Power — heat — compressed air from flotation tailings and pit gas. Babcock 1984.
 
ISSN:1429-6675