Model of economical effectiveness calculations for use of coal-wood waste mixture for energy production
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):343-363
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the work a methodology and mathematic model of economical effectiveness of the use of coal-wood waste mixture for energy production is presented. In the model the variables are: quality and price of coal, chosen characteristic parameters of wood wastes, cost of wood wastes, efficiency of boiler and efficiency of dust elimination installation. The analyses were performed for different coal- wood wastes proportion in the mixture as well as for different moisture content in wood wastes. The results of the calculations are: the critical cost of wood wastes for which the economy of the process is zero and calculated economical effectiveness for coal-wood waste mixture depending on wood price.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model obliczania efektów ekonomicznych ze współspalania mieszanek paliwowych węgla kamiennego i odpadów drzewnych
paliwa, kocioł, koszty, model matematyczny
W artykule przedstawiono metodę oraz model matematyczny liczenia efektywności ekonomicznej zastosowania mieszanek węgla i odpadów drewna dla celów energetycznych. W modelu tym, jako zmienne występują: parametry jakościowe i cena węgla, cechy charakterystyczne odpadów drewna, koszty pozyskania odpadów drewna, sprawność energetyczna kotła oraz sprawność instalacji odpylania. Analizy wariantowe prowadzi się dla różnych proporcji węgla kamiennego i odpadów drewna w mieszance paliwowej oraz dla różnych zawartości wilgoci w odpadach drewna. Wynikiem obliczeń są: koszty graniczne pozyskania odpadów drewna, przy których efekt ekonomiczny równa się zero oraz korzyści ekonomiczne z zastosowania mieszanek przy różnych cenach pozyskania odpadów drewna.
 
REFERENCES (3)
1.
Materiały informacyjno-instruktażowe. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznych spalania paliw, MOOE, ZNiL, Warszawa, 1996.
 
2.
RADOVIĆ U., 1997 — Zanieczyszczenie atmosfery. źródła oraz metodyka oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń. Centrum Informatyki Energetyki, Warszawa.
 
3.
STAŃCZYK K., KROWIAK A., BONIECKI M., 2005—Metody oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej zastosowania mieszanek paliwowych w energetyce zawodowej. Praca statutowa nr 160 4020 5, nie publikowana — w archiwum GIG, Katowice.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top