Fuel structure of the world’s energy needs according to various development scenarios
 
More details
Hide details
1
Institute of Power Engineering and Turbomachinery. Silesian University of Technology
Publication date: 2018-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(3):5–18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper looks at an analysis of the tendency of changes in the fuel structure of electricity generation and thus resulting changes in carbon dioxide emissions. Forecasts drawn up by various institutions and organizations were selected for the analysis. Firstly, on the basis of statistical data contained in (IEA 2017a, IEA 2008) and with the use of Kay’s indicators, the impact of changes in energy intensity of the national income and energy mix on changes in carbon dioxide emissions per capita in 2006–2015 for the OECD countries and Poland were analyzed. A small effect of changes was found in the fuel mix in this period of time on the emissions. The main impact was due to changes in the energy intensity of the national income and changes in the national income per capita. Next, selected fuel scenarios for the period up to 2050 (60) were discussed – WEC, IEA, EIA, BP, Shell, with a focus on the WEC scenarios. These have been developed for various assumptions with regard to the pace of economic development, population growth, and developments of the political situation and the situation on the fuel market. For this reason, it is difficult to assess the reliability thereof. The subject of the discussion was mainly the data on the fuel structure of electricity generation and energy intensity of national income and changes in carbon dioxide emissions. The final part of the paper offers a general analysis of forecasts drawn up for Poland. These are quite diverse, with some of them being developed as part of drawing up the Energy Policy for Poland until 2050, and some covering the period up to 2035. An observation has been made that some forecasts render results similar to those characteristic of the WEC Hard Rock scenario.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura paliwowa potrzeb energetycznych globu według różnych scenariuszy rozwoju
scenariusz energetyczny do 2060, struktura paliwowa wytwarzania elektryczności, zmiana w emisji ditlenku węgla, scenariusz energetyczny dla Polski
Celem artykułu jest analiza tendencji zmian w strukturze paliwowej wytwarzania elektryczności oraz stąd wynikających zmian emisji ditlenku wegla. Do analizy wybrano prognozy opracowane prze różne instytucje i organizacje. Najpierw na podstawie danych statystycznych zawartych w (IEA 2017a; IEA 2008) przeanalizowano z wykorzystaniem wskaźników Kaya wpływ zmian energochłonności dochodu narodowego i miksu energetycznego na zmianę emisji ditlenku węgla per capita w okresie 2006–2015 dla krajów OECD i Polski. Stwierdzono niewielki wpływ zmian miksu paliwowego w tym okresie czasu na emisję. Podstawowy wpływ miały zmiany energochłonności dochodu narodowego oraz zmiany dochodu narodowego per capita. Następnie omówiono wybrane scenariusze paliwowe do 2050 (60) r. – WEC, IEA, EIA, BP, Shell; szczególną uwagę skupiając na scenariuszach WEC. Zostały one opracowane dla różnych założeń dotyczących tempa rozwoju gospodarczego, wzrostu populacji oraz rozwoju sytuacji politycznej i sytuacji na rynku paliw. Z tego powodu ich wiarygodność jest trudna do oceny. Przedyskutowano głównie dane dotyczące struktury paliwowej wytwarzania elektryczności oraz energochłonności dochodu narodowego i zmian emisji ditlenku węgla. W ostatniej części artykułu przeprowadzono ogólną analizę prognoz opracowanych dla Polski. Są one dość zróżnicowane, część z nich została opracowana w ramach przygotowania Polityki Energetycznej Polski do 2050 r., część obejmuje okres do 2035 r. Zauważono, że niektóre prognozy dają podobne wyniki, jakie są charakterystyczne dla scenariusza Hard Rock WEC.
 
REFERENCES (17)
1.
IEA 2017a – Key World Energy Statistics, International Energy Agency (IEA).
 
2.
IEA 2008 – Key World Energy Statistics, IEA, 2008.
 
3.
KPE PAN 2010 – Fuel, technological, and ecological challenges for the Polish energy. Ed. T. Chmielniak, M. Pawlik, J. Malko, J. Lewandowski. Study of the Committee for Energy Problems of the State Academy of Sciences, Publishing House of the Silesian University of Technology Gliwice (in Polish).
 
4.
WEC 2016 – World Energy Scenarios. The grand transition. World Energy Counsil (WEC) London.
 
5.
IEA 2017b – Key World Energy Statistics, International Energy Agency – limited data up to 2040.
 
6.
EFDA 2017 – Final Report – Global Energy Scenarios European Fusion Development Agreement WP12-SER ETM – review and discussion on various scenarios.
 
7.
EIA 2017 – International Energy Outlook. U.S. Energy Information Administration.
 
8.
Shell 2017. Shell World Energy Modell. A view to 2100.
 
9.
BP 2017 – Energy Outlook 2017 Edition.
 
10.
IEA 2015 – World Energy Outlook. International Energy Agency.
 
11.
MG 2015 – Conclusions from prognostic analyses purposes of the Polish Energy Policy up to 2050. Annex 2. Ministry of Economy (Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Załącznik 2. Ministerstwo Gospodarki). Warsaw (in Polish).
 
12.
KAPE 2013. Forecast of fuel and energy demand by 2050 (Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku). Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (in Polish).
 
13.
ARE 2013. Update of the forecast for fuel and energy demand by 2030 (Uaktualnienie prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030). Agencja Rynku Energii SA, Warsaw (in Polish).
 
14.
NTUA 2013 – Poland: Reference Scenario 2013, National Technical University of Athens for European Commission.
 
15.
IGSMiE 2013 – The forecast of the Polish economy’s demand for hard and brown coal as a raw material for the power industry in the perspective of 2050 (Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku). Institute of Economy of Mineral Resources and Energy of the Polish Academy of Sciences, Kraków (in Polish).
 
16.
SEP 2014 – Expert opinion on the forecast of seven variants of developments in the power sector up to 2050, including the base scenario – business as usual (Ekspertyza dotycząca prognozy siedmiu wariantów rozwoju sytuacji w sektorze elektroenergetycznym w horyzoncie do 2050 roku, w tym scenariusz bazowy – business as usual). Association of Polish Electrical Engineers (in Polish).
 
17.
DAS 2013 – The model of the optimal energy mix for Poland by 2060. Version 2.0 (Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060. Wersja 2.0). Department of Strategic Analysis. The Chancellery of the Prime Minister. Warsaw (in Polish).
 
ISSN:1429-6675