The energy policy of Germany and its impact on the Polish and European energy security
 
 
More details
Hide details
1
The Poznań University of Technology, Institute of Electrical Power Engineering, Poznań
Publication date: 2018-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(3):19–30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Intensive modernization and reconstruction of the energy sector takes place throughout the world. The EU climate and energy policy will have a huge impact on the development of the energy sector in the coming years. The European Union has adopted ambitious goals of transforming towards a low-carbon economy and the integration of the energy market. In June 2015, the G7 countries announced that they will move away from coal fired energy generation. Germany, which has adopted one of the most ambitious energy transformation programs among all industrialized countries, is leading these transformations. The long-term strategy, which has been implemented for many years, allowed for planning the fundamental transformation of the energy sector; after the Fukushima Daiichi nuclear disaster, Germany opted for a total withdrawal from nuclear energy and coal in favor of renewable energy. The German energy transformation is mainly based on wind and solar energy. Germany is the fifth economic power in the world and the largest economy in Europe. Therefore, the German energy policy affects the energy policy of the neighboring countries. The article presents the main assumptions of the German energy policy (referred to as Energiewende). It also presents the impact of changes in the German energy sector on the development of energy systems in selected European countries.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka energetyczna Niemiec i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy
Energiewende, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, system elektroenergetyczny
Na całym świecie trwa intensywna modernizacja i przebudowa sektora energetycznego. Polityka klimatyczno-energetyczna UE wywiera ogromny wpływ na rozwój sektora energetyki w perspektywie najbliższych lat. Unia Europejska przyjęła ambitne cele polegające na transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz integracji rynku energii. W czerwcu 2015 r. kraje G7 ogłosiły, że będą dążyły do całkowitego odejścia od wykorzystania węgla na potrzeby krajowych systemów energetycznych. Niemcy, które przyjęły jeden z najambitniejszych programów transformacji energetycznej spośród wszystkich krajów uprzemysłowionych, należą do liderów tych przemian. Dzięki tej długoterminowej strategii, która jest realizowana już od wielu lat, planują zasadniczą transformację swojego sektora energetycznego, a po awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie planują całkowitą rezygnację z energii jądrowej i węgla na rzecz energii odnawialnej. Niemiecka transformacja energetyczna opiera się w głównej mierze na energetyce wiatrowej i słonecznej. Niemcy są piątą potęgą ekonomiczną na świecie i największą gospodarką w Europie. Dlatego niemiecka polityka energetyczna ma również swój wpływ na polityki energetyczne krajów sąsiednich. W artykule przedstawiono ogólne założenia niemieckiej polityki energetycznej, która określana jest jako Energiewende. Przedstawiono także, jaki może być wpływ zmian zachodzących w niemieckim sektorze energetycznym na rozwój systemów energetycznych wybranych krajów europejskich.
 
REFERENCES (19)
1.
A roadmap 2011 – A roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, SEC (2011) 288 final, Brussels 2011.
 
2.
Clean 2016 – Clean Energy For All Europeans. COM (2016) 860 final, Brussels, 30.11.2016.
 
3.
COP21 2015 – United Nations Framework Convention on Climate Change, 21st Conference of the Parties, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, Paris 2015.
 
4.
Dena 2014 – Dena Ancillary Services Study 2030, Summary of the key results of the study “Security and reliability of a power supply with a high percentage of renewable energy” by the project steering group, Deutsche Energie -Agentur GmbH (dena) – German Energy Agency Berlin, 2014 (in German).
 
5.
Directive 2010 – Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (IED).
 
6.
EEG 2000 – Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien.
 
7.
Energiewende 2012 – Die Energiewende in Deutschland. Mit sicherer, bezahlbarer und umweltschonender Energie ins Jahr 2050. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin 2012 (in German).
 
8.
Energy 2018 – [Online] https://www.energy-charts.de [Accessed: 2018-07-14].
 
9.
Energy Transition 2018 – [Online] https://energytransition.org [Accessed: 2018-07-14].
 
10.
Europe 2018 – [Online] https://beyond-coal.eu/data/ -2018 [Accessed: 2018-07-10].
 
11.
Eurostat 2018 – [Online] http://ec.europa.eu/eurostat [Accessed: 2018-07-01].
 
12.
Entso-e 2018 – [Online] https://www.entsoe.eu/ [Accessed: 2018-07-01].
 
13.
IEA 2018 – Switzerland – Energy System Overview, [Online] https://www.iea.org/ [Accessed: 2018-06-15].
 
14.
Malko, J. 2014. The energy policy Energiewende in Germany (ENERGIEWENDE – niemiecka transformacja energetyczna). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 17, Iss. 2, pp. 5–22 (in Polish).
 
15.
Motowidlak, T. 2018. Poland’s dilemmas in implementing of the European Union’s energy (Dylematy Polski w zakresie wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 21, Iss. 1. pp. 5–20 (in Polish).
 
16.
Overview 2018 – Overview: National coal phase-out announcements in Europe, Status as of 22 June 2018, [Online] https://beyond-coal.eu/ [Accessed: 2018-07-11].
 
17.
Ruszel, M. 2017. The role of energy resources in electricity production in the EU up to 2050 (Rola surowców energetycznych w procesie produkcji energii elektrycznej w UE do 2050 roku). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 20, Iss. 3. pp. 5–16 (in Polish).
 
18.
Sanbag 2018 – [Online] https://sandbag.org.uk/ [Accessed: 2018-07-15].
 
19.
Schweizerische 2016 – Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2016, Bundesamt für Energie BFE. [Online] www.bundespublikationen.admin.... [Accessed: 2018-07-15] (in German).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675