Hard coal extractive waste and possibilities of their usage
 
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):145–157
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hard coal extractive and processing industry is in Poland one of the industrial branch producing the largest amount of waste. Each year about 34,4 mln Mg of extractive waste is produced , which are used in terrain leveling and engineering works. This situation has to be changed due to the new regulations biding since 2008 devoted to this branch of economy. The aim of these legal regulations is preventing the formation of waste in extractive industry, rational waste utilization and reducing their negative influence on the environment, people's life and health. The effect of these regulations is a growing interest of manufacturers extractive waste owners in technologies allowing the utilization or treatment of waste. The article presents current state of coal waste management as well as alternative methods and technologies of extractive waste management in aggregates, building materials and industrial fuel production. According to the authors these technologies should become a subject of interest for mining and road industry, as well as for power industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odpady z górnictwa węgla kamiennego i ich możliwości gospodarczego wykorzystania
odpady z przemysłu wydobywczego, depozyty węglowe, kruszywa naturalne, kruszywa sztuczne, materiały budowlane, paliwa z odpadów
Przemysł wydobywczy i przetwórczy węgla kamiennego jest w Polsce jedną z gałęzi przemysłu wytwarzającą największe ilości odpadów. Rocznie wytwarzanych jest około 34,4 mln Mg odpadów wydobywczych, które głównie wykorzystuje się do niwelacji terenu i robót inżynieryjnych. Sytuacja ta powinna ulec zmianie z uwagi na obowiązujące od 2008 r. nowe uregulowania prawne dotyczące tej gałęzi gospodarki. Celem tych uregulowań prawnych jest zapobieganie powstawaniu odpadów w przemyśle wydobywczym, racjonalne wykorzystanie powstających odpadów oraz ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. Efektem tych uregulowań jest rosnące zainteresowanie wytwórców i posiadaczy odpadów wydobywczych technologiami, umożliwiającymi odzysk lub ich bezpieczne unieszkodliwienie. W niniejszym artykule przedstawiono stan gospodarki odpadami węglowymi oraz propozycje alternatywnych metod i technologii zagospodarowania odpadów wydobywczych w tym do produkcji kruszyw, materiałów budowlanych oraz paliw przemysłowych. Technologie te, zdaniem autorów, powinny stać się przedmiotem zainteresowania ze strony branży górniczej, drogowej, jak i sektora energetycznego.
 
REFERENCES (14)
1.
[1[ Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r., Warszawa 2007.
 
2.
Ochrona Środowiska 2008, GUS – Departament Badań Regionalnych i Ochrony Środowiska, Warszawa 2008.
 
3.
DULEWSKI J., DULEWSKI T., 2009 – Konsekwencje dla przemysłu wydobywczego wynikające z nowych uregulowań prawnych dotyczących odpadów. WUG Katowice, Materiały konferencyjne: Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Warszawa.
 
4.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865).
 
5.
KOZIOŁ W., PIOTRKOWSKI Z., 2009 – Aktualne kierunki zagospodarowania odpadów z udostępniania węgla kamiennego. AGH Kraków, Materiały konferencyjne: Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Warszawa.
 
6.
GÓRALCZYK S., BAIC I., STANKIEWICZ J., 2008 – Odpady z górnictwa węgla kamiennego – substancja nieużyteczna czy surowiec. IMBiGS, Materiały konferencyjne z I Międzynarodowej Debaty – Bezpieczeństwo Surowcowe Europy, Wrocław.
 
7.
GÓRALCZYK S., MAZELA A., UZUNOW E., NAZIEMIEC Z., 2009 – Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych. Pr. Nauk. Inst. Gór. P. Wroc., Stud. Mater. nr 125/35 s. 105–112, il., bibliogr. 9 poz.
 
8.
LORENZ U., OZGA-BLASCHKE U., GRUDZIŃSKI Z., 2004 – Możliwości i ograniczenia wykorzystania mułów węgla kamiennego w energetyce. Czasopismo Techniczne – Krakowskie Towarzystwo Techniczne Nr 102–107, Kraków.
 
9.
GAWLIK L., 2005 – Prawne aspekty wykorzystania mułów węglowych zdeponowanych w osadnikach. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Nr 22 – Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt: Kompleksowe i szczegółowe problemy ochrony środowiska, Koszalin-Ustronie Morskie.
 
10.
LORENZ U., OZGA-BLASCHKE U., 2005 – Muły węgla kamiennego – produkt energetyczny czy odpad. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii środowiska Politechniki Koszalińskiej Nr 22 – Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt: Kompleksowe i szczegółowe problemy ochrony środowiska, Koszalin-Ustronie Morskie.
 
11.
GRUDZIŃSKI Z., 2005 – Analiza porównawcza jakości mułów węgla kamiennego pochodzących z bieżącej produkcji i zdeponowanych w osadnikach ziemnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Nr 22 –Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt: Kompleksowe i szczegółowe problemy ochrony środowiska, Koszalin-Ustronie Morskie.
 
12.
Raporty z badań jakości mułów osadników KWK „Jas-Mos”, Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze Sp. z o.o., Opracowanie dla JSW S.A., Niepublikowane.
 
13.
Projekt rozwojowy Nr R09 0006 06/2009 – Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania. IMBiGS, Warszawa 2009 .
 
14.
BLASCHKE W., GÓRALCZYK S., 2008 – Problem odpadów powstających w pierwszym kierunku Czystych Technologii Węglowych (CTW). Przegląd Mechaniczny nr 11, s. 12.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675