Formal - legal regulations of renewable energy development
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):131–143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The renewable energy is the most dynamically developing of the energy sector in Europe and in the Word. The Poland has very positive technical and economical factors for renewable energy. Arguments supporting RES development are: decrease of dependence on primary energy sources and emission of greenhouse gases, as well as development of agricultural regions of Poland. The aim of this paper was to analyze the formal and legal regulations that support the expansion of renewable energy technologies. The main part of the article was dedicated to the Polish legislation supporting the RES development, which was extended by description of the organizations involved in the promotion of renewable energy. Analysis was complemented by the financing of projects using renewable energy sources. Wider use of renewable energy should fulfill conditions of the balanced development, thus necessary is an agreement between local communities, institutions dealing with the protection of the natural environment as well as representatives of the energy sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Formalno-prawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii
energetyka odnawialna, formalno-prawne aspekty rozwoju OŹE
Celem pracy jest analiza formalno-prawnych systemów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii. Zasadnicza część artykułu poświęcona została przepisom prawodawstwa polskiego wspierającym rozwój źródeł odnawialnych, którą to poprzedzono opisem stanu aktualnego energetyki krajowej. W dalszej części pracy przedstawiono instytucje rządowe, pozarządowe, ośrodki naukowo-badawcze oraz inne organizacje zajmujące się wspieraniem energetyki odnawialnej na terenie kraju. Uzupełnieniem przytoczonych informacji jest omówienie sposobów finansowania projektów wykorzystujących OŹE.
 
REFERENCES (30)
1.
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001r. w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na rynku wewnętrznym energii elektrycznej (Dz.U. UE z 27.10.2001, L 283/33).
 
2.
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii (Dz.U. UE z 21.2.2004, L 52/50).
 
3.
Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i instytucji infrastrukturalnych (Dz.U. UE z 4.2.2006, L 33/22).
 
4.
Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 2000.
 
5.
II Polityka ekologiczna państwa (dokument z perspektywą do 2025) z dnia 13 czerwca 2000 r., przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 r.
 
6.
KAMRAT W., AUGUSIAK A., JASKÓLSKI M., 2007 – Mechanizmy wspierania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Polityka energetyczna nr 10, spec. 2, s. 53–69.
 
7.
KRAWCZYŃSKI M., WODZYŃSKI L., 2006 – Formalno-prawne i ekonomiczne wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii. Biuletyn URE nr 5.
 
8.
LEWANDOWSKI P., 2005 – Energia z biomasy szansą na rozwój. Uwarunkowania i prognozy, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
 
9.
LEWANDOWSKI W.M., 2006 – Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa.
 
10.
Ocena realizacji i korekta Założeń polityki energetycznej państwa do 2020 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2002.
 
11.
Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, Projekt wersja nr 6, Warszawa 2009.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. z 2003 r. Nr 104, poz. 971).
 
13.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2280).
 
14.
SKOCZKOWSKI T., MAZURKIEWICZ M., 2005 – Promowanie zrównoważonej polityki energetycznej. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa.
 
15.
Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000/2001.
 
16.
SZARUT J., ZIĘBIK A., 1998 – Podstawy energetyki cieplnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).
 
18.
Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji. (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 363).
 
19.
Założenia polityki energetycznej dla Polski do 2020 r. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2001.
 
ISSN:1429-6675