Methods for CO2 separation and capture
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Ekologii Terenów Górniczych, Kraków
2
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):527–538
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Carbon dioxide's separation as one of methods of its emissions mitigation is based on CO2 separation, capture and storage or utilization. Authors tried to describe shortly two first stages of sequestration: CO2 separation and capture. The article presents the most important methods of CO2 separation and these are: adsorption process, absorption processes, separation by using membranes and cryogenic process. The most important methods of CO2 capture were characterized: pre-combustion capture, post-combustion capture, oxyfuel combustion, capture from fuel and using fuel cells.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody separacji i wychwytywania CO2
ditlenek węgla, separacja CO2, wychwytywanie CO2
Sekwestracja ditlenku węgla jako jedna z możliwości ograniczenia jego emisji polega na separacji, wychwyceniu oraz składowaniu lub utylizacji CO2. Autorzy starali się krótko przedstawić dwa pierwsze etapy sekwestracji: oddzielanie i wychwytywanie CO2. W artykule przedstawiono najważniejsze metody separacji CO2, a więc: procesy adsorpcji, adsorpcji, metoda rozdziału przy zastosowaniu membran oraz metoda kriogeniczna. Scharakteryzowano również najważniejsze metody wychwytywania CO2: wychwytywanie przed spalaniem, wychwytywanie po spalaniu, tlenowe spalanie, wychwytywanie z paliwa oraz zastosowanie ogniw paliwowych.
 
REFERENCES (16)
1.
ABANADES J.C., MOLINER R., 2002 — Technoeconomic characterization of CO2 sequestration technologies. European Comission. Joint Research Centre. Report EUR 20 391 EN.
 
2.
BILL A., 2002 — Overview of techniques and approaches to CO2 capture. www.natural-resources.org.
 
3.
Carbon dioxide capture from power station. IEA Technical Report. 1992. www.ieagreen.org.uk.
 
4.
CONDORELLI P., SMELSER S.C., Mc CLEARY G.J., BOORAS G.S., STUART R.J., 1991 — Engineering and economic evaluation o CO2 removal from fossil-fuel-fired power plants. Vol. 2: Coal Gasification Combined-Cycle Power Plants. EPRI IE-7365.
 
5.
GOLOMB D., HERZOG H. TESTER J., WHITE D., ZEMBA S., 1989 — Feasibility, modelling and economics of sequestering power plant CO2 emissions in deep ocean. Massachusetts Institute of Technology, Energy Laboratory, MIT-EL 89-003.
 
6.
GÖTTLICHER G., PRUSCHEK R., 1996 — Concept of CO2 removal from fossil-fuel based power generation systems. Research Program with financial contribution from the European Commission.
 
7.
GÖTTLICHER G., PRUSCHEK R., 1997 — Comparison of CO2 removal systems for fossil-fuelled power plant processes. Energy Conversion and Management, vol. 38, p. S73–S78.
 
8.
HERZOG H., GOLOMB D. — Carbon capture and storage from fossil fuel use.www.nrcan-rncan.gc.ca.
 
9.
LYNGFELT A., LECKNER B., 1999 — Technologies for CO2 separation. Minisymposium on Carbon and Dioxide Capture and Storage. Göteborg.
 
10.
MARZEC A., 2001 — Nadmierna emisja dwutlenku węgla towarzysząca spalaniu kopalnych surowców energetycznych i możliwości jej redukcji. Materiały XV Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej, pt. „Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002–2030”, Zakopane, 14–17 października 2001 r. Sympozja i Konferencje nr 52. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 235–244.
 
11.
MEISEN A., SHUAI X., 1997 — Research and development issues in CO2 capture. Energy Conversion and Management, vol. 38, p. S37–S42.
 
12.
Shell International Petroleum Maatschappij and Koninklijke/Shell Exploarti en Productie Laboratorium, 1990 Carbon dioxide disposal from coal based combined cycle power station in depleted gas fields in Netherlands. Publikatiereeks Lucht nr 91, Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, Air Directoriate, Leidschenhan.
 
13.
SMELSER S.C., STOCK R.M., Mc CLEARY, BOORAS G.S., STUART R.J., 1991 — Engineering and economic evaluation o CO2 removal from fossil-fuel-fired power plants. Vol. 1: Pulverized Coal-Fired Power Plants. EPRI IE-7365.
 
14.
STEINBERG M., GROHSE E., 1991 — A feasibility study for the coprocessing of fossil fuels with biomass by Hydrocarb process. Research report EPA-600/7-91-007.
 
15.
Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Praca zbiorowa pod red. M. Ściążko i H. Zielińskiego. Wyd. IChPW i IGSMiE, Zabrze-Kraków, 2003.
 
16.
THAMBIMUTHU K. i in., 2002 — CO2 capture and reuse. Proceedings of IPPC Workshop Carbon Capture and Storage. Regina.
 
ISSN:1429-6675