Operation safety of the national distribution grid
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Electrical Power Engineering, Department of Electrical Engineering, Wrocław University of Technology, Wrocław
Publication date: 2018-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(3):123–136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper looks at the issues of operation safety of the national power grid and the characteristics of the national power grid in the areas of transmission and distribution. The issues of operation safety of the national transmission and distribution grid were discussed as well as threats to operation safety and security of the electricity supply related to these grids. Failures in the transmission and distribution grid in 2017, caused by extreme weather conditions such as: a violent storm at the night of 11/12.08.2017, hurricane Ksawery on 5–8.10.2017, and hurricane Grzegorz on 29–30.10.2017, the effects of which affected tens of thousands of electricity consumers and led to significant interruptions in the supply of electricity were presented. At present, the national power (transmission and distribution) grid does not pose a threat to the operation safety and security of the electricity supply, and is adapted to the current typical conditions of electricity demand and the performance of tasks during a normal state of affairs, but locally may pose threats, especially in extreme weather conditions. A potentially high threat to the operation safety of the national power grid is closely linked to: age, technical condition and the degree of depletion of the transmission and distribution grids, and their high failure rate due to weather anomalies. Therefore, it is necessary to develop and modernize the 400 and 220 kV transmission grids, cross-border interconnections, and the 110 kV distribution grid (especially in the area of large urban agglomerations), and the MV distribution grid (especially in rural areas). The challenges faced by the transmission and distribution grid operators within the scope of investment and operating activities, with a view to avoiding or at least reducing the scale of grid failures in the case of future sudden high-intensity atmospheric phenomena, are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo pracy krajowej sieci elektroenergetycznej
sieć elektroenergetyczna, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo dostaw energii
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej i charakterystykę krajowej sieci elektroenergetycznej w obszarze przesyłu i dystrybucji. Omówiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tymi sieciami. Przedstawiono awarie sieciowe w systemie przesyłowym i dystrybucyjnym w 2017 r., spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak: gwałtowna burza w nocy 11/12.08.2017, orkan Ksawery w dniach 5–8.10.2017 i orkan Grzegorz w dniach 29–30.10.2017, których skutki dotknęły dziesiątki tysięcy odbiorców energii elektrycznej i doprowadziły do znacznych przerw w dostawie energii elektrycznej. Krajowa sieć elektroenergetyczna (przesyłowa i dystrybucyjna) nie stwarza obecnie zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i jest przystosowana do występujących obecnie typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji zadań w stanach normalnych, ale lokalnie może stanowić takie zagrożenie szczególnie w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Potencjalnie duże zagrożenie bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej ma ścisły związek z: wiekiem, stanem technicznym i stopniem wyeksploatowania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich dużą awaryjnością na skutek anomalii pogodowych. Dlatego konieczna jest rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej 400 i 220 kV, transgranicznych połączeń międzysystemowych oraz sieci dystrybucyjnej 110 kV (szczególnie w obszarze dużych aglomeracji miejskich) i sieci dystrybucyjnej SN (szczególnie na obszarach wiejskich). Przedstawiono wyzwania, jakie stoją przed operatorami systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
 
REFERENCES (13)
1.
Dołęga, W. 2012. Standards in the technical parameters of electricity and customer service quality, and the consequences of failure to comply with grid operators (Standardy w zakresie parametrów technicznych energii elektrycznej i jakości obsługi odbiorców oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania dla operatorów systemów). Energetyka Vol. 7, pp. 352–357.
 
2.
Dołęga, W. 2013. Planning for the development of the power grid infrastructure in terms of the security of energy supply and ecological security (Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (in Polish).
 
3.
Dołęga, W. 2014. Development of the transmission grid in terms of security of energy supply (Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii). Przegląd Naukowo-Metodyczny “Education for safety” Vol. 3, pp. 1084–1098 (in Polish).
 
4.
Dołęga, W. 2018. National grid electrical power infrastructure – threats and challenges. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 21, Iss. 2, pp. 89–103.
 
5.
IRiESP, 2017 – Transmission Grid Code. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. PSE SA Warsaw, 1 December 2017 (in Polish).
 
6.
Parol, M. 2014 – Analysis of indicators concerning interruptions in electricity supply at the level of distribution grids (Analiza wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na poziomie sieci dystrybucyjnych). Przegląd Elektrotechniczny Vol. 90, No. 8, pp. 122–126 (in Polish).
 
7.
PSE 2018 – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA: www.pse.pl.
 
8.
RMG 2007 – Regulation of the Minister of Economy of 4 May 2007 on detailed conditions for the operation of the power system (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego). The Polish Journal of Laws No. 93, item 623 of 29.05.2007 as further amended (in Polish).
 
9.
SMBDEE 2015 – Report on the results of monitoring of the security of electricity supply for the period from 1 January 2013 to 31 December 2014. The Minister of Energy (Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2014. Minister Gospodarki). Warsaw, 2018 (in Polish).
 
10.
SMBDEE 2017 – Report on the results of monitoring of the security of electricity supply for the period from 1 January 2015 to 31 December 2016. The Minister of Energy (Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016. Minister Energii). Warsaw, 2017 (in Polish).
 
11.
SPURE 2016 – Report on the Activity of the President of the Energy Regulatory Office in 2015 – Energy Regulatory Office (Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 r. Urząd Regulacji Energetyki), Warsaw, April 2016 (in Polish).
 
12.
SPURE 2017 – Report on the Activity of the President of the Energy Regulatory Office in 2016 – Energy Regulatory Office (Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2016 r. Urząd Regulacji Energetyki), Warsaw, April 2017 (in Polish).
 
13.
SPURE 2018 – Report on the Activity of the President of the Energy Regulatory Office in 2016 – Energy Regulatory Office (Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2016 r. Urząd Regulacji Energetyki), Warsaw, April 2018 (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675