Possibility to make energetic coal blend production as an example of existing installation
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):353–363
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Necessity of adjustment to increasing coal customers needs, in scope of quality and assortment, connected with strict proclamation in accordance to emission to the environment bad substances and need to achieve a high position in energy transformation, obligate to take some special move in coal production in scope of technical and organizational, what assure manufacturing product with known quality parameters. To provide such a production we need some information about current devices work, we have to follow the quality and quantity parameters, we need to know where the eventual failure would show up - in case of reduction cost of tie-up or incorrect technological process. The complex control allows to coordinate and react against appearing during the technological process failure circumstances.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości automatyzacji systemów tworzenia mieszanek energetycznych na przykładzie istniejących instalacji
mieszanki energetyczne, system automatyki, sterowanie
Konieczność dostosowania się do rosnących wymagań odbiorców węgla, w zakresie jakościowym i sortymentowym, związanych z wprowadzeniem zaostrzonych norm dotyczących emisji substancji szkodliwych dla środowiska oraz potrzeba osiągania wysokich sprawności procesu przetwarzania energii, wymusza podjęcie na etapie produkcji węgla odpowiednich przedsięwzięć, zapewniających wytwarzanie produktu o ściśle określonych, założonych z góry parametrach jakościowych. Tak postawione zadanie wymaga jednak pełnej informacji o bieżącym stanie pracy urządzeń, śledzenia ważnych dla procesu produkcyjnego parametrów jakościowych i ilościowych, lokalizacji i przyczynie ewentualnej awarii w celu podjęcia natychmiastowych działań minimalizujących koszty zatrzymania czy nieprawidłowej pracy ciągu technologicznego. Pełna kontrola nad procesem produkcyjnym pozwala więc na ewentualne zapobieganie lub podjęcie niezbędnych działań korygujących, które są odpowiedzą na pojawiające się w trakcie procesu produkcyjnego zakłócenia na poziomie technicznym i technologicznym.
ISSN:1429-6675