Possibilities of increasing the oil and gas production in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):335–351
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents assessment of possibilities of increasing the oil and gas production in Poland. Organizational and geological conditions favourable for intensification of exploration, development and production are discussed. Intended domestic oil production may be increased up to 3-4 million tonnes and gas production up to 8-10 billion m3. The increase is conditioned by greater investment nieans in the process of exploring for and development of hydrocarbon deposits. Crucial factor for the Petroleum Industry development is implementing the Governmental Program of January 31sl 2002 and arating from POGC S.A. an independent entity which would include the exploration and production sector. Necessity of cooperation between the Petroleum Idustry and foreign companies within Polish concession areas and world's petroliferous basins is also discussed. The cooperation will enable ain access to modern technology and secure hydrocarbon supplies to the home market. High quality of specialists is the warrant and key to oil and gas exploration success. A top priority and fundamental condition for hydrocarbon discoveries is inventiveness and creativity of teams which plan the exploration work with appplication of available interpretation techniques and technological solutions. Such competence of specialists from the Petroleum Industry has afforded possibilities for the hydrocarbon discoveries in Poland up to the present.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
ropa naftowa, gaz ziemny, kapitał inwestycyjny, wzrost wydobycia, przekształcenia prywatyzacyjne, firmy zagraniczne, wspólne poszukiwania, poziom kadry specjalistów
W publikacji oceniono możliwości zwiększenia wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. Omówiono uwarunkowania organizacyjne i naftowo-geologiczne sprzyja-jące intensyfikacji poszukiwań, zagospodarowania złóż i wydobycia. Docelowo krajowe wy-dobycie ropy naftowej może wzrosnąć do wielkości 3-4 min ton i gazu ziemnego do 8-l O mld ml Warunkiem wzrostu wydobycia jest zwiększenie środków inwestycyjnych w procesie poszukiwania, rozpoznania i zagospodarowania złóż węglowodorów. Istotnym czynnikiem dla rozwoju Górnictwa Naftowego jest realizacja Programu Rządowego z dnia 31.01.2002 roku i wydzielenie z PGNiG S.A. samodzielnego podmiotu obejmującego sektor poszukiwawczo-wydobywczy. Omówiono konieczność współpracy Górnictwa Naftowego z naftowymi firmami zagranicznymi w obrębie polskich stref koncesyjnych i w basenach naftowych świata, co pozwoli na podział ryzyka poszukiwawczego, umożliwi dostęp do nowoczesnych technologii i zabezpieczy dostawy węglowodorów na rynek krajowy. Gwarantem i kluczem do sukcesów poszukiwawczych za złożami ropy naftowej i gazu ziemnego jest poziom kadry specjalistów. Priorytetowa i fundamentalna dla odkryć złożowych jest pomysłowość i kreaty-wność zespołów projektujących prace poszukiwawcze, przy wykorzystaniu dostępnych tech-nik interpretacyjnych i osiągnięć techniczno-technologicznych. Takie umiejętności specjalistów Górnictwa Naftowego umożliwiły dotychczasowe odkrycie zasobów węglowodorów w Polsce.
ISSN:1429-6675