Practical application of radioisotopic measuring methods for determination of combustible solids contents in fly ash
W. Sobierajski 1  
,   H. Natkaniec 1,   R. Walasz 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):261–272
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paperpresents the practical application ofradiometric measuring methods fordetermination of the properties of air-dust mixtures transported in pipelines. It presents the structure of a PMP meter, based on the usage of mentioned methods, for determination of combustible solids content in fly ash. It also describes experiences from a test application, achieved accuracies of measurement, and possibilities for alternative application. A PMP meter is a radiometric measuring device for determination of the properties of three components of air-dust mixtures (one of the components is air or a gas, and two others are solids of differing densities). A PMP meter applies absorption of low and medium energy radiation by a mixture transported in a pipeline. The monitor contains a detection unit composed of two scintillation probes and an electronic unit for processing and analyzing of pulses. The electronic unit contains multi-channel analyzers which enable precise pulse selection and energetic spectra stabilization, making measurement of radiation intensity independent of environmental factors. The prototype of the PMP monitor was installed in the power plant "Łaziska" in a pipeline for the pneumatic trans¬portation of fly ash. It was designated for measurement of combustible solids contents. Based on the performed measurements, the standard deviation of measurement was determined to be a = 0.09%. Experiences gained from operation of the PMP monitor prove that it could also be applied for determination of non-combustible solids content in coal dusts, and monitoring of the operation of a pneumatic pump.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma do oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych
miernik radiometryczny, zawartość części palnych, popioły lotne
W artykule zaprezentowano praktyczne wykorzystanie radiometrycznych metod pomiarowych do określania właściwości mieszanin powietrzno-pyłowych transportowanych rurociągami. Przedstawiono budowę miernika PMP, którego działanie opiera się na wspomnianej metodzie, do oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych. Opisano doświadczenia z eksploatacji próbnej, uzyskane dokładności pomiaru oraz możliwości alternatywnego wykorzystania miernika. Miernik PMP jest radiometrycznym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do określania właściwości trójskładnikowych mieszanin powietrzno-pyłowych (jeden ze składników to powietrze lub gaz, a dwa pozostałe to ciała stałe o różnych gęstościach). Miernik PMP wykorzystuje zjawisko absorpcji nisko- i średnioenergetycznego promieniowania gamma przechodzącego przez mieszaninę transportowaną rurociągiem. Miernik posiada zespół detekcyjny składający się z dwóch sond scyntylacyjnych oraz elektroniczny układ przetwarzania i analizy impulsów. Układ elektroniczny zawiera analizatory wielokanałowe, które pozwalają na precyzyjną selekcję impulsów oraz stabilizację widm energetycznych, uniezależniając pomiar natężenia promieniowania od czynników zewnętrznych. Prototyp miernika PMP zainstalowano w Elektrowni „Łaziska" na rurociągu do pneumatycznego transportu popiołu lotnego. Jego przeznaczeniem był pomiar zawartości części palnych. Na podstawie pomiarów wykonanych w trakcie eksploatacji próbnej określono odchylenie standardowe pomiaru ơ = 0,09%. W wyniku uzyskanych doświadczeń stwierdzono, że miernik PMP może być również stosowany do pomiaru zawartości części niepalnych w pyłach węglowych oraz monitorowania pracy pompy pneumatycznej.
 
REFERENCES (6)
1.
DZIUNIKOWSKI B.. 1991 - Radiometryczne metody analizy chemicznej. WNT.
 
2.
SIKORA T.. CZERW B.. 2005 - Urządzenia kontrolno-pomiarowe i systemy sterowania dla zakładów mechanicznej przeróbki węgla w działalności EMAG. Rozwój i stan obecny. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 5(412).
 
3.
NATKANIEC H.. SOBIERAJSKI W.. SIKORA T.. 2003 - Mierniki właściwości mieszanin transportowanych rurociągami; Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 8 (391).
 
4.
KLANK M., 2007 - Przyszłość węgla - nowe spojrzenie na jego wykorzystanie. Polityka Energetyczna t. 10, z. 1.
 
5.
BARCHAŃSKI B., 2010 - A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2.
 
6.
CHMIELNIAKT., 2010-Węglowe technologie energetyczne 2020+. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2.
 
ISSN:1429-6675