Analysis of the possibility of using air concentrating tables in order to obtain clean coal fuels and substitute natural aggregates
I. Baic 1  
,   W. Blaschke 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):247–260
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Spoil mined from the bottom of coal mines is a mixture of particles of carbon waste that has no value on the market. In order to obtain commercial coal product, the mining output is subjected to enrichment processes in coal preparation plants. Under industrial conditions, this process is based on the use of gravity methods of enrichment in a water environment or in a magnetite heavy liquid. This article presents the application of a dry separation method for excavated coal on air concentrating tables of the type FGX-1. This equipment was purchased in China by the Institute of Mechanised Construction and Rock Mining. The analysis covers the employed operating techniques of the table and research stand created set up under active mining conditions. The article presents the technical and technological parameters influencing the separation process. It also provides examples of the results of using the coal dry separation method in order to obtain clean coal fuels and substitute natural aggregates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości wykorzystania powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania węglowych paliw kwalifikowanych i substytutów kruszyw
wzbogacanie powietrzne, powietrzne stoły koncentracyjne, węgiel kamienny, paliwa kwalifikowane, substytuty kruszyw naturalnych
Wydobywany z dołu kopalń urobek węglowy stanowi mieszaninę ziaren węglowo-odpadowych, która nie posiada praktycznie na rynku zbytu żadnej wartości użytkowej. W celu uzyskania węglowego produktu handlowego urobek poddawany jest procesom wzbogacania w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. W warunkach przemysłowych proces ten opiera się na wykorzystaniu grawitacyjnych metod wzbogacania w ośrodku powietrznym, wodnym bądź w cieczy ciężkiej magnetytowej. W prezentowanym artykule opisano możliwości zastosowania w warunkach krajowych metody suchej separacji urobku węglowego na powietrznym stole koncentracyjnym typu FGX-1. Urządzenie to zostało zakupione w Chinach przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W artykule opisano zasadę działania powietrznego stołu koncentracyjnego oraz zbudowanego na terenie jednego z zakładów górniczych stanowiska badawczego. Zaprezentowano parametry techniczne i technologiczne wpływające na proces rozdziału. Przytoczono także przykładowe wyniki wzbogacania węgla metodą suchej sepa¬racji w celu uzyskania czystych produktów odpadowych oraz paliw kwalifikowanych.
 
REFERENCES (12)
1.
Ochrona środowiska 2012 - Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 
2.
Rocznik Statystyczny RP 2012 - Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 
3.
BAIC I., GÓRALCZYK S., 2009 - Odpady z górnictwa węgla kamiennego i możliwości ich gospodarczego wykorzystania. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2; Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
BLASCHKE W., 1976 - Wzbogacanie powietrzne. Poradnik Górnika t. V. Wyd. Śląsk. Katowice, s. 556-563.
 
5.
HONAKER R.Q., LUTTRELL G., MOHANTY M., 2010 - Coal preparation research in the USA. Proceedings of XVI International Coal Preparation Congress. Lexington. USA 2010, s. 864-874.
 
6.
ORHAN E.C., ERGUN L., ALTIPASMAK, 2010 - Application of the FGX Separator in the envichment of Catalozi Coal: A simulation study. Proceedings of XVI International Coal Preparation Congress. Lexington. USA 2010, s. 562-570.
 
7.
de KORTE G.J., 2010 - Coal preparation research in South Africa. Proceedings of XVI International Coal Preparation Congress. Lexington. USA, s. 859-863.
 
8.
Prospekt firmy Tangshan Shenzou Machinery Co Ltd., Chiny 2012.
 
9.
BAIC I., BLASCHKE W., GÓRALCZYK S., SOBKO W., SZAFARCZYK J., 2013 - Odkamienianie urobku węglowego metodą suchej separacji; KOMEKO 2013 - Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych, Bezpieczeństwo-Jakość-Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice, marzec 2013, ISBN 978-83-60708-71-2, s. 99-108.
 
10.
Sprawozdanie z badań odkamieniania węgla surowego Nr 02/CGOiZŚ/2013: IMBiGS, Katowice 2013.
 
11.
BLASCHKE W., 2013 - Nowa generacja powietrznych stołów koncentracyjnych. Zeszyty Naukowe Instytutu GSMiE PAN nr 84.
 
12.
BLASCHKE W., BAIC I., 2013 - Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substytutów kruszyw metodą deshalingu. Kruszywa z. 3, s. 48-50.
 
ISSN:1429-6675