Practical aspects of implementing the management system in mining plants
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):411–422
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The process of Poland's integration with the European Union entails many transformations in the sphere of enterprise management. The success of this process depends, to a great extent, on implementing the EU standards verified in the market-oriented economy. One of them is a quality management system meeting the requirements of ISO series 9000:2000 standards. In Poland, for several years, a dynamic process of implementing such systems in mining plants has taken place. Such implementation of the management system is a special challenge in relation to mining plants, where increasing the quality standards of the offered coal is one of the most important problems to be solved. It is to be kept in mind that each group of customers have their own specific requirements in relation to the quality parameters of fuel, including coal. The implementation of the quality management system in the mining plant bring many defined benefits. First of all, one can observe improvements in the decision-taking processes relating to management process, improvement in the circulation of documents and supervision of legal acts. Besides, the system makes it possible to ensure prompt and continual supplies of coal with required parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Praktyczne aspekty wdrożenia systemu zarządzania w zakładach górniczych
zakłady górnicze, system zarządzania jakością, podejście procesowe, proces, mapa procesów
Proces integracji Polski z Unią Europejską wymaga znacznych przekształceń w sferze zarządzania przedsiębiorstwami. Powodzenie tego procesu w dużej mierze zależy od wdrożenia unijnych standardów sprawdzonych w warunkach gospodarki rynkowej. Jednym z nich jest system zarządzania jakością spełniający wymagania norm ISO serii 9000:2000. W Polsce od kilku lat trwa dynamiczny proces wdrażania takich systemów w zakładach górniczych. Wdrażanie systemu zarządzania jest szczególnym wyzwaniem w przemyśle górniczym, gdzie jednym z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania jest podniesienie standardów jakościowych oferowanego węgla. Należy pamiętać, że każda grupa odbiorców ma swoje określone wymagania co do parametrów jakościowych paliwa, w tym węgla. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w zakładzie górniczym przynosi wiele konkretnych korzyści. Przede wszystkim można zaobserwować usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem, polepszenie obiegu dokumentów i nadzoru nad aktami prawnymi. Ponadto system też umożliwia zapewnienie terminowych i stałych dostaw węgla o określonych parametrach.
 
REFERENCES (3)
1.
PARYSIEWICZ W., DRABIK G., ZEGARLIÑSKA B., 2004 — Przewodnik ISO9000. G³łwny Instytut Górnictwa. Opracowany w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Wydanie II uzupełnione. Katowice,.
 
2.
STEFANIAK D., 2001 — System zarządzania jakości elementem poprawy funkcjonowania zakładu górniczego. Materiały Górniczego Forum Dyskusyjnego. Katowice,.
 
3.
STEFANIAK D., RÓG L., 2005 — Quality management systems in mining plants by using the method of effects of clean coal production. International Workshop on Clean Coal Use — a reliable option for sustainable energy.
 
ISSN:1429-6675