Strategy of construction development of Polish jigs - economic advantages
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):423–433
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Economic studies of several projects where was applied new pulsatory water jigs equipped with electronic control has shown good results and made contributions to taking a decision of using coking and power coal in local and foreign facilities of raw output preparation. Basic assumption as well as evaluation criterion of preparation process is condition of obtaining maximum quantity of sale products satisfying consumer's requirements as about quality. It ought to be underlined that elevation of quality requirements results in decrease of coal production meeting such requirements. This takes effects that from the same quantity of raw material can be obtained different quantities of products of determined quality. Most decisive factor of the above is efficiency of preparation machinery and knowledge on present characteristic of feeding material with combination of possibility of effective continuous control of preparation process. Describing economic advantages of preparation installations existence it ought to be mainly analyzed jig operation (or other concentrators) which working together with other equipment have key influence on gains or losses coming from technology process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia rozwoju konstrukcji polskich osadzarek - racje ekonomiczne zastosowań
węgiel, przeróbka mechaniczna, osadzarka, efektywność wzbogacania, system sterowania, ochrona środowiska
Wykonane analizy ekonomiczne dla kilku przedsięwzięć, gdzie zaproponowano do stosowania nowe wodne osadzarki pulsacyjne sterowane elektronicznie, dały dobre rezultaty i przyczyniły się do podjęcia decyzji o ich zastosowaniu tak w krajowych, jak i zagranicznych obiektach wzbogacania, węgli koksujących i energetycznych. Podstawowym założeniem, a zarazem kryterium oceny procesu wzbogacania, jest warunek uzyskania maksymalnej ilości produktów handlowych jakościowo zadowalających odbiorców. Należy podkreślić, że podniesienie wymagań jakościowych powoduje zmniejszenie ilości produkowanego węgla, który te wymagania spełnia. Skutkuje to faktem, że z tej samej ilości surowego materiału można otrzymać różne ilości produktów o ustalonej jakości. Najistotniejszym czynnikiem decydującym o tym jest sprawność maszyn wzbogacających oraz znajomość aktualnych charakterystyk wzbogacania nadawy w połączeniu z możliwością skutecznego ciągłego sterowania procesem wzbogacania. Opisując racje ekonomiczne istnienia instalacji przeróbczych należy głównie analizować pracę osadzarek (lub innych wzbogacalników), które z urządzeniami z nimi współpracującymi mają kluczowy wpływ na zaistniałe w procesie technologicznym zyski lub straty.
 
REFERENCES (3)
1.
BARTONIEK W., BLASCHKE W., G£OWIAK S., OEMIEJEK Z., 2006—Polish Jig—Technological Potentiality. XV International Coal Preparation Congress. Pekin.
 
2.
OEMIEJEK Z., 2006 — Polskie instalacje przeróbcze — możliwości techniczno-technologiczne. Szczyrk.
 
3.
Niepublikowane opracowania Wamag, Kopex, Kopex Egineering, BGG. 2006.
 
ISSN:1429-6675