Rational utilization of the processes of coal charge preparation and coke treatment for influencing coke quality
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):213–221
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Groups of factors characterizing coke quality were listed and, subsequently, an analysis of the possible influence of two of them - connected with coal blend preparation and coke treatment - was conducted. Discussion of the actions concerning the first group focused on the problems relating to homogenization of the coal charge, optimum composition of the coal blend, its proper grain size distribution as well as mechanical and heat treatment of the coal charge prior to its loading into the coking chamber. In the second group presented were the possibilities of coke quality improvement during the processes of coke quenching, preliminary mechanical stabilization, screening, storage and dispatch.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Racjonalne wykorzystanie procesów przygotowania wsadu węglowego i obróbki pozapiecowej koksu do kształtowania jego jakości
jakość koksu, sporządzanie mieszanek węglowych, obróbka koksu
Zestawiono grupy czynników kształtujących jakość koksu, a następnie dokonano analizy możliwości oddziaływania dwóch spośród nich związanych z przygotowaniem koksowniczej mieszanki węglowej oraz obróbką pozapiecową koksu. Przy omawianiu działań wchodzących w skład pierwszej grupy skoncentrowano się na problematyce: homogenizacji wsadu węglowego, optymalnej recepturze mieszanki i właściwym jej uziarnieniu oraz obróbce mechanicznej i termicznej wsadu przed załadunkiem do komory koksowniczej. W drugiej grupie przedstawiono możliwości poprawy jakości koksu w operacjach chłodzenia, wstępnej stabilizacji mechanicznej, sortowania, magazynowania i ekspedycji koksu.
ISSN:1429-6675