Review of water-soil protection systems from electro isolating oil leaks from electrical power transformers in law aspects
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):613–621
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Oil transformers are designed for main electrical power stations, hubs and power lines. There is an actual risk of pollution to the hydro-soil environment from the leaks of the electro isolating fluids. The way of eliminating land contamination under electrical power transformers, in the hi-voltage stations by fully isolating from leaking oil is the main problem of the entrepreneurs. It needs efficient oil separating and saving systems in existing, being under use facilities. Polish and European Union legislation requires that the enterprises that interact with environment will respect current environment protection standards and law norms in fair use of, for example urban waste management, water management and air defense. That why looking for solutions in eliminating environment pollution is so important.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przegląd systemów zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów w kontekście wymogów prawnych
transformator, olej elektroizolacyjny, zanieczyszczenia w gruntach
Transformatory olejowe projektowane są dla centrów zasilania, podstacji energetycznych i sieci. Istnieje jednak ryzyko skażenia środowiska gruntowo-wodnego związanego z wyciekami płynów elektroizolacyjnych [Kucharska 2007]. Sposób eliminacji skażenia gruntu pod transformatorami mocy na stacjach wysokich napięć poprzez pełne odizolowanie wyciekającego oleju, jest podstawowym problemem przedsiębiorców. Wymaga ono, bowiem zastosowania sprawnego systemu ujmowania ewentualnych wycieków oleistych, ich gromadzenia i separacji w obiektach już istniejących, będących w eksploatacji. Prawodawstwo Polskie oraz Unii Europejskiej wymaga, aby przedsiębiorstwa oddziaływujące na środowisko, respektowały obowiązujące standardy ochrony środowiska wraz z obowiązującymi unormowaniami prawnymi w zakresie m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno - ściekowej, ochrony powietrza. Stąd niezwykle istotnym jest poszukiwanie rozwiązań eliminujących możliwość zanieczyszczenia środowiska.
 
REFERENCES (13)
1.
KYCIOR K., 2007 - Ochrona środowiska przed wyciekami oleju. Ekologia, str. 26-29.
 
2.
NAMIEŚNIK J., JAMRÓGIEWICZ Z., 1998 - Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. Warszawa.
 
4.
KUCHARSKA A., 2007 - Wstępne badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego związkami BTX, w strefie oddziaływania transformatorów olejowych na terenie gminy Zabierzów. Technika poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr l, str. 101-105.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie zkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984).
 
6.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 nr 239 poz. 2019 tekst jednolity).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, (Dz.U. nr 283 poz. 2840).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 283 poz. 2839).
 
9.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006, Nr 129, póz. 902 z późn. zm.).
 
10.
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 628).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165 poz. 1359 z dnia 4 października 2002 r.).
 
12.
Norma wewnątrzzakładowa ZE ENION S.A.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206.
 
ISSN:1429-6675