Impact of accuracy of coal beneficiation in preparation plants on coal mines' economic results
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):623–632
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Economic results of beneficiation of coking coal fines in jigs have been analysed in the paper. Basing on data (washability curves) from five coal mines, the expected effects of beneficiation process in industrial conditions have been calculated. In calculation, nine theoretically assumed coefficients of separation accuracy (probable errors) have been applied. Washability curves and concentrate's yield at different probable error levels have been determined, assuming that concentrates content 9% of ash. The worse accuracy of separation, the lower yield was, and therefore - the lower volume of commercial product. Sale on returns depending on accuracy of coal beneficiation has been shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dokładności wzbogacania w zakładach przeróbczych na wyniki ekonomiczne kopalń węgla kamiennego
węgiel kamienny, dokładność wzbogacania, efekty ekonomiczne
W pracy przeprowadzono analizę skutków ekonomicznych wzbogacania miałów węgli koksowych w osadzarkach. Na podstawie danych (krzywe wzbogacalności) pochodzących z pięciu kopalń obliczono spodziewane rezultaty wzbogacania w warunkach przemysłowych. Wykorzystano dziewięć założonych teoretycznie współczynników dokładności rozdziału (rozproszenie prawdopodobne). Wyznaczono krzywe wzbogacania, a następnie wyliczono wychody koncentratów przy różnych wartościach rozproszenia prawdopodobnego zakładając, że koncentraty zawierać będą 9% popiołu. Im gorsza była dokładność rozdziału tym niższe były wychody, a więc zmniejszała się ilość produktu handlowego. Pokazano wielkości wpływów ze sprzedaży węgla zależnych od dokładności wzbogacania.
 
REFERENCES (4)
1.
STĘPIÑSKI W., 1964 - Wzbogacanie grawitacyjne. PWN, Łódź-Warszawa-Kraków.
 
2.
NAWROCKI J., 1976 - Analityczno-graficzne metody oceny pracy wzbogacalników grawitacyjnych. Śląsk, Katowice.
 
3.
BLASCHKE W., 1970-Ekonomiczna sprawność wzbogacania węgla energetycznego. Przegląd Górniczy t. XXVI, nr 7-8.
 
4.
TARNAWSKA K., 2007 - Wpływ dokładności rozdziału na ustalanie najkorzystniejszych gęstości rozdziału przy wzbogacaniu węgla koksowego. Praca dyplomowa, Katedra Przeróbki Kopalin Stałych i Utylizacji Odpadów, Wydz. Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska.
 
ISSN:1429-6675