Selected methods aiding investment decisions in power engineering
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):77–86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents and characterizes selected methods of evaluating the economic profitability of investments aiding in decision making in power engineering. These methods were used for two coal power plants, one fired with hard coal and one fired with brown coal. Problems concerning the economic accounting of investment decisions are very important issue in power engineering. Among economic investment accounting methods, two groups may be distinguished traditional methods (also called the simple or statistical methods) and discount methods (also called dynamic methods). Traditional methods do not take into consideration the time changeability of money value and are based on net profit as a measure. Discounted methods take into consideration the time changeability of money value and are based on money flow, making use of discount accounting. Dynamic methods should concern all periods of the life of a plant and include four stages pre-investment stage, investment stage, phase of operation, and phase of liquidation. This paper examines the following traditional methods: Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), and Simple Pay Back Period (SPBP). The following discount methods were characterized: Net Present Value, (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Discounted Pay Back Period (DPBP). NPV and IRR play a dominant role in the evaluation of power engineering investments. Investment with the highest NPV and the highest possible IRR is considered to be optimal. Taking into consideration SPBP and DPBP, the investment with the shortest period of DPBP is considered to be optimal. An investment has the highest profitability when measures of statistical methods such as ROI, ROE have the highest value.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane metody wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce
metoda NPV, metoda IRR, metoda DPBP, metoda ROI, metoda ROE, metoda SPBP
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce. Zagadnienia dotyczące rachunku ekonomicznego decyzji inwestycyjnych stanowią bardzo ważną kwestię w elektroenergetyce. Wśród metod rachunku efektywności ekonomicznej inwestycji wyróżniamy dwie grupy: metody tradycyjne, zwane też metodami prostymi lub statycznymi oraz metody dyskontowe, zwane metodami dynamicznymi. Pierwsze z nich tzn. metody tradycyjne nie uwzględniają zmienności wartości pieniądza w czasie i opierają się na zysku jako mierze korzyści netto. Metody dyskontowe natomiast uwzględniają zmienność wartości pieniądza w czasie i opierają się na przepływach pieniężnych, wykorzystując zasady rachunku dyskonta. Metody dynamiczne powinny obejmować cały planowany okres „życia" obiektu i uwzględniać cztery etapy: etap przedinwestycyjny, inwestycyjny, operacyjny i etap związany z likwidacją obiektu. W artykule opisano następujące metody tradycyjne: stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ROI (Return of Investment), stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (Return of Equity) oraz prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych SPBP (Simple Pay Back Period). Spośród metod dyskontowych scharakteryzowano następujące metody: zaktualizowana (bieżąca) wartość netto NPV (Net Present Value), wewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate ofReturn) oraz zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych DPBP (Discounted Pay Bach Period). Wartość bieżąca netto NPV i wewnętrzna stopa zwrotu IRR odgrywają dominującą rolę w ocenie inwestycji elektroenergetycznych. Za najbardziej opłacalną uważa się inwestycję o najwyższej wartości bieżącej netto NPV, jak i o największej wartości wewnętrznej stopy zwrotu IRR. Uwzględniając prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych SPBP (Simple Pay Back Period) oraz zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych DPBP za najbardziej optymalną inwestycję uważa się tę o najkrótszym okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykazuje największą opłacalność jeśli mierniki metod statycznych takie jak ROI oraz ROE mają najwyższą wartość.
 
REFERENCES (9)
1.
GAWLIK L., 2O1O - Koszty zmienne w kosztach wytwarzania węgla w kopalniach węgla kamiennego. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 131-144.
 
2.
GAWRON H., 1997 - Ocena efektywności inwestycji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
3.
GRUDZIŃSKI Z., 2O1O - Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla. Polityka energe¬tyczna t. 13, z. 2.
 
4.
LAUDYN D., 1999 - Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. Warszawa.
 
5.
MICHALAK J., 2O11 - Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej inwestycji elektrownianych. Materiały konferencyjne. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 153-163.
 
6.
MICHALSKI M.Ł., 2O12 - Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
7.
PASKA J., 2OO7 - Ekonomika w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
8.
PASKA J., NOWAKOWSKA-SIWIŃSKA E., 2OO1 - Metodyka oceny konkurencyjności technologii wytwarzania energii elektrycznej. Materiały konferencyjne APE'O3, Jurata.
 
9.
ZAPOROWSKI B., 2O11 - Efektywność energetyczna i ekonomiczna elektrowni i elektrociepłowni dużej i średniej mocy. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 455-468.
 
ISSN:1429-6675