The fundamental meaning of scientific research for development of hydrogen economy
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(2):61–68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work describes the main areas of the scientific research, development of which is necessary for an effective implementation of hydrogen economy. The major aspects of production, storage and processing of hydrogen for power industry are presented. In the section regarding hydrogen production a necessity of developing of a new methods based on natural resources, apart from a conventional methods based on natural gas, is stressed out. In the hydrogen storage section conventional and newly developed methods are described, especially regarding storage in a crystal structure of metals and nanostructured carboneous materials, which are important for application in transportation. Fuel cells are pointed out as a key technology for usage of hydrogen fuel in power industry. Their description is focused on the most promising types. Issues related to application of fuel cells are presented with remarks concerning possible development in the future. A fundamental role of basic scientific studies covering all areas related to the hydrogen economy is pointed out. It is concluded that only long term, strongly supported by governments, program of basic scientific studies correlated with already existing ones may allow for a technological breakthrough. Only this may make hydrogen economy competitive to traditional one.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fundamentalne znaczenie badań naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej
gospodarka wodorowa, otrzymywanie wodoru, magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe
W pracy przedstawiono główne dziedziny badań naukowych, których rozwój jest konieczny dla skutecznego wdrażania gospodarki wodorowej. Omówione zostały najważniejsze aspekty otrzymywania, magazynowania i przetwarzania wodoru dla celów energetycznych. W zakresie otrzymywania wodoru, oprócz omówienia konwencjonalnych metod produkcji wodoru z gazu ziemnego, zwrócono uwagę na konieczność opracowania metod otrzymywania wodoru z naturalnych zasobów, nie będących paliwami kopalnymi. W zakresie magazynowania wodoru opisano konwencjonalne oraz nowoopracowywane metody magazynowania wodoru, w strukturze krystalicznej metali i nanomateriałach węglowych ważnych dla zastosowań w transporcie. Jako główną metodę energetycznego zagospodarowania paliwa wodorowego wskazano ogniwa paliwowe. Podano ich najważniejsze cechy oraz najbardziej perspektywiczne typy, wraz z ich uwarunkowaniami technologicznymi i głównymi drogami rozwoju. Podkreślono fundamentalne znaczenie podstawowych badań naukowych w aspekcie wszystkich dziedzin składających się na gospodarkę wodorową. Stwierdzono, że jedynie długoterminowy, silnie stymulowany przez rządy państw, program badań podstawowych skorelowany z istniejącymi programami badawczymi w tej dziedzinie jest w stanie zapewnić skok technologiczny niezbędny dla zapewnienia konkurencyjności energetyki wodorowej względem tradycyjnej energetyki.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675