EU-funds - the chance for Polish energy sector
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(2):51–60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The authors indicated the main targets of EU energy policy and discussed the development trends of Polish industry having in view the energy safety of a country. Specified are investments which must be realized to ensure undisturbed supply of energy carriers to Poland. The authors stressed the necessity for diversification of supplies and maintaining the sustained development of Polish economy. The planned investments have to ensure the energy safety of Poland and thus to improve safety of EU energy sector. Detailed discussion is devoted to investments realized in gas sector, liquid fuels sector and oil derivatives processing industry. Discussed are planned investments in power sector and investments related to renewable energy sources. The special attention is given to the following: diversification of supplies of energy carriers including routes and methods of transportation, possibility for increasing the storage capacity for liquid fuels, energy carriers and oil products, possibility for maintaining the reserves of energy carriers on required level and ensuring continuous supply to energy producers, development of transmission and distribution network, 4- improving efficiency of heat and power generation plants and improving efficiency of combined production of heat and power, utilization of heat released as the by product of technological processes, promotion of development of "renewable energy sector" and increasing its share in total energy consumed in a country. The investments specified above can be realized as the EU sponsored programs. The authors indicated EU funds which may be used for financing investments in energy sector and possibilities for acquiring these funds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fundusze Unii Europejskiej szansą na rozwój polskiej energetyki
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, bezpieczeństwo energetyczne, sektor gazu ziemnego, sektor paliw ciekłych, sektor produktów ropopochodnych, sektor energii elektrycznej, sektor odnawialnych źródeł energii
W publikacji wskazano główne cele polityki energetycznej Państw Unii Europejskiej oraz kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki, prowadzące do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wykazano zadania inwestycyjne w poszczególnych sektorach branży energetycznej, których realizacja przyczyni się do zapewnienia niezakłóco-nych dostaw paliw i energii na rynek wewnętrzny Polski, rozszerzenia kręgu odbiorców i zagwarantowania utrzymania obowiązkowych zapasów na odpowiednim poziomie, zapewniając tym samym zrównoważony i trwały rozwój gospodarki. Celem nadrzędnym tych inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, równocześnie wzmacniając bezpieczeństwo całej wspólnoty europejskiej. Szczegółowo omówiono priorytetowe inwestycje w sektorze gazu ziemnego oraz w sektorze paliw ciekłych i produktów ropopchodnych, a także inwestycje zamierzone do realizacji w sektorze energii elektrycznej konwencjonalej i ze źródeł odnawialnych. Inwestycje obejmować będą poszczególne zadania m.in. z zakresu: dywersyfikacji źródeł i kierunków pozyskania surowców energetycznych, paliw i energii, a także dostawców, dróg przesyłu i metod transportu; zwiększenia zdolności magazynowych paliw, surowców energetycznych i ich produktów, tak by utrzymywać wymagany stan zapasów w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców; rozbudowy systemów przesyłu i dystrybucji paliw i energii; poprawy efektywności wykorzystania energii zawartej w surowcach energetycznych poprzez zwiększenie sprawności przetwarzania energii w ciepło i energię elektryczną, promowanie układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zagospodarowanie ciepła odpadowego; wspomagania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz zapewnienia adekwatnego do krajowych możliwości technicznych i ekonomicznych ich udziału w pokrywaniu rosnących potrzeb energetycznych społeczeństwa i gospodarki. Wspomniane inwestycje dla sektora energetycznego mogą być realizowane jako projekty w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. W publikacji wskazano Programy, w ramach których mogą być realizowane inwestycje w sektorze energetycznym oraz możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich.
 
REFERENCES (9)
1.
Decyzja nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/0223/WE (Dz.Urz. UE L 262/1).
 
2.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Monitor Polski z 13 sierpnia 2008 r. nr 58, póz. 521).
 
3.
Polityka energetyczna Polski do 2025 r., dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 r.
 
4.
Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego, Minister Gospodarki, Warszawa, 6 luty 2007 r.
 
5.
Polityka dla przemysłu gazu ziemnego, Minister Gospodarki, Warszawa, 20 marca 2007 r.
 
6.
Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Minister Gospodarki, projekt z września 2007 r.
 
7.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007--2013 Szczegółowy opis priorytetów, Wersja 2.0, Warszawa, 29 maja 2008 r.
 
8.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54, póz. 348 wraz z późniejszymi zmianami).
 
9.
Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 8 marca 2006 r.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675