The impact of fuel costs and CO2 emissions permit prices on the electricity prices : application of the WILMAR model
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(1):67–79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of the impact of fuel costs andCO2 emissions permit prices on electricity prices. An optimisation model (WILMAR) was employed for the quantitative analysis. The model was run under five different scenarios. In these scenarios the fuel prices and the CO2 emissions permit prices were changed. An increase in the CO2 emissions permit prices (similarly to the increase in the fuel prices) not only increased the electricity prices, but also influenced significantly the transmission of electricity between selected regions. This is mostly caused by increased electricity production in gas power plants and export of this electricity to the coal-based regions. Furthermore, this analysis indicates that the WILMAR model adequately responses to the change in the values of selected parameters, therefore may be recommended for further analyses concerning the power sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kosztów paliwowych oraz cen pozwoleń na emisję CO2 na ceny rynkowe energii elektrycznej : zastosowanie modelu WILMAR
model optymalizacyjny, koszty paliwowe, ceny pozwoleń na emisję CO2, ceny energii elektrycznej
W artykule przedstawiono analizę wpływu kosztów paliwowych oraz cen pozwoleń na emisję CO2 na ceny rynkowe energii elektrycznej. W badaniach wykorzystano model optymalizacyjny WILMAR, umożliwiający analizę ilościową zjawisk zachodzących w systemie elektroenergetycznym. Obliczenia przeprowadzono dla pięciu scenariuszy badawczych zakładających różne poziomy cen pierwotnych nośników energii oraz cen pozwoleń na emisję CO2. Zwiększenie cen pozwoleń (podobnie jak wzrost kosztów paliwowych) skutkuje nie tylko wzrostem cen energii elektrycznej, ale również wpływa na zmianę obciążenia linii przesyłowych między regionami. Wynika to ze zwiększonej produkcji energii w elektrowniach gazowych i wzrostu eksportu do regionów, gdzie produkcja oparta jest na węglu. Przeprowadzona analiza wskazuje ponadto, że model WILMAR poprawnie odpowiada na zadane wymuszenia, co potwierdza jego użyteczność w analizach dotyczących sektora energetycznego.
 
REFERENCES (6)
1.
BARTH R., SÖDER L.,WEBER Ch., BRAND H., SWIDER D.J., 2006 -Methodology of the Scenario Tree Tool,WILMAR Deliverable 6.2 (d), Risř National Laboratory, Roskilde, Denmark, January 2006.
 
2.
KIVILUOMA J., MEIBOM P., 2006 - Documentation of databases in theWilmar Planning tool,Wilmar Deliverable D6.2 (f), Risř-R-1554(EN), Risoe National Laboratory, Roskilde, Denmark, January 2006.
 
3.
LARSEN H.V., 2006 - Wilmar Planning Tool User guide, Wilmar Deliverable D6.2 (a), Risř-R-1551(EN), Risř National Laboratory, Roskilde, Denmark, January 2006.
 
4.
MEIBOM P., LARSEN H.V., BARTH R., BRAND H., WEBER Ch., VOLL O., 2006a - Wilmar Joint Market Model Documentation, Wilmar Deliverable D6.2 (b), Risř-R-1552(EN), Risř National Laboratory, Roskilde, Denmark, January 2006a.
 
5.
MEIBOM P., BARTH R., KIVILUOMA J., HOLTTINEN H., UHLEN K., SÖDER L., 2006b - Base Configuration and Case Studies, Risř National Laboratory, Roskilde, Denmark, January 2006b.
 
6.
Sytuacja Techniczno Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego, IV Kwartały 2008, ARE, Warszawa, marzec 2009.
 
ISSN:1429-6675