The legal and tax system and its impact on development opportunities for hydrocarbon exploitation in Poland
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(3):99–114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the article is the issue of taxes, fees, and financial guarantees applied in mining, with special reference to hydrocarbon extraction. The factors which characterize the dissimilarities of the legal and tax system in the mining industry compared to other sectors of the economy have been discussed. Attention was drawn to the specific features of mining that should be taken into account when imposing taxes and fees, especially in regards to their structure and rates, keeping the role they should play in mind. An analysis of the current Polish system of taxation when applied to the exploration and exploitation of hydrocarbon is given. Currently operating solutions have been shown in the contrast of the ones applied abroad. The importance of taxes and fees for shaping the profitability and competitiveness for the production of hydrocarbon is pointed out. The summary lists any criticisms and points to the direction of needed changes in the Polish taxation system for hydrocarbon exploitation so that it better meets three basic functions: fiscal, redistribution of income from taxes, and motivation for development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
System prawno-podatkowy i jego wpływ na możliwości rozwoju wydobycia węglowodorów w Polsce
podatki, opłaty, górnictwo węglowodorów
Tematem artykułu są zagadnienia podatków, opłat i zabezpieczeń finansowych stosowanych w górnictwie, ze szczególnym odniesieniem do górnictwa węglowodorów. Omówione zosta- ły czynniki charakteryzujące odrębność systemu prawno-podatkowego górnictwa w porównaniu do innych działów gospodarki. Zwrócono uwagę na specyficzne cechy górnictwa, które należy uwzględniać w kreowaniu podatków i opłat, a zwłaszcza ich funkcji, struktury i stawek. Przeprowadzono analizę obowiązującego w Polsce systemu prawno-podatkowego stosowanego do górnictwa węglowodorów. Oceniono funkcjonujące obecnie rozwiązania w kontekście do stosowanych za granicą. Podniesiono znaczenie podatków i opłat dla kształtowania opłacalności i konkurencyjno- ści wydobycia węglowodorów. W podsumowaniu zestawiono uwagi krytyczne i ważniejsze postulaty zmierzające do usprawnienia systemu podatkowego w polskim górnictwie węglowodorów, tak by w większym stopniu spełniał trzy podstawowe funkcje: fiskalną, dystrybucyjną i motywacyjną.
 
REFERENCES (16)
1.
Gawlik, L. 2013. Gaz ziemny z łupków w Polce – raport. World Energy Council. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa, maj.
 
2.
Gąsiewicz, A. i Krokosz, A. 2014. W blasku nowelizacji prawa geologicznego i górniczego – wywiad z dr inż. Sławomirem Brodzińskim – Głównym Geologiem Kraju, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska. Przegląd Geologiczny vol. 62, nr 9, s. 433−435.
 
3.
Daniel i in., red. 2010 − Daniel, P., Keen, M. i McPherson, C. red. 2010. The Taxation of Petroleum and Minerals, Principles, Problems and Practice. Reutiedge. London.
 
4.
Kosowski, P. 2014. Wstępna ocena wpływu proponowanych zmian fiskalnych na opłacalność wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 3, s. 109–124.
 
5.
Krasoń, J. 2014. Współczesne odkrycia ropy i gazu zachętą do powtórnej oceny regionów naftowych Polski. Przegląd Geologiczny vol. 62, nr 5, s. 229–231.
 
6.
MŚ 2013 − Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego. Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Warszawa 27.02.
 
7.
MŚ 2015 – Raporty i zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska. Ministerstwo Środowiska. [Online] Dostępne w: www.mos.gov.pl [Dostęp: 20.07.2015].
 
8.
Otto i in. 2006 − Otto, J., Andrews, C., Cawood, F., Guj, P., Stermole, J. i Tilton, J. 2006. Mining Royalties. Global Study on Their Impact on Investors, Goevernment, and Civil Society. The World Bank. Washington.
 
9.
Pgg 2015 − Prawo geologiczne i górnicze − tekst jednolity ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ogłoszony obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP w dniu 30 stycznia 2015. Dz.U. 2015.196.
 
10.
PSWZK 2008 − Kodeks wyceny złóż kopalin (Kodeks POLVAL). Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin. Polish Association of Mineral Asset Valuators. Kraków. [Online] Dostępne w: www.polval.pl/kp.pdf [Dostęp: 4.08.2015].
 
11.
Rozporządzenie MŚ 2011 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem. Dz.U. 2011.292.1724.
 
12.
Steinhoff, J. 2015. Wypowiedź w dodatku do Rzeczpospolitej Nr 212 z 20 kwietna 2015 r. pt. Infrastruktura, środowiska, geologia.
 
13.
Uberman, R. i Uberman, R. 2015. Podatki, opłaty i zabezpieczenia finansowe w polskim górnictwie, w tym w górnictwie surowców energetycznych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 2, s. 99–110.
 
14.
Ustawa 2012 – Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Dz.U. 2012.362 z późn. zm.
 
15.
Ustawa 2014a – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014.1133.
 
16.
Ustawa 2014b – Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym. Dz.U. 2014.1215.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675