The role of hard coal in the Polish fuel and energy balance
Z. Grudziński 1  
,   K. Stala-Szlugaj 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):49–66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article describes the role of hard coal in the fuel and energy balance of Poland from 2007–2012. Coal plays a fundamental role in meeting the energy needs of the Polish economy. The share of solid fuels in primary energy production during these years decreased by approximately 2%, amounting to an 87% share in 2012. The consumption decreased by 7%, which can be attributed to the decline in the use of hard coal by 13% and steam coal by 11%. Coal consumption in Poland is dominated by the power sector, which uses more than 60% of the coal consumed. In recent years, there has been an increase in coal consumption by domestic customers. Hard coal is responsible for nearly 50% of the generation of electricity, though this decreased by 9% when compared to 2007. A comparison of acquisition and primary energy consumption shows that Poland is a net importer of primary energy. The surplus level of consumption exceeded production of primary fuels in the years in question by approximately 1000–1400 PJ, or by about 25–33%. In the case of solid fuels, the situation is reversed; the supply of fuels is higher by about 10–12% when compared to consumption.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pozycja węgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju
pozyskanie i zużycie paliw pierwotnych, bilans paliw i energii
W artykule omówiono pozycję węgla kamiennego w bilansie paliw i energii w latach 2007–2012. Węgiel odgrywa podstawową rolę w zaspokojeniu potrzeb energetycznych przez krajową gospodarkę. Udział paliw stałych w pozyskaniu energii pierwotnej w omawianych latach zmniejszył się o około 2% i wyniósł w 2012 roku 87%. Natomiast w zużyciu obniżył się o 7% i był to efekt związany ze spadkiem wykorzystania węgla koksowego o 13% i węgla energetycznego o 11%. W zużyciu węgla kamiennego w Polsce dominują jednostki energetyki, które zużywają ponad 60% węgla. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zużycia węgla przez sektor drobnych odbiorców. Z węgla kamiennego produkuje się prawie 50% energii elektrycznej i jest to spadek o 9% w stosunku do 2007 roku. Z porównania pozyskania i zużycia energii pierwotnej wynika, że Polska jest per saldo importerem energii. Nadwyżka zużycia nad pozyskaniem paliw pierwotnych w omawianych latach kształtowała się na poziomie około 1000–1400 PJ, tj. około 25–33%. W przypadku tylko paliw stałych sytuację mamy odwrotną – podaż paliw jest wyższa o około 10–12% od zużycia.
 
REFERENCES (18)
1.
GAWLIK, L. i MOKRZYCKI, E. 2014. Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy nr 5, t. 70, s. 1–8. ISSN 0033-216X.
 
2.
GAWLIK, L. red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Praca zrealizowana na zamówienie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 300 s. ISBN 978-83-904195-6-5.
 
3.
GRUDZIŃSKI, Z. 2012. Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie nr 180. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, 280 s.
 
4.
GRUDZIŃSKI, Z. 2013. Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrona Środowiska t. 15. Część 3. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin 2013, s. 2249–2266. ISSN 1506-218X.
 
5.
GRUDZIŃSKI, Z. 2013. Konkurencyjność paliw w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4, s. 87–105. PL ISSN 1429-6675.
 
6.
KAMIŃSKI, J. i SAŁUGA P., 2014. Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej – koncepcja budowy modelu matematycznego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 30 z. 1, s. 39–52.
 
7.
KASZTELEWICZ, Z. 2012. Blaski i cienie górnictwa wêglowego w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 7–27. PL ISSN 1429-6675.
 
8.
LORENZ U., 2010. Gospodarka węglem kamiennym energetycznym. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 96 s. ISBN 978-83-60195-98-7.
 
9.
LORENZ i in. 2013 – LORENZ, U., OZGA-BLASCHKE, U., STALA-SZLUGAJ, K. i GRUDZIŃSKI, Z. 2013. Węgiel kamienny w kraju i na świecie w latach 2005–2012. Studia Rozprawy Monografie nr 183. Wyd. IGSMiE PAN, 184 s. ISBN 978-83-62922-28-4.
 
10.
STALA-SZLUGAJ, K. 2013. Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych. Rocznik Ochrona Środowiska t. 15. Część 2. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin, s. 1659–1703. ISSN 1506-218X.
 
11.
ARE – Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej (miesięcznik).Wyd. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, numery z lat 2007–2013.
 
12.
ARE – Statystyka Elektroenergetyki Polskiej (rocznik). Wyd. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, numery z lat 2008–2013.
 
13.
ARE – Sytuacja Techniczno-Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego (kwartalnik). Wyd. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, numery z lat 2007–2013.
 
14.
ARE – Sytuacja w Elektroenergetyce (kwartalnik). Wyd. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, numery z lat 2007– 2013.
 
15.
ARE – Sytuacja Energetyczna w Polsce. Krajowy Bilans Energii (kwartalnik).Wyd. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, numery z lat 2007–2013.
 
16.
Biuletyn URE – wybrane numery z lat 2007–2013., Wyd. Urząd Regulacji Energetyki,Warszawa.
 
17.
GUS – Zużycie paliw i nośników energii., Wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, wydania z lat 2008–2013.
 
18.
MG – Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, raporty z lat 2007–2013 (www.mg.gov.pl).
 
ISSN:1429-6675