The projected share of coal in Polish energy policy in the long term perspective – a review of selected studies
J. Bednorz 1  
 
More details
Hide details
1
doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):33–47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Energy policy is without a doubt one of the most important issues concerning the spheres of politics, business, and society. In the near future, the portion of energy production derived fromcoal will have to be adjusted. It is assumed by Polish energy policy until 2030 that there will be an increase in the consumption of final energy, and thus in the consumption of energy sources. This begs the question of whether or not this raw material will be eliminated from the structure of production or merely reduced, and how significant any reduction will be. The weight of evidence related to this subject is provided by a multitude of studies, reports, and analyses carried out by government organizations, businesses, and NGOs. The vast majority of these analyses emphasize a significant role for coal as the primary energy carrier. However, the proportions of its use as an energy source are changing. In some studies, the role of renewable energy and nuclear energy is increased. These two factors affect the percentage decrease in the participation of coal in the energy balance of Poland. At the same time, the need for greater diversification of the energy mix is emphasized, while paying attention to the danger of increased dependence on imported fuels. Moreover, among the papers reviewed, attention is turned to the threat to the Polish energy sector and economy posed by tightening of the EU’s climate policy. This article thus presents the analyses of both supporters and opponents of coal in the medium and long term.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozowany udział węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski w perspektywie długoterminowej – przegląd wybranych analiz
węgiel, perspektywy, analizy, gospodarka, ekologia
Polityka energetyczna to bez wątpienia jedno z najważniejszych zagadnieñ dotyczących sfery polityki, biznesu oraz aspektów społecznych. Obecna, zdeterminowana przez węgiel kamienny będzie musiała ulec modyfikacji. W założeniach polskiej polityki energetycznej do roku 2030 przewidywany jest wzrost konsumpcji energii finalnej, a więc i zużycia surowców energetycznych. Nasuwa się pytanie: czy surowiec ten będzie wyeliminowany ze struktury wytwarzania, czy jedynie zmniejszona zostanie jego rola i jak będzie ona znacząca. O ważkości tej tematyki świadczy mnogość opracowań, raportów czy analiz przeprowadzonych przez organizacje rządowe, biznesowe oraz pozarządowe. Wśród prezentowanych analiz zdecydowana większość podkreśla znaczącą rolę węgla kamiennego jako podstawowego nośnika energii. Jednakże zmieniają się proporcje jego wykorzystania jako surowca energetycznego. W niektórych prezentowanych opracowaniach wzrasta rola odnawialnych źródeł energii i energetyki atomowej. Te dwa czynniki wpływają na procentowy spadek partycypacji węgla w bilansie energetycznym Polski. Jednocześnie podkreślana jest konieczność większego zróżnicowania miksu energetycznego, zwracając zarazem uwagę na niebezpieczeństwo wzrostu uzależnienia się od importu paliw. Ponadto wśród opracowań zwracana jest uwaga na zagrożenie dla polskiej energetyki i gospodarki płynące z zaostrzenia unijnej polityki klimatycznej. Przedstawione zostały analizy zwolenników oraz przeciwników węgla kamiennego w perspektywie średnio i długookresowej.
 
REFERENCES (16)
1.
Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o., 2008. Raport 2030. Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej. Część 2. Ocena skutków wdrożenia pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski w okresie do roku 2030.Wersja z dn. 30.09.2008, uwzględniająca wyniki dodatkowych analiz czułościowych, s. 32–34.
 
2.
Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o., 2010. Ocena skutków ustanowienia celów głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do roku 2050, ze szczególnym uwzględnieniem skutków dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej dla Polski. Synteza. Wersja z dn. 14 czerwca 2010 r., s 10–11.
 
3.
Bank Światowy. Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką. Region Europa i Azja Centralna, 2011. Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, s. 108.
 
4.
BRZEZIŃSKI, K. i BUKOWSKI, M. 2011. Niskoemisyjne dylematy. Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki? Instytut Badań Strukturalnych, s. 26–27.
 
5.
BUKOWSKI, M. i ŚNIEGOCKI, A. 2011. Mix energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach umowy Nr II/183/P/75001/11/DGR przez Instytut Badań Strukturalnych i demos EUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, s. 11–20.
 
6.
Business Centre Club, 2009. Raport: Bezpieczeństwo energetyczne Polski, s. 26–28.
 
7.
GAWLIK, L. red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Wyd. IGSMiE PAN, s. 11–286.
 
8.
Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2009. Alternatywna polityka energetyczna dla Polski do roku 2030. Raport dla osób podejmuj¹cych decyzje. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, s. 1–40.
 
9.
International Energy Agency, 2011. Polityka energetyczna państw MAE. Polska 2011. Przegląd, International Energy Agency, s. 23.
 
10.
Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji. Dział Analiz i Opracowañ Tematycznych, 2010. Energetyka – wybrane zagadnienia. Część I. Zasoby i prognoza zapotrzebowania na energię, Opracowania Tematyczne OT-580, s. 10–12.
 
11.
KLIMA, G. i POZNAŃSKA, D. red. 2013. Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060. Wersja 2.0, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Departament Analiz Strategicznych, s. 3–4.
 
12.
Ministerstwo Gospodarki, 2009. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Załącznik 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, s. 11.
 
13.
OLKUSKI, T. 2013. Ocena wystarczalności krajowych zasobów węgla kamiennego energetycznego w świetle perspektyw jego użytkowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 29, z. 2, s. 26–35.
 
14.
WILCZYŃSKI, M. 2013. Zmierzch ęêgla kamiennego w Polsce. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, s. 71–81.
 
15.
WIŚNIEWSKI, G. red. 2008. [R]ewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej, Greenpeace Polska, s. 23–31.
 
16.
WIŚNIEWSKI, G. red. 2013. [R]ewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej, Greenpeace Polska, s. 25–32.
 
ISSN:1429-6675