ORIGINAL PAPER
A study on loan repayment options for power plant construction: a case study of the Son La hydropower plant, Vietnam
 
More details
Hide details
1
Institute of Energy Science, Vietnam Academy of Science and Technology, Viet Nam
 
 
Submission date: 2023-03-02
 
 
Final revision date: 2023-04-21
 
 
Acceptance date: 2023-04-21
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Corresponding author
Vu Minh Phap   

Institute of Energy Science, Vietnam Academy of Science and Technology, Viet Nam
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2023;26(2):121-140
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Using loans is an effective solution for the investment and construction of energy works in general and power plants in particular, especially for developing countries. In economic and financial studies of the project investment preparation stage, the options of using capital and paying interest will be taken into account to minimize risks and increase the project’s ability to pay due debts. However, it is difficult to know which loan repayment option is the most beneficial for the project and when the risk is for the project in the context of debt repayment. The current economic and financial analysis of the project mainly focuses on determining the feasibility of the project through basic parameters, such as net present value (NPV), benefit – cost – ratio (B/C), internal rate of return (IRR), profitability index (PI) and payback period (PP). These parameters do not indicate the most difficult time to pay off the project’s loans. This paper analyzes two options for repayment of long-term loans in Vietnam using the case study of Son La hydropower plant to clarify the above difficult times and recommend a suitable repayment plan for the power project. The analytical method is used to actualize the cash flow of capital and interest during the construction and operation of the works. In Option 1, the debt is paid annually for interest and capital with a constant amount of money during the repayment period. In Option 2, the original dept without interest is paid with a constant amount of money during the repayment period, the interest (due to the remaining original capital) must be paid in the year when the interest is incurred. The study results show that the amount of the annual payment in option 1 is smaller than in Option 2 in the first four years (of ten years of debt repayment). Thus, capital and interest payment in Option 2 may be more detrimental than Option 1 in the first three years of debt repayment, and the amount of money from debt repayment is greater than the profit obtained from power generation. Thus, depending on the profit in the first years when the power plant comes into operation, the investor needs to decide on a reasonable way to repay the loan so that the project can self-finance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie możliwości spłaty kredytu na budowę elektrowni: studium przypadku elektrowni wodnej Son La w Wietnamie
efekty ekonomiczne, system elektroenergetyczny, elektrownia wodna, inwestycja, NPV, IRR
Korzystanie z kredytów jest skutecznym rozwiązaniem dla inwestycji i budowy zakładów energetycznych w ogóle, a w szczególności elektrowni, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W analizach ekonomiczno-finansowych etapu przygotowania inwestycji projektu uwzględnione zostaną możliwości wykorzystania kapitału i spłaty odsetek w celu zminimalizowania ryzyka i zwiększenia zdolności projektu do spłaty wymaganych długów. Trudno jednak stwierdzić, która opcja spłaty kredytu jest najkorzystniejsza dla projektu i kiedy występuje ryzyko dla projektu w kontekście spłaty zadłużenia. Bieżąca analiza ekonomiczno-finansowa projektu koncentruje się głównie na określeniu wykonalności projektu poprzez podstawowe parametry, takie jak wartość bieżąca netto (NPV), stosunek korzyści do kosztów (B/C), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wskaźnik rentowności (PI) i okres zwrotu (PP). Parametry te nie wskazują na najtrudniejszy czas na spłatę kredytów projektu. W niniejszym artykule przeanalizowano dwie opcje spłaty kredytów długoterminowych w Wietnamie na przykładzie elektrowni wodnej Son La, uwzględniając obecne trudne warunki i zalecając odpowiedni plan spłaty dla projektu energetycznego. Metoda analityczna służy do aktualizacji przepływów pieniężnych kapitału i odsetek w trakcie budowy i eksploatacji obiektu. W Wariancie 1 dług jest spłacany corocznie na odsetki i kapitał stałą kwotą w okresie spłaty. W Wariancie 2 pierwotny dług bez odsetek spłacany jest stałą kwotą w okresie spłaty, odsetki (należne od pozostałego kapitału pierwotnego) muszą być zapłacone w roku, w którym naliczone zostały odsetki. Wyniki badań wskazują, że wysokość rocznej spłaty w Wariancie 1 jest mniejsza niż w Wariancie 2 w pierwszych czterech latach (z dziesięciu lat spłaty zadłużenia). Zatem spłata kapitału i odsetek w Wariancie 2 może być bardziej szkodliwa niż w Wariancie 1 w pierwszych trzech latach spłaty zadłużenia, a kwota pieniędzy ze spłaty zadłużenia jest większa niż zysk uzyskany z produkcji energii. Zatem w zależności od zysku w pierwszych latach od uruchomienia elektrowni, inwestor musi zdecydować, jak rozsądnie spłacić kredyt, aby projekt mógł się sam sfinansować.
 
REFERENCES (33)
1.
Agar et al. 2022 – Agar, A.A., Athanassiadis, D. and Pavelka, B.J. 2022. The CO2 cutting cost of biogas from humanure and livestock manure. Sustainable Energy Technologies and Assessments 53(A), DOI: 10.1016/j.seta.2022.102381.
 
2.
Azzheurova, K.E. and Bessonova, E.A. 2015. Development of Methods for Analysis and Assessment of the Efficiency of Regional Investment Projects Seeking State Support. Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing 6(5 S2), pp. 362–371, Doi: 10.5901/mjss.2015.v6n5s2p362.
 
3.
Baresa et al. 2016 – Baresa, S., Bogdan, S. and Ivanovic, Z. 2016. Capital investments and financial profitability. UTMS Journal of Economics 7(1), pp. 49–59.
 
4.
Bartošová et al. 2015 – Bartošová, V., Majerčák, P. and Hrašková, D. 2015. Taking Risk into Account in the Evaluation of Economic Efficiency of Investment Projects: Traditional Methods. Procedia Economics and Finance 24, pp. 68–75, DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00614-0.
 
5.
Bedi et al. 2017 – Bedi, A.S., Sparrow, R. and Tasciotti, L. 2017. The impact of a household biogas programme on energy use and expenditure in East Java. Energy Economics 68, pp. 66–76, DOI: 10.1016/j.eneco.2017.09.006.
 
6.
Chubarkina, I.Y. 2020. Improving the Efficiency of the Investment Strategy of the Development Company. Advances in Economics, Business and Management Research 128, p. 567, Moscow, Russia: Moscow State University of Civil Engineering.
 
7.
Council on Economic Policies (CEP), The Impact of Interest Rates on Electricity Production Costs, June 2015. [Online] https://www.cepweb.org/wp-cont... [Accessed: 2023-02-10].
 
8.
Culyer, J.A. and Chalkidou, K. 2018. Economic Evaluation for Health Investments en route to Universal Health Coverage: Cost-benefit analysis or cost-effectiveness analysis? Value in Health 22(1), pp. 99–103, DOI: 10.1016/j.jval.2018.06.005.
 
9.
Decree No. 54/2013/ND-CP dated 22/5/2013 on Supplement to Decree No. 75/2011/ND-CP dated 30/8/2011 on investment credit and export credit of the state.
 
10.
Decree No. 75/2011/ND-CP dated 30/8/2011 on investment credit and export credit of the State.
 
11.
Dikareva, V. and Voytolovskiy, N. 2016. The efficiency and financial feasibility of the underground infrastructure construction assessment methods. Procedia Engineering 165, pp. 1197–1202, DOI: 10.1016/j.proeng.2016.11.839.
 
12.
Đukić, M. and Zidar, M. 2021. Sustainability of investment projects with energy efficiency and non-energy efficiency costs: case examples of public buildings. Sustainability 13(11), DOI: 10.3390/su13115837.
 
13.
Electricity of Vietnam, Son La Hydropower Feasibility Study, 2008. [Online] https://cosodulieu.evn.com.vn/... [Accessed: 2023-02-10].
 
14.
Eliasson et al. 2015 – Eliasson, J., Börjesson, M., Odeck, J. and Welde, M. 2015. Does Benefit–Cost Efficiency Influence Transport Investment Decisions? Journal of Transport Economics and Policy (JTEP) 49(3), pp. 377–396.
 
15.
European Investment Bank, “The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB”, Projects Directorate, March 2013. [Online] https://www.eib.org/attachment... [Accessed: 2023-02-10].
 
16.
Gurau, M.A. 2012. The use of profitability index in economic evaluation of industrial investment projects. Proceedings in Manufacturing Systems 7(1), pp. 55–58.
 
17.
Gutierrez, P.H. and Dalsted, N.L. 2012. Long-Term Loan Repayment Methods. Colorado State University, Fact Sheet No. 3.757, Farm and Ranch Series|Economics. [Online] https://extension.colostate.ed... [Accessed: 2023-03-06].
 
18.
Hanssen et al. 2020 – Hanssen, T.-E.S., Helo, P., Solvoll, G., Westin, J. and Westin, L. 2020. Dissimilarities between the national cost/benefit models of road projects: Comparing appraisals in Nordic countries. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 8, DOI: 10.1016/j.trip.2020.100235.
 
19.
Hertina, D. and Saudi, M.H.M. 2019. Stock Return: Impact of Return on Asset, Return on Equity, Debt to Equity Ratio and Earning Per Share. International Journal of Innovation, Creativity and Change 6(12), pp. 93–104.
 
20.
Hofstrand, D. 2013. Types of Term Loan Payment Schedules. Iowa State University, Ag Decision Maker File C5-93. [Online] https://www.extension.iastate.... [Accessed: 2023-01-15].
 
21.
IEA Technical Report 2000, “Financing of Small-Scale Hydropower Projects”. [Online] https://www.ieahydro.org/media... [Accessed: 2023-02-10], pp. 4–15.
 
22.
Kaliński et al. 2018 – Kaliński J., Paska, J., Pawlak, K., Terlikowski, P. and Urbanek, D. 2018. Investment risk in the energy sector on the example of a biogas power plant. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(4), pp. 125–140, DOI: 10.24425/124504.
 
23.
Khan, A.R. 2004. Economic Feasibility of Investment in Agro-Based Industries – Using AIES. International Journal Of Agriculture & Biology 6(4), pp. 676–682.
 
24.
Kuvshinov, M.S. and Komarova, N.S. 2017. Improvement of methods of evaluation of investment projects in the context of import substitution. SHS Web of Conferences 35, DOI: 10.1051/shsconf/20173501095.
 
25.
Mackevičius, J. and Tomaševič, V. 2011. Model for evaluating the economic efficiency of investment projects: architecture and main aspects of application. Ekonomika 90(4), pp. 133–149, DOI: 10.15388/Ekon.2011.0.920.
 
26.
Markkanen et al. 2020 – Markkanen, S., Braeckman, J.P. and Souvannaseng, P. 2020. Mapping the evolving complexity of large hydropower project finance in low and lower-middle income countries. Green Finance 2(2), pp. 151–172, DOI: 10.3934/GF.2020009.
 
27.
Michalak, J. 2013. Selected methods aiding investment decisions in power engineering (Wybrane metody wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 16(4), pp. 77–86 (in Polish).
 
28.
Nechifor et al. 2022 – Nechifor, V., Basheer, M., Calzadilla, A., Obuobie, E. and Harou, J.J. 2022. Financing national scale energy projects in developing countries – An economy-wide evaluation of Ghana’s Bui Dam. Energy Economics 111, DOI: 10.1016/j.eneco.2022.106065.
 
29.
Prakash, S. and Mitchell, D. 2015. Probabilistic Benefit Cost Ratio – A Case Study. Australasian Transport Research Forum (ATRF), 37th, Sydney, New South Wales, Australia.
 
30.
Sunardi et al. 2020 – Sunardi, N., Husain, T, and Kadim, A. 2020. Determinants of Debt Policy and Company’s Performance. International Journal of Economics and Business Administration VIII(4), pp. 204–213, DOI: 10.35808/ijeba/580.
 
31.
Tabanli, R.M. and Ertay, T. 2013. Value stream mapping and benefit–cost analysis application for value visibility of a pilot project on RFID investment integrated to a manual production control system – a case study. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 66, pp. 987–1002, DOI: 10.1007/s00170-012-4383-x.
 
32.
The European Union, “Funding Energy Efficiency through Financial Instruments”, March 2019. [Online] https://www.interregeurope.eu/... [Accessed: 2023-02-10].
 
33.
The University of Manchester and University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (2019), “Financing Sustainable Hydropower Projects in Emerging Markets: An Introduction to Concepts and Terminology”. [Online] https://www.cisl.cam.ac.uk/sys... [Accessed: 2023-02-10], p. 22.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top