ORIGINAL PAPER
Energy policy of the EU in Central Asia
 
More details
Hide details
1
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan
 
2
Makhambet Utemisov West Kazakhstan University, Kazakhstan
 
 
Submission date: 2023-10-13
 
 
Final revision date: 2023-11-07
 
 
Acceptance date: 2024-01-04
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Zhansaule Zharmakhanova   

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2024;27(1):139-156
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Sufficient national fossil resources and an independent water supply system are indispensable elements of the security structure of any state. Energy independence, as a factor in determining self-sufficiency, is now a basic requirement for countries or regions wishing to develop independently and freely. The purpose of this research is to identify the specifics of the European energy strategy in the Central Asian region by considering the basic areas of cooperation between the parties in this sector of the economy. This research paper has been prepared primarily using the following methods: historical, statistical, prognostic, synthesis, comparison and system analysis methods. The research delves into the intricate dynamics of foreign policy activities of European Union members concerning energy resources, particularly in a historical context. Analyzing the collaboration between Brussels and Central Asian nations, both positive and adverse facets of this alliance in the energy domain have been pinpointed. Special attention is paid to the relationship between the European Union and the Republic of Kazakhstan, emphasizing its role within the broader security framework of the region and the continent. The study offers practical recommendations for enhancing state energy strategies and fostering productive bilateral and multilateral energy partnerships. The results and conclusions of the presented work can be used as a foundation for the development of practical recommendations to establish and improve the energy strategies of the states, and for planning bilateral and multilateral mutually beneficial cooperation in the energy sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka energetyczna UE w Azji Środkowej
system bezpieczeństwa, strategia, infrastruktura, rurociąg, inwestycje
Wystarczające krajowe zasoby kopalne i niezależny system zaopatrzenia w wodę są niezbędnymi elementami struktury bezpieczeństwa każdego państwa. Niezależność energetyczna, jako czynnik determinujący samowystarczalność, jest obecnie podstawową okolicznością dla krajów lub regionów pragnących rozwijać się niezależnie i swobodnie. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja specyfiki europejskiej strategii energetycznej w regionie Azji Centralnej poprzez uwzględnienie podstawowych obszarów współpracy pomiędzy stronami w tym sektorze gospodarki. Niniejsza praca badawcza została przygotowana głównie przy użyciu następujących metod: historycznej, statystycznej, prognostycznej, syntezy, porównania i analizy systemowej. Badanie zagłębia się w zawiłą dynamikę działań polityki zagranicznej członków Unii Europejskiej w zakresie surowców energetycznych, szczególnie w kontekście historycznym. Analizując współpracę między Brukselą a krajami Azji Środkowej, wskazano zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tego sojuszu w dziedzinie energii. Szczególną uwagę poświęcono relacjom między Unią a Republiką Kazachstanu, podkreślając ich rolę w szerszych ramach bezpieczeństwa regionu i kontynentu. Studium oferuje praktyczne zalecenia dotyczące wzmocnienia państwowych strategii energetycznych i wspierania produktywnych dwustronnych i wielostronnych partnerstw energetycznych. Wyniki i wnioski z przedstawionej pracy mogą być wykorzystane jako podstawa do opracowania praktycznych zaleceń dotyczących ustanowienia i ulepszenia strategii energetycznych państw oraz planowania dwustronnej i wielostronnej wzajemnie korzystnej współpracy w sektorze energetycznym.
 
REFERENCES (50)
1.
Afgan et al. 2023 – Afgan, I., Kahil, Y., Benhamadouche, S., Ali, M., Alkaabi, A., Sofiane Berrouk, A. and Sagaut, P. 2023. Cross flow over two heated cylinders in tandem arrangements at subcritical Reynolds number using large eddy simulations. International Journal of Heat and Fluid Flow 100, DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2023.109115.
 
2.
Aidarkhanova, E. 2020. The importance of energy cooperation between Kazakhstan and Russia within the framework of the Eurasian Economic Union (EAEU). Journal of History 97(2), pp. 102–108, DOI: 10.26577/JH.2020.v97.i2.11.
 
3.
Akhmetkali, A. 2023. Kazakhstan-EU cooperation developing in all directions. [Online] https://astanatimes.com/2023/0... [Accessed: 2023-07-25].
 
4.
Akmatalieva, A.M. 2018. One Belt, One Road” initiative in Central Asia. Comparative Politics Russia 9(4), pp. 139–146.
 
5.
Alameri, S.A. and Alkaabi, A.K. 2020. Fundamentals of nuclear reactors. Nuclear Reactor Technology Development and Utilization, pp. 27–60, DOI: 10.1016/B978-0-12-818483-7.00001-9.
 
6.
Amidu et al. 2023 – Amidu, M.A., Ali, M., Alkaabi, A.K. and Addad, Y. 2023. A critical assessment of nanoparticles enhanced phase change materials (NePCMs) for latent heat energy storage applications. Scientific Reports 13(1), 7829, DOI: 10.1038/s41598-023-34907-0.
 
7.
Baizakova, K.I. 2013. The Republic of Kazakhstan and the European Union: Regional security cooperation. International Relations and International Law Journal 2(62), pp. 55–61, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.06.476.
 
8.
Birkeland et al. 2021 – Birkeland, T., Gänzle, S. and Torjesen, S. 2021. The making of a European Union strategy for Central Asia: Towards ‘normalization’ in foreign policy? European Foreign Affairs Review 26(3), pp. 377–396, DOI: 10.54648/EERR2021033.
 
9.
Boonstra, J. 2019. A new EU-Central Asia Strategy: Deepening relationships and generating long-lasting impact. [Online] https://eucentralasia.eu/a-new... [Accessed: 2023-07-25].
 
10.
Dutta, A. 2019. Energy dynamics in EU-Central Asia relations: A review. Indian Council of World Affairs. [Online] https://www.icwa.in/show_conte... [Accessed: 2023-07-25].
 
11.
Dyussembekova et al. 2019 – Dyussembekova, G., Bayandina, G., Zakirova, D., Sartova, R. and Kalmenova, M. 2019. The electric energy sector of Kazakhstan: State and vision for the country taking into account the international trends. International Journal of Energy Economics and Policy 9(3), pp. 179–186, DOI: 10.32479/ijeep.7741.
 
12.
Eshchanov et al. 2019 – Eshchanov, B., Abylkasymova, A., Aminjonov, F., Moldokanov, D., Overland, I. and Vakulchuk, R. 2019. Renewable energy policies of the Central Asian countries. Central Asia Regional Data Review 16, pp. 1–4.
 
13.
European Commission 2019. Joint communication to the European Parliament and the Council. The EU and Central Asia: New opportunities for a stronger partnership. [Online] https://www.eeas.europa.eu/sit... [Accessed: 2023-07-25].
 
14.
European Union’s new project to boost sustainable energy in Central Asia 2022. [Online] https://www.eeas.europa.eu/del... [Accessed: 2023-07-25].
 
15.
Figueroa-García, A.M. and Gélvez-Rubio, T. 2022. Political configuration and geostrategy: An analysis of the global context influence in Central Asia. Oasis 36, pp. 109–134, DOI: 10.18601/16577558.n36.08.
 
16.
Gubaidullina, M. 2011. Priorities and prospects for cooperation between the European Union and Kazakhstan: A critical aspect. International Relations and International Law Journal 53(3–4), pp. 36–42.
 
17.
Gussarova, A. and Andžāns, M. 2019. Central Asia in 2030: SEnECA forecasts for the region and the role of the European Union. SEnECA – Policy Paper 13, pp. 1–18, DOI: 10.17185/duepublico/48711.
 
18.
Hanova, S. 2022. The interplay of narratives on regionness, regionhood and regionality: European Union and Central Asia. Central Asian Survey 41(4), pp. 699–714, DOI: 10.1080/02634937.2022.2117134.
 
19.
Hayley, A. 2023. China’s Xi unveils grand development plan for Central Asia. [Online] https://www.reuters.com/world/... [Accessed: 2023-07-25].
 
20.
Ismayil-Zada, M. 2022. Analysis of the Possibilities of Calculating Energy Needs Using Methods of Economic Theory. Review of Economics and Finance 20, pp. 1125–1133, DOI: 10.55365/1923.x2022.20.126.
 
21.
Jafalian, A. 2019. Globalization through oil and gas: Central Asia’s predicament. Tla-melaua 13(47), pp. 369–392.
 
22.
Kaliakparova et al. 2020 – Kaliakparova, G.S., Gridneva, Y.E., Assanova, S.S., Sauranbay, S.B. and Saparbayev, A.D. 2020. International economic cooperation of Central Asian countries on energy efficiency and use of renewable energy sources. International Journal of Energy Economics and Policy 10(5), pp. 539–545, DOI: 10.32479/ijeep.9962.
 
23.
Kalinichenko et al. 2016 – Kalinichenko, A., Havrysh, V. and Perebyynis, V. 2016. Evaluation of biogas production and usage potential. Ecological Chemistry and Engineering S 23(3), pp. 387–400, DOI: 10.1515/eces-2016-0027.
 
24.
Kembayev, Z. 2016. Partnership between the European Union and the Republic of Kazakhstan: Problems and perspectives. European Foreign Affairs Review 21(2), pp. 185–203, DOI: 10.54648/eerr2016013.
 
25.
Khitakhunov, A. 2023. New phase of the European Union – Central Asia cooperation: Temporary or strategic rapprochement? Eurasian Research Journal 5(1), pp. 26–42, DOI: 10.53277/2519-2442-2023.1-02.
 
26.
Kizeková, A. 2019. The European Union in Central Asia: Balancing competing actors and opportunities for the V4 countries. [Online] https://www.iir.cz/the-europea... [Accessed: 2023-07-25].
 
27.
Korzhyk et al. 2017 – Korzhyk, V.N., Kulak, L.D., Shevchenko, V.E., Kvasnitskiy, V.V., Kuzmenko, N.N., Liu, X., Cai, Y.X., Wang, L., Xie, H.W. and Zou, L.M. 2017. New equipment for production of super hard spherical tungsten carbide and other high-melting compounds using the method of plasma atomization of rotating billet. Materials Science Forum 898 MSF, pp. 1485–1497.
 
28.
Laljebaev et al. 2021 – Laljebaev, M., Isaev, R. and Saukhimov, A. 2022. Renewable energy sources in Central Asia: An overview of potentials, deployment, outlook, and barriers. Energy Reports 7, pp. 3125–3136, DOI: 10.1016/j.egyr.2021.05.014.
 
29.
Mantel, R. 2015. EU-Central Asia relations in the energy sector with a special focus on Kazakhstan. L’Europe en Formation 375(1), pp. 55–71, DOI: 10.3917/eufor.375.0055.
 
30.
Martynova, K. and Rogacheva, O. 2022. Thermal conductivity of solid solutions of Bi2(Te1-xSex)3 (x = 0-0.07). Scientific Herald of Uzhhorod University. Series “Physics” (52), pp. 9–15, DOI: 10.54919/2415-8038.2022.52.9-15.
 
31.
Mehta et al. 2021 – Mehta, K., Ehrenwirth, M., Trinkl, C., Zörner, W., and Greenough, R. 2021. The energy situation in Central Asia: A comprehensive energy review focusing on rural areas. Energies 14(10), DOI: 10.3390/en14102805.
 
32.
Memorandum of understanding on cooperation in the field of energy between the European Union and the Republic of Kazakhstan 2006. [Online] https://www.eeas.europa.eu/sit... [Accessed: 2023-07-25].
 
33.
Metera, E. 2022. Partnership and cooperation agreements and the European Union’s energy security in the context of Central Asia. Przegląd Europejski 1, pp. 87–99, DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.6.
 
34.
Moisé, G. and Sorbello, P. 2022. The EU and European transnational companies in Central Asia: Relocating agency in the energy sector. Central Asian Survey 41(4), pp. 770–787, DOI: 10.1080/02634937.2022.2049590.
 
35.
Movkebaeva, G. and Kurganbaeva, A. 2015. Energy policy of the European Union in Central Asia. International Relations and International Law Journal 2(70), pp. 123–126.
 
36.
Nurdavletova, S.M. and Zharmakhanova, Zh.I. 2020. Analysis of the activities of European oil and gas in Central Asia. Society and Security Insights 3(4), pp. 32–39.
 
37.
Parfinenko, A. 2022. Central Asia as a geo-strategic region in modern geopolitical confrontation. Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism 15, pp. 24–36, DOI: 10.26565/2310-9513-2022-15-03.
 
38.
Radovanović et al. 2021 – Radovanović, M., Filipović, S. and Panić, A. 2021. Sustainable energy transition in Central Asia: Status and challenges. Energy, Sustainability and Society 11, 49, DOI: 10.1186/s13705-021-00324-2.
 
39.
Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 724 “On approval of the Concept of development of the fuel and energy complex of the Republic of Kazakhstan for 2023–2029”. 2014. [Online] https://adilet.zan.kz/rus/docs... [Accessed: 2023-07-25].
 
40.
Rodriguez et al. 2022 – Rodriguez, M., Corta, E.V. and Bruzzone, S. 2022. Central Asia: Political risk report. [Online] https://www.unav.edu/documents... [Accessed: 2023-07-25].
 
41.
Rovenskaya et al. 2018 – Rovenskaya, E., Stepanova, A., Komendantova, N., Strelkovskii, N., Sizov, S., Karabashov, N., Atakanov, N., Chekirbaev, U., Zheenaliev, Z. and Rodriguez, F. 2018. Industrial development of Kyrgyzstan: Trade opportunities, export potential and the role of economic integration processes. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis Report.
 
42.
Rubino et al. 2017 – Rubino, L., Rubino, G., Marino, P. and Di Noia, L.P. 2017. Smart solid state circuit breaker for photo voltaic power plants. International Review of Electrical Engineering 12(5), pp. 409–423, DOI: 10.15866/iree.v12i5.13982.
 
43.
Şahin, Ç. 2015. The EU and Central Asia: Regional dialogue for enhancing energy security. [In:] International Symposium on Eurasia Energy Issues, pp. 96–106. Izmir: Izmir Katip Celebi University.
 
44.
Saitov, E.B. 2020. Renewable energy development in Uzbekistan: Current status, problems and solutions. E3S Web of Conferences 216, DOI: 10.1051/e3sconf/202021601134.
 
45.
Sargsyan et al. 2023 – Sargsyan, G., Gukasyan, P., Sargsyan, H. and Poveda, R. 2023. Diffusion flames and a semi-empirical method for estimating the distribution of hydrogen molecules in propane flames. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series “Physics” (53), pp. 42–52, DOI: 10.54919/physics/53.2023.42.
 
46.
Solikhodjaeva, S. 2014. On collaboration between Tajikistan and European Union. Scientific Notes of Khujand State University named after Academician B. Gafurov. Series: Humanities and Social Sciences 2(39), pp. 162–171.
 
47.
Soutullo, J. and Rinaldi, N. 2022. Central Asia. [Online] https://www.europarl.europa.eu... [Accessed: 2023-07-25].
 
48.
The European Union and Kazakhstan 2021. [Online] https://www.eeas.europa.eu/kaz... [Accessed: 2023-07-25].
 
49.
Trokhaniak, V. and Gorobets, V. 2023. Heat transfer and gas dynamics numerical modelling of compact pipe bundles of new design. Machinery & Energetics 14(3), pp. 79–89, DOI: 10.31548/machinery/3.2023.79.
 
50.
Zhanbulatova, R. 2018. EU energy diplomacy in Central Asia on the example of cooperation between France and Kazakhstan. Concorde 5, pp. 66–72.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top