Adaptation of Polish law to the European Union legislation with respect to thermal methods of waste treatment
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 1):103–110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Thermal methods of waste treatment have been known and applied for over hundred years. However, they still arouse much controversy and doubts. The waste management strategy assumed in the European Union countries gives priority to the elimination of waste production at source and material recycling. Only then energy recycling is planned (thermal methods with energy recovery) and mechanical-biological treatment. Waste disposal is the necessary evil. This model of waste management differs significantly from the solutions assumed and carried out for years in Poland. Our country is at the beginning of a long way to adapt our law to the European standards. The perspective of EU membership will require that we also assume similar solutions in the area of waste management. Basic EU directives concerning thermal methods of waste treatment and legal regulations which are valid in our country in this respect are discussed in the paper. Problems which follow from the implementation of EU directive to the Polish law have been also considered. It was shown that in the light of the latest EU directives and working documents a further development of thermal methods of waste treatment at the expense of mechanical and biological methods should be expected.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do termicznych metod utylizacji odpadów
utylizacja odpadów, metody termiczne, prawo polskie, prawodawstwo Unii Europejskiej
Termiczne metody utylizacji odpadów są znane i stosowane od ponad stu lat. W dalszym ciągu budzą one jednak wiele kontrowersji i wątpliwości. Strategia zagospodarowania odpadów przyjęta w krajach Unii Europejskiej daje priorytet eliminacji produkcji odpadów u źródła oraz recyklingowi materiałów. Dopiero w następnej kolejności stoi recykling energii (termiczne metody z odzyskiem energii) oraz przeróbka mechaniczno-biologiczna. Składowanie odpadów traktowane jest jako zło konieczne. Ten model zagos- podarowania odpadów różni się znacznie od rozwiązań założonych i realizowanych w Polsce przez wiele lat. Nasz kraj jest na początku długiej drogi dostosowania prawa do standardów europejskich. Perspektywa członkostwa w Unii wymaga, byśmy przyjęli podobne rozwiązania w zakresie gospodarowywania odpadami. W artykule omówiono podstawowe dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące termicznych metod utylizacji oraz przepisy prawne obowiązujące w naszym kraju w tym zakresie. Rozważono problemy jakie pojawią się w związku z zaimplementowaniem dyrektyw Unii Europejskiej w naszym prawodawstwie. Pokazano, że w świetle najnowszych dyrektyw Unii Europejskiej i innych roboczych dokumentów należy spodziewać się dalszego rozwoju termicznych metod utylizacji odpadów kosztem metod mechanicznych i biologicznych.
ISSN:1429-6675