The role of the Faculty of Fuels and Energy in education of young specialists for industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 1):95–101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
University of Mining and Metallurgy is a technical university. Its scientific profile comprises broadly understood earth sciences and mining sciences, as well as mathematics, physics and informatics. The University conducts research in 27 scientific programmes. The University offers full time courses which permit a student to end education with M. Sc. diploma, realized by most Faculties in a two-stage system offering B.Sc.Eng. and M.Sc.Eng. diploma, as well as extramural syllabus, comprising B.Sc.Eng. and complementary programme (M.Sc.Eng). Now the University educates students at 15 Faculties, 31 disci- plines and 113 specializations. Faculty of Fuels and Energy is 28 years old and is one of the younger faculties. Its staff comprises 50 scientists, among them 12 professors. The Faculty educates students in chemical technology in the following specializations: fuel technology, environmental protection in power and chemical industry, and fuel and energy economy and management. The programme of the studies has an interdisciplinary character, taking into account that a graduate will, in practice, have contact with not only technological matters but also environmental protection, production organization and economy, principles of rational utilization of fuels and energy and many other problems. The educational system of the Faculty is compatible with requirements of international educational systems which allows students to take part in educational programmes of many renowned foreign universities with the possibility of ending education with a double (Polish and foreign) diploma. The specialization of Fuel Technology prepares specialists in distribution and utilization of gas fuels, technology of coal and graphite products and physicochemical aspects of utilization of specialized tech- nological materials.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola Wydziału Paliw i Energii w edukacji młodych specjalistów dla przemysłu
Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, specjaliści dla przemysłu
Akademia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią techniczną. Jej profil naukowy stanowią szeroko rozumiane nauki o ziemi oraz górnictwo, jak również matematyka, fizyka i informatyka. Uczelnia prowadzi badania naukowe w 27 kierunkach badawczych. Oferuje studia stacjonarne, które pozwalają na uzyskanie tytułów inżyniera i magistra inżyniera oraz studia zaoczne inżynierskie, a także studia uzupełniające (magisterskie). Obecnie Akademia kształci studentów na 15 Wydziałach, w 31 kierunkach i 113 specjalnościach. Wydział Paliw i Energii ma 28 lat i jest jednym z młodszych wydziałów. Pracuje tam 50 naukowców, wśród nich 12 profesorów. Wydział kształci studentów w technologii chemicznej w następujących specjalizacjach: technologia paliw, ochrona środowiska w przemysłach energetycznym i chemicznym oraz gospodarka paliwami i energią. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny uwzględniający fakt, że absolwenci będą w praktyce mieli do czynienia nie tylko z problemami technologicznymi, lecz również z ochroną śro- dowiska, organizacją i ekonomiką produkcji, zasadami racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz wieloma innymi zagadnieniami. System edukacyjny Wydziału jest zgodny z wymaganiami międzyna- rodowych systemów edukacyjnych, co pozwala studentom na uczestnictwo w edukacyjnych programach wielu renomowanych zagranicznych uniwersytetów z możliwością uzyskania podwójnego dyplomu.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675